Wdrożenie systemu CMMS Profesal Maintenance w fabryce Farby Kabe

|

Zbiór wiedzy o systemach CMMS dla utrzymania ruchu

Nowoczesne systemy CMMS dla działu utrzymania ruchu
Co łączy ze sobą LEAN, TPM i CMMS?
10 korzyści i oszczędności z wdrożenia systemu CMMS
Dobre praktyki wdrażania systemów CMMS


Firma Farby Kabe to wiodący na rynku producent produktów potrzebnych do tworzenia elewacji i wnętrz. Szwajcarskie przedsiębiorstwo działające od 1995 roku nieprzerwanie dąży do samodoskonalenia i utrzymania wysokiej jakości produktów, a co za tym idzie wdrażania coraz to bardziej zaawansowanych technik wytwórstwa materiałów w tym farb, mas tynkarskich czy systemów do napraw i renowacji.

Zwiększająca się ilość maszyn dostępnych w parku maszynowym firmy, wywołała potrzebę cyfryzacji procesów utrzymania ruchu, zautomatyzowania i usprawnienia codziennej pracy działu UR.

PROBLEM:

➡ Zauważonymi problemami, z którymi chciała uporać się firma był brak systematyzacji w obrębie dokumentowania działań, obiegu danych. Utrudniony dostęp do pożądanych informacji, generował wydłużający się czas wyszukiwania potrzebnej dokumentacji lub konkretnych danych dotyczących pracowników, klientów, kontrahentów.

➡ Ponadto brak możliwości szybkiej wymiany informacji wpływał na działania serwisowe. Czas reakcji na usterki czy awarie wydłużał się ze względu na analogowy proces informowania o występujących problemach. Dokumentacja często trudna do znalezienia, sprawiała, że wskazówki dotyczące naprawy musiały być przekazywane przez doświadczonych pracowników technikom nowym w firmie. Obsługa serwisu stawała się zbyt wolna, przez co okres produkcji wydłużał się, a to wpływało na przesunięcia terminów realizacji zleceń.

➡ Dodatkowym problemem, który zauważono był brak narzędzia do monitorowania faktycznego stanu całych działów. Kwestia raportowania wyników, również wymagała uszczegółowienia oraz systemu, który pomagał by w analizie, wyciąganiu konkretnych wniosków i wprowadzaniu korzystnych zmian w przedsiębiorstwie. Brak jednoczesnego wglądu w koszty przeznaczone na produkcję, serwis maszyn oraz zawarte kontrakty, powodowany był brakiem usystematyzowanych kartotek produktowych.

Farby_KABE-CMMS

ROZWIĄZANIE PROBLEMU: Wdrożenie CMMS Profesal Maintenance

Dzięki funkcjonalnościom odpowiadającym za szybkość, jednolity schemat wprowadzania danych, umożliwienie ich wyszukiwania, sortowania oraz filtrowania, proces gromadzenia danych został w dużej mierze zautomatyzowany. Co ważne, poprawa błędów i zmiana danych przestała przebiegać w sposób analogowy.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na systematyczny przepływ danych, do różnych działów firmy, stała się integracja z systemem SAP ERP. Doprowadziła do zwiększenia wydajności procesów, polepszenia jakości pozyskiwanych danych i oraz zwiększyła się dokładność w kontekście organizacji pracy produkcji i serwisu. Integracja systemów ułatwiła również kontrolę lokalizacji maszyn dzierżawionych, kosztów dojazdów i czasu potrzebnego na ewentualne naprawy urządzeń.

Funkcjonalnością odpowiadającą na potrzebę usprawnienia działań serwisowych stała się możliwość wprowadzania informacji o wystąpieniu usterki wraz z jej lokalizacją, numerem maszyny oraz opisem problemu, przy wykorzystaniu końcówki systemowej mySupport. Powiadomienie o wprowadzeniu danych jest natychmiastowo wysyłane do odpowiedniego technika. Technicy, dzięki zawartej w systemie aplikacji mobilnej – Profesal Mobile, mogą obsługiwać zaistniałe zgłoszenia serwisowe z poziomu telefonu lub tabletu. W trakcie dodawania dokumentacji dotyczącej napraw, mogą dodawać zdjęcia, dokładny opis sytuacji, dzięki temu historia awarii tworzy się automatycznie, a dostęp do tych informacji jest również dostępny z poziomu aplikacji technika.

Ze względu na cykliczny charakter działań, jaki występuje w przypadku przeglądów, system informuje o nich odpowiednio wcześniej, przy pomocy powiadomień mailowych i sms-owych, przychodzących bezpośrednio na telefony obecnych w parku maszynowym techników. Stało się to szczególnie ważne dla firmy ze względu na ustalone coroczne przeglądy maszyn takich jak piece dwubiegowe, jak również obowiązkowe pomiary emisji CO2. Dla firmy Farby Kabe ważnym było, by w zakres powiadamiania wchodziły również informowanie o szkoleniach BHP. W trakcie wykonywania działań przeglądowych technicy mają do dyspozycji listy kontrolne, pozwalające wykonywać zadania po kolei i bez ewentualnych pominięć.

Wprowadzona możliwość gromadzenia danych w systemie CMMS dotyczących kosztów, faktur oraz powiązań klientów i dzierżawców, pozwoliła w przejrzysty sposób sporządzać raporty, ustalać normy i decyzje o wprowadzaniu zmian. System umożliwia wgląd do tworzonych na bieżąco wykresów, które w wizualny sposób wyraźnie obrazują jakie są mocne i słabe strony przedsiębiorstwa. Dzięki raportowaniu o awaryjności maszyn kierownik utrzymania ruchu może zwrócić szczególną uwagę na rentowność maszyn czy zauważyć potrzebę zwiększenia nakładów na działania prewencyjne.

Dodatkowym ułatwieniem w monitorowaniu aktualnego stanu prowadzonych działań stał się system wizualizacji, który wyświetla na rozmieszczonych w zakładzie telewizorach najważniejsze informacje dotyczące utrzymanie ruchu oraz produkcji, dzięki czemu każdy pracownik może łatwo zorientować się w aktualnym postępie wykonywanych zadań.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu CMMS:

  • skrócony czas reakcji na awarie i usterki, wyszukiwania informacji o maszynie i historii jej napraw,
  • dokładna i szczegółowa dokumentacja w systemie, dzięki wprowadzaniu informacji w trakcie wykonywania serwisu,
  • ułatwienie kontroli maszyn dzierżawionych, dzięki aktualnym informacjom wprowadzanym do systemu i intuicyjnemu dostępowi do nich,
  • łatwość planowania przeglądów cyklicznych,
  • terminowość i dokładność w wykonywaniu przeglądów cyklicznych, dzięki powiadomieniom systemowym i przypisanym do zadań listom kontrolnym,
  • mobilny dostęp do szczegółowej dokumentacji maszyn.

korzysci cmms