GPW wide and open

GPW wide and open

05/04/2012
|
Kategoria: Zarządzanie

GPW oferuje dostęp do kapitału krajowego i międzynarodowego, profesjonalną obsługę doradczą dla procesów transakcyjnych oraz rynki dedykowane dla spółek o różnej wielkości. Obok dojrzałego rynku regulowanego przeznaczonego dla większych przedsiębiorstw (kapitalizacja minimum 15 mln euro) funkcjonuje również alternatywny rynek NewConnect stworzony z myślą o małych dynamicznych firmach, uwzględniający w swoich regulacjach potrzeby tej ważnej grupy emitentów.

Można śmiało powiedzieć, że bez względu na wielkość czy branżę, w jakiej działa przedsiębiorstwo, przy spełnieniu kryteriów dopuszczeniowych oraz obowiązujących standardów każda spółka akcyjna może znaleźć swoje miejsce na rynkach GPW.

Podjęcie decyzji o upublicznieniu spółki jest jedną z najważniejszych w życiu przedsiębiorstwa i ma wymiar strategiczny. Podstawowe korzyści transformacji spółki do standardów rynku kapitałowego dotyczą:

• Dostępu do kapitału niezbędnego do finansowania dalszego rozwoju firmy; dotyczy to zarówno pierwszej emisji publicznej, jak i kolejnych rund finansowania wynikających ze strategii spółki.

Pozyskiwanie kapitału to główny motyw wprowadzenia spółek na giełdowy parkiet. Na GPW inwestują zarówno inwestorzy instytucjonalni (otwarte fundusze emerytalne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, podmioty zarządzające aktywami na zlecenie, fundusze typu VC/PE), jak i indywidualni. Wartość aktywów zgromadzonych przez OFE przekracza 233 mld zł, TFI 134 mld zł, a zasobność portfeli tej grupy będzie w dalszym ciągu rosła. W relatywnie trudnym 2011 r. wartość nowych emisji na rynku regulowanym GPW wyniosła ponad 1,6 mld zł, a łączna wartość ofert 8,5 mld zł. Na rynku NewConnect wielkości te wynosiły analogicznie 591 mln zł oraz 715 mln zł. Łącznie w 2011 r. liczba IPO przeprowadzonych na GPW wyniosła 203, co stanowiło 47% wszystkich debiutów w Europie i tym samym dało warszawskiej giełdzie pozycję lidera. Nawet w okresie globalnej destabilizacji rynków finansowych GPW dowiodła swojej wartości, oferując przedsiębiorstwom stały dostęp do kapitału niemożliwy do uzyskania z innych źródeł.

• Zwiększenia wiarygodności spółki w relacjach z instytucjami finansowymi oraz partnerami biznesowymi (kooperanci, klienci).

Właściciele oraz menadżerowie zarządzający spółkami prywatnymi doskonale znają bariery rozwoju wynikające z ograniczonej transparentności tej grupy podmiotów. Spółki publiczne podlegające określonym regulacjom w zakresie obowiązków informacyjnych oraz sprawozdawczości finansowej demonstrują wyższy poziom informacji o efektywności prowadzonego biznesu oraz znacząco niższy poziom ryzyka dla potencjalnej współpracy z odbiorcami działającymi na większych rynkach, instytucjami monitorującymi bezpieczeństwo finansowe w rozliczeniach handlowych czy podmiotami bezpośrednio kredytującymi działalność firm. W przypadku spółek, które posiadają dodatkowe możliwości wykorzystania środków dotacyjnych do realizacji inwestycji, jeden rok dynamicznego rozwoju na rynku kapitałowym może przynieść tyle, ile kilka lat umiarkowanego wzrostu bez wsparcia inwestorów zewnętrznych.

• Wyceny akcji spółki na płynnym rynku kapitałowym oraz poszerzenie grupy akcjonariuszy.

Rynki kapitałowe cechują się wysoką zmiennością wycen, do czego przywykli zarówno inwestorzy, jak i emitenci. Koniunkturalność jest stałym, choć nie zawsze lubianym elementem gospodarek opartych na mechanizmach rynkowych. Tym niemniej wycena spółki na płynnym rynku giełdowym jest istotnym elementem potwierdzającym jej bieżącą wartość rynkową, co tworzy układ odniesienia dla kolejnych transakcji kapitałowych (nowe emisje, M&A, sprzedaż przedsiębiorstwa do inwestora branżowego).

