Wspólny projekt ENEA i PGG

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje koncern energetyczny: „Enea Trading i Polska Grupa Górnicza (PGG) nawiązały współpracę w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w celu przygotowania nowej mieszanki paliwa z wykorzystaniem mułów węglowych, która byłaby możliwa do komercyjnego wykorzystania w energetyce. Innowacyjny produkt pozwoli na ograniczenie sprzedaży tzw. sortymentów mułowych klientom indywidualnym, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza.
Grupa Enea i Polska Grupa Górnicza są nastawione na współpracę w zakresie unowocześniania polskiego potencjału energetycznego i górniczego oraz budowania nowych kompetencji w obu sektorach. Podpisany przez firmy list intencyjny pozwoli zacieśnić współpracę dotyczącą komercyjnego zagospodarowania mułów węglowych i flotokoncentratów poprzez ich wykorzystanie, jako składnika paliwa węglowego używanego w blokach energetycznych należących do Grupy Enea. – Jako innowacyjna Grupa surowcowo-energetyczna i jeden z kluczowych podmiotów polskiego sektora energetycznego przykładamy wagę do kooperacji z Polską Grupą Górniczą. Jednym z elementów tej współpracy jest planowane współdziałanie w zakresie wdrażania technologii wykorzystania sortymentów mułowych i flotokoncentratów w energetyce zawodowej na bazie naszych źródeł wytwórczych. Liczę, że wiedza oraz doświadczenie Enei przyczynią się do rozwoju tej technologii – mówi Mirosław Kowalik, prezes Enei.grupa_enea_elektrownia_kozienice
– W Polskiej Grupie Górniczej patrzymy na kwestię zagospodarowania mułów węglowych w dwóch perspektywach czasowych. W perspektywie krótkoterminowej, najważniejsze jest ograniczenie sprzedaży sortymentów mułowych dla klientów indywidualnych, oraz ograniczenie głębokiego wzbogacania sortymentów miałowych, które w efekcie przyniesie spadek produkcji dotąd trudno zbywalnych sortymentów. W perspektywie długoterminowej wspólne z energetykami i środowiskami naukowymi poszukujemy ekologicznych sposobów ich wykorzystania – stwierdza Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.
Zakłady skupione w Grupie Enea od wielu lat współpracują z PGG. Elektrownie i elektrociepłownie Grupy Enea nieprzerwanie wykorzystują do wytwarzania energii również węgiel pochodzący z kopalń, które obecnie należą do PGG. Od marca tego roku Enea została udziałowcem PGG. Już chociażby w związku z tym podjęcie współpracy w szerszym niż dotąd zakresie jest w pełni uzasadnione zwłaszcza, że obecna inicjatywa przyniesie korzyści obu zaangażowanym w nią stronom. – Wprowadzenie mułów węglowych jako jednego z współspalanych surowców pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów zużywanego paliwa. Współpraca z PGG w zakresie wykorzystania sortymentów mułowych i flotokoncentratów stanowi uzupełnienie portfela węglowego Grupy w którym podstawową rolę odgrywają i będą odgrywały dostawy węgla z LW Bogdanka. Przeprowadzone wstępne analizy wskazują, że jednostkowy koszt produkcji energii z wykorzystywaniem paliwa przygotowanego w oparciu o zmodyfikowaną technologię, z dostępnych sortymentów mułowych, jest niższy niż w przypadku stosowania innych paliw – argumentuje Dawid Klimczak, prezes Enei Trading.
– Skutkiem wykorzystania mułów i flotokoncentratów w energetyce zawodowej będzie ograniczenie ich sprzedaży dla Klientów indywidualnych. Co za tym idzie, przełoży się to na poprawę jakości powietrza – bloki węglowe w Elektrowni Kozienice i Elektrowni Połaniec wyposażone są w nowoczesne i rozbudowane instalacje służące ochronie środowiska, w które z oczywistych względów nie są wyposażone domowe paleniska – podsumowuje Adam Hochuł, wiceprezes ds. sprzedaży Polskiej Grupy Górniczej.
Mułem węglowym nazywamy sortyment o uziarnieniu 0-1mm. Węgiel w celu poprawy jego własności energetycznych poddawany jest procesom przeróbczym. Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania. Proces ten przebiega w ośrodku wodnym, a wytworzone produkty rozdziału podlegają następnie procesom odwadniania. Efektem tego procesu jest powstanie mułu węglowego. Poprzez wzbogacanie mułów węglowych powstaje flotokoncentrat. Flotokoncentrat inaczej flot węglowy jest to materiał opałowy charakteryzujący się wysoką wartością opałową, oraz wielkością ziaren 0-1mm. Charakteryzuje się bardzo stabilnym a przy tym także ekonomicznym spalaniem.”