Wyniki finansowe za 2022: zysk netto Grupy CIECH wzrósł o 158% r/r

|
Źródło informacji: Grupa Ciech

W 2022 roku Grupa CIECH wypracowała ponad 1,03 mld zł EBITDA(z) (+45% r/r). Przychody Grupy wyniosły w tym okresie ponad 5,4 mld zł (+55% r/r), zaś zysk netto wzrósł o 158% r/r, osiągając poziom 565 mln zł. Wyniki te oscylują w górnej granicy zrewidowanej w listopadzie ubiegłego roku prognozy Spółki. Rekordowe rezultaty wypracowane w 2022 roku to efekt dobrej koniunktury na rynku, którą CIECH w pełni wykorzystał dzięki realizowanym od lat inwestycjom w transformację Grupy w nowoczesny i efektywny koncern chemiczny.

W minionym roku CIECH ogłosił nową strategię biznesową na lata 2022-2024, zakładającą m.in. stabilne wypłaty dywidendy. Realizując ten cel, pod koniec 2022 r. spółka wypłaciła 79 mln zł dywidendy zaliczkowej, czyli 1,50 zł na akcję, co przekłada się na 3,5 proc. stopę dywidendy brutto. Jednocześnie wskaźnik długu netto do EBITDA(z) zmniejszył się do bardzo bezpiecznego poziomu 1,2.

Priorytetem w nowej strategii CIECH jest także bezpieczeństwo pracy – Grupa w minionym roku zmniejszyła wskaźnik wypadkowości LTIF o 50 proc., do poziomu 2,5 – tj. poniżej swojego celu strategicznego. CIECH nieustannie koncentruje się także na redukcji emisji CO2. Realizując ambitną strategię ESG Grupy, jej spółki podejmują liczne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju koncernu. W ramach swojej polityki odejścia od węgla, CIECH Soda Polska podjęła współpracę przy projekcie budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów przy zakładzie sodowym Grupy w Inowrocławiu. Z kolei CIECH Ventures nawiązał relacje ze start-upami wspierającymi zrównoważony przemysł.

– Ubiegły rok pokazał, że można pracować w jeszcze bardziej wymagających warunkach niż dotychczas. Dzięki korzystnym zjawiskom na rynku i efektywnie przeprowadzonej transformacji całej Grupy, wypracowaliśmy w ubiegłym roku rekordowe wyniki. Nasz biznes jest cykliczny, a w 2022 roku, dzięki szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu, optymalnie wykorzystaliśmy koniunkturę w branży sodowej. 2023 rok zapowiada się mniej optymistycznie, utrzymanie tego poziomu wyników będzie bardzo ambitnym zadaniem – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym ceny osiągnęły szczytowy poziom w czwartym kwartale 2022 roku. Wciąż jeszcze w Europie utrzymywał się stabilny, wysoki popyt przy stałym poziomie podaży. Wzrost we wszystkich liniach produktowych poskutkował zwiększeniem przychodów segmentu o 75 proc. r/r. Rosnące przychody z sody kalcynowanej (o 83 proc. rok do roku) były rezultatem proaktywnego podejścia do negocjacji, w tym efektywnego mechanizmu miesięcznych/kwartalnych aktualizacji cen w odpowiedzi na rosnące koszty. W efekcie wzrostu cen, podążających za sodą kalcynowaną, oraz przy utrzymującym się stabilnym popycie w kluczowych sektorach (przemysł farmaceutyczny, spożywczy i pasz dla zwierząt), CIECH zwiększył również o 57 proc. r/r przychody z sody oczyszczonej – produktu o wyższej marży.

W biznesie solnym sprzedaż wzrosła o 83 proc. r/r dzięki wyższym wolumenom sprzedaży produktów z polskiej i niemieckiej linii produkcyjnej oraz wprowadzonym w ciągu roku zmianom cennika. W 2022 roku sól z niemieckiej warzelni otrzymała prestiżowy certyfikat International Food Standard; certyfikatem IFS dysponuje także druga warzelnia soli CIECH – zlokalizowana w Janikowie na Kujawach.