• Możliwości pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i pracowniczej w oparciu o motywacyjne plany emisji akcji.

Problemy współczesnych systemów motywacyjnych efektywnie rozwiązują programy emisji akcji kierowane do pracowników po osiągnięciu z góry określonych celów operacyjnych i finansowych. Umożliwiają one tworzenie długoterminowych systemów motywacyjnych dla kluczowych pracowników, precyzyjnie wiążąc korzyści z efektami dla pracodawcy. Akcje większości notowanych firm są płynnym aktywem, które można zamienić na gotówkę.

• Zdolności do finansowania transakcji przejęć i połączeń z innymi podmiotami gospodarczymi poprzez emisje akcji własnych wycenianych na płynnym rynku giełdowym.

Zmienność otoczenia gospodarczego wystawia na próbę wiele podmiotów, tworząc oportunistyczne możliwości do przejęć i fuzji. Zdecydowanie łatwiej realizować takie procesy spółkom publicznym, które posiadają wsparcie kapitałowe ze strony szerokiej bazy inwestorów, a dodatkowo mogą wykorzystać rynkowo wyceniane akcje własne do opłacenia transakcji.

Najpowszechniejszym błędem strategicznym jest postrzeganie IPO jako pojedynczej transakcji sprzedaży akcji do nowej grupy inwestorów. Tymczasem kontekst jest zdecydowanie szerszy i dotyczy przede wszystkim procesu transformacji przedsiębiorstwa prywatnego w spółkę publiczną.

Jakie ograniczenia należy wziąć pod uwagę, analizując scenariusz upublicznienia spółki:

• Utrata charakteru spółki prywatnej.

Spółki publiczne działają w formule spółek akcyjnych, dla których kodeks spółek handlowych przewidział wyższy stopień formalizacji działania oraz kontroli tej działalności. Funkcjonowanie takich organów jak zarząd i rada nadzorcza ma wymiar operacyjny. Inwestorzy mogą uczestniczyć w procesie kontroli działalności zarządu z poziomu rady nadzorczej, co dla wielu firm prywatnych może oznaczać istotną zmianę.

Efektywne działanie spółki publicznej wymaga w większości przypadków adekwatnych przygotowań i procesu reorganizacji systemu sprawozdawczości finansowej.

• Transparentność spółki publicznej.

Spółki publiczne są zobligowane do publikacji dokumentów informacyjnych, w których obok audytowanych sprawozdań finansowych przedstawiane są kluczowe informacje dotyczące między innymi modelu biznesowego, strategii rozwoju, a w niektórych przypadkach nawet prognoz wyników finansowych. Odbiorcami rzeczonych informacji będą nie tylko analitycy i inwestorzy, ale również podmioty konkurencyjne. Dodatkowo, spółki publiczne podlegają obowiązkom informacyjnym w zakresie przekazywania raportów bieżących i okresowych, w których ujawniane są istotne informacje finansowe i operacyjne.

• Rozwodnienie

W zależności od stopnia rozwodnienia oraz rozwiązań statutowych przed podjęciem określonych decyzji zarząd będzie musiał uzyskać zgodę akcjonariuszy w drodze uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Pewne decyzje mogą wymagać konsensusu, ale decyzje konstruktywne, prorozwojowe, które tworzą wartość dla akcjonariuszy bez problemu zyskują poparcie. Problem rozwodnienia zyskuje szczególnie na znaczeniu w czasie pierwszych rund finansowania spółki, kiedy emitent oferuje istotne dyskonto w wycenie oferowanych akcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia pozyskanie kapitału dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom. Rosnąca liczba emitentów na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect powoduje, że konkurencja o kapitał jest bardzo silna. Standardowym błędem przedsiębiorstw jest zbyt późne rozpoczęcie procesu przygotowania do debiutu, co często skutkuje plasowaniem oferty na rynku, który ma już za sobą okres dobrej koniunktury. W okresie, który cechuje się dynamicznymi zwrotami koniunktury, trudno przecenić rolę profesjonalnego doradcy, który otworzy nam oczy na kluczowe kwestie związane z upublicznieniem spółki, a na etapie oferty otworzy drzwi do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.