PGE Energetyka Kolejowa: w 2023 r. firma zrealizowała inwestycje w wysokości 1,3 mld złotych

Źródło informacji: PGE Polska Grupa Energetyczna

Po raz pierwszy w historii spółki wartość nakładów przekroczyła miliard złotych. Większość środków inwestycyjnych została przeznaczona na budowę i modernizację podstacji trakcyjnych oraz kabin sekcyjnych, niezbędnych do zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej dla polskich kolei.

Znaczna część środków została zainwestowana w przyłączanie nowych odbiorców energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem umów o przyłączenia z PKP PLK. PGE Energetyka Kolejowa zawarła 39 takich umów, o łącznej wartości 388 mln zł.

„Zakup PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa) w kwietniu 2023 r. oraz skuteczna integracja w Grupie PGE, tworząc segment energetyki kolejowej, zaowocowały realizacją rekordowych inwestycji o wartości 1,3 mld złotych” – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Dodaje również, „Inwestycje PGE Energetyka Kolejowa mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa energetycznej infrastruktury kolejowej i zwiększenie udziału zielonej energii w jej zasilaniu”.

W istotny sposób na kondycję spółki wpłynęło przedłużenie umowy z PKP PLK na kolejne 4 lata dotyczącej utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. Firma w ramach umowy będzie świadczyć usługi przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Spółka będzie utrzymywać ponad 25 000 torokilometrów sieci trakcyjnej należącej do PKP PLK, usuwać zgłoszone awarie, przeprowadzać okresowe przeglądy oraz świadczyć specjalistyczne usługi, takie jak zabezpieczanie przewodów jezdnych przed oblodzeniem.

PGE Energetyka Kolejowa odnotowała również bardzo dobre wyniki w sektorze sprzedaży paliw. Dostarcza paliwo przewoźnikom kolejowym operującym na niezelektryfikowanych odcinkach linii kolejowych. W lipcu 2023 r. uruchomiono kolejną, 20. już stację paliw kolejowych, zlokalizowaną we Wrocławiu Głównym. W ciągu roku 2023 firma podpisała 47 umów z przewoźnikami, sprzedając 44 248 m3 paliw, co oznacza wzrost sprzedaży o 2,38% w porównaniu z poprzednim rokiem. Spółka realizuje plan rozwoju, zakładający rozbudowę istniejącej sieci kolejowych stacji paliw.

Jednocześnie kontynuuje program Zielona Kolej, mający na celu zasilanie sektora kolejowego w pełni czystą energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Kolejnym kamieniem milowym jest osiągnięcie 85-procentowego udziału energii odnawialnej w całkowitym wolumenie energii wykorzystywanej w transporcie kolejowym do 2030 r.

We wrześniu ubiegłego roku do programu dołączyła spółka PKP Intercity. Obie firmy będą współpracować w celu stworzenia ekologicznego, niskoemisyjnego transportu kolejowego oraz poprawy efektywności energetycznej.

Infrastruktura spółki obejmuje ponad 600 tys. różnych obiektów i elementów instalacji rozmieszczonych wzdłuż linii kolejowych, w tym 6 nowoczesnych centrów sterowania ruchem, kontrolowanych przez prawie 55 tys. inteligentnych liczników energii (AMI). Do zasilania sieci trakcyjnej służy m.in. 21,5 tys. km linii energetycznych spółki dostarczających energię do poszczególnych urządzeń, a ostatecznie – do pociągów. Firma odpowiada za dystrybucję 4,32 TWh energii elektrycznej rocznie, co stanowi około 3% całkowitej energii dostarczanej w kraju.

Aktualnie Grupa PGE dysponuje liniami dystrybucyjnymi o łącznej długości około 320 tys. km, wolumen dystrybuowanej energii wynosi około 41,4 TWh, a ilość sprzedanej energii to około 37,3 TWh.