Dzięki podpisanej w 2022 roku umowie między CIECH Soda Polska a Inowrocławskimi Kopalniami Soli „Solino”, zakłady produkcyjne CIECH w Inowrocławiu i Janikowie do 2035 roku będą miały zapewnione dostawy solanki – substancji niezbędnej do produkcji sody i soli. Ilość przesyłanej solanki będzie zbliżona do wartości z obecnej umowy, obowiązującej do 2025 roku.

Bardzo dobry rok, mimo wymagającego otoczenia rynkowego, zanotował biznes Agro. Przychody tego segmentu w ubiegłym roku wyniosły 559 mln zł. Rok 2022 w tym biznesie upłynął pod znakiem dobrej sprzedaży wysokomarżowych herbicydów, mimo osłabienia popytu rynkowego w reakcji na wzrost kosztów i zatowarowania dystrybutorów. Silna marka i wypracowane relacje z dostawcami pozwoliły spółce CIECH Sarzyna osiągnąć dobry, 19 proc. wynik marży EBITDA(z), pomimo wzrostu kosztów i wymagającego rynku. W ostatnim kwartale 2022 roku sieć sprzedaży Halvetic działała już w pełni w 10 krajach. Aktualnie Grupa CIECH jest obecna ze swoją ofertą środków ochrony roślin w blisko 50 krajach na całym świecie.

Biznes Pianki zachowuje bardzo dobrą pozycję na konkurencyjnym rynku. Przejściowy niedobór surowców pod koniec roku spowodował ograniczenie podaży i w konsekwencji wzrost cen pianek poliuretanowych. CIECH Pianki, dzięki wypracowanym dobrym relacjom z dostawcami, zapewnił sobie ciągłość dostaw w konkurencyjnych cenach, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki czwartego kwartału 2022 roku – segment zanotował wzrost marży EBITDA(z) do 22 proc. Przychody segmentu Pianki wyniosły w całym ubiegłym roku 338 mln zł – to o 15 proc. mniej niż w roku 2021, natomiast EBITDA(z) segmentu zanotowała wzrost o 12 proc. (porównując czwarty kwartał 2021 r. do czwartego kwartału 2022 r.). W 2022 roku CIECH Pianki jako pierwszy polski producent pianek PUR otrzymał certyfikat ISCC Plus (International Sustainability and Carbon Certification), potwierdzający zrównoważone podejście do produkcji.

W biznesie Krzemiany Grupa CIECH osiągnęła pełne wykorzystanie i komercjalizację mocy produkcyjnych, które wzrosły w 2021 roku o 30 proc. r/r, do poziomu 240 tys. ton. Przychody segmentu w 2022 r. wyniosły 530 mln zł (wobec 238 mln zł w 2021 r.), co stanowi wzrost o 75 proc. i jest to właśnie m.in. efekt uruchomienia, pod koniec października 2021 r., nowoczesnego i energooszczędnego pieca do wytapiania krzemianów. EBITDA(z) segmentu wynosi 93 mln zł, co stanowi wzrost o 233 proc. r/r. W czwartym kwartale marża EBITDA(z) segmentu wyniosła 21 proc.

Udany czwarty kwartał ma również za sobą biznes Opakowania: przychody segmentu wyniosły w tym czasie 29 mln zł (w por. do 27 mln w analogicznym okresie rok wcześniej). W całym roku 2022 przychody tego biznesu wyniosły 107 mln zł (wobec 75 mln zł w 2021 roku). Marża EBITDA(z), po trudnym pierwszym kwartale, zakończyła kwartał czwarty 2022 r. na poziomie 18 proc.

Emisje dwutlenku węgla w Grupie, w porównaniu do roku bazowego (2019), spadły w 2022 roku o ok. 7,5 proc. Darmowe uprawnienia do emisji CO2 pokryją około połowy zapotrzebowania CIECH w 2023 roku, natomiast około połowa pozostałej, otwartej pozycji również została zabezpieczona. Całkowity wolumen emisji ETS w 2022 roku to ok. 2,6 mln ton CO2.

* z działalności kontynuowanej

* z działalności kontynuowanej