Grupa Azoty: znaczny spadek EBITDA i zamiana zysku na stratę w III kwartale 2018

Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Azoty w III kwartale zanotowała wynik EBITDA w wysokości 44 mln zł przy przychodach na poziomie 2,32 mld zł. Spadek wyniku operacyjnego (EBITDA) o 211 mln r/r realizowany jest przy wzroście przychodów ze sprzedaży o blisko 130 mln zł. To pokazuje, iż w dalszym ciągu wyniki roku 2018 w głównej mierze podlegają wahaniom wskutek oddziaływania strony kosztowej. W ujęciu narastająco EBITDA osiągnęła poziom 573 mln przy przychodach ze sprzedaży 7,2 mld zł. realizując marże EBITDA 8% vs 13,7% w okresie I-IIIQ 2017.

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na wyniki finansowe Grupy Azoty w trzecim kwartale 2018 roku były:

  • wzrostu cen gazu;
  • wzrost cen surowców energetycznych;
  • wzrost cen uprawnień do emisji CO2;
  • niższe wolumeny sprzedaży.

– Wysoce niekorzystnym warunkom prowadzenia biznesu w trzecim kwartale 2018 roku towarzyszyły wysiłki Grupy Azoty na rzecz realizacji strategii Grupy do roku 2020. Poprzez szereg umów z instytucjami finansującymi zapewniliśmy finansowanie projektów korporacyjnych do 2026 roku oraz przeprowadziliśmy akwizycję Grupy COMPO EXPERT. Akwizycja ta ma szansę dać Grupie Azoty skokowy wzrost przychodów i dostęp do innowacyjnych technologii, który wpłynie na pozycję konkurencyjną Grupy Azoty w dłuższym horyzoncie.

Poprzez rozpoczęcie operacyjnej działalności Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro zaczynamy działać na rynku nawozowym jak jeden podmiot wykorzystując w ten sposób siłę marki Grupa Azoty. Jednocześnie w trudnych warunkach makroekonomicznych Grupa działając w poczuciu odpowiedzialności gospodarczej starała się ograniczyć wzrost cen nawozów i nie przenosić na rolników wszystkich kosztów związanych ze wzrostem koszów produkcji. Jednak możliwości samodzielnego działania w tym względzie się wyczerpały, dlatego wzrost cen nawozów od kilku do dwudziestu procent w 3 kwartale był nieunikniony. Wobec niezbędnego wzrostu cen miarą bycia fair wobec naszych klientów jest decyzja o racjonalizacji strony kosztowej. Grupa Azoty wdraża oszczędności wszędzie tam, gdzie jest to możliwe bez uszczerbku na prowadzonym biznesie – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Ocena wyników Grupy Azoty powinna opierać się wielowymiarowej analizie otoczenia rynkowego przypadającego na okres późnego cyklu koniunkturalnego. Mieliśmy w trzecim kwartale do czynienia z dominacją graczy surowcowych, sił popytowo-podażowych i skali konkurencji oraz wątków regulacyjnych (Co2) z bezpośrednim przełożeniem na realny koszt funkcjonowania branży. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt sentymentu inwestycyjnego i korekty na światowych giełdach. Nie omijał on notowań akcji Grupy Azoty.

Dostrzegając te zagrożenia, nie pozostajemy bierni. Poprawiamy cash flow poprzez poprawę kapitału obrotowego. To wzmacnia nasz bilans. Dodatkowo aktywnie zarządzamy wydatkami CAPEX cały czas utrzymując parametry wskaźników bankowych na poziomie akceptowalnym przez naszych partnerów finansowych. Planowane do realizacji w czwartym kwartale transakcje pozwolą w relatywnie krótkim czasie osiągnąć tzw. „quick win”. Wzmocnią stronę przychodową oraz zapewnią dodatkową marżę – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse Grupy.

Nawozy
Z perspektywy poszczególnych segmentów biznesowych największa erozja marży nastąpiła w segmencie nawozów. Znaczący wzrost (o 50% r/r) ceny gazu w okresie początku sezonu nawozowego (lipiec-wrzesień), który cechuje się sprzedażą „na magazyn”, a tym samym najniższą ceną wespół z niskimi notowaniami amoniaku i mocznika w stosunku do kosztu wytworzenia, nie pozwoliły na pokrycie strat wynikających z niekorzystnych tendencji surowcowych.

Dochodzące do tego problemy logistyczne wynikające z realizowanych prac kolejowych, nieplanowane postoje technologiczne oraz niekorzystne warunki pogodowe (przedłużająca się susza) skumulowały negatywne skutki na marże segmentu.

Dodatkowo silna presja importerów wymusiła działania wzmacniające rodzimy rynek. Uatrakcyjnienie oferty krajowej dla rolników pozwoliło przesunąć import na kraje Europy Zachodniej. To pozwoliło wypracować – pomimo chwilowych spadków marż – pole do odrobienia strat w następnych kwartałach przypadających na szczyt sezonu nawozowego.

Ostatecznie biznes nawozowy realizuje przychody na poziomie 1,1 mld przy EBITDA -83 mln zł za IIIQ oraz 3,4 mld zł i 15 mln zł EBITDA w ujęciu 9 miesięcy 2018.

Tworzywa
W segmencie Tworzyw Grupa Azoty zrealizowała spadki wyników w otoczeniu rosnącej presji ze strony surowcowej jak i produktowej. Wzrost notowań ropy naftowej z przełożeniem na poziom cenowy surowców petrochemicznych (benzen i fenol) oraz z drugiej strony większa skłonność rynku do negocjowania cen poliamidów nie pozostawały bez echa, jeśli chodzi o wyniki operacyjne. Dodatkowo znacząco wyższe koszty energetyczne vs IIIQ 2017 wpłynęły na pogorszenie EBITDA o ok. 25 mln zł notując przy tym wyższe parametry sprzedaży (363 mln zł vs 352 mln zł) wskutek zwiększonych mocy produkcyjnych PA6.

Chemia
Biznes Chemii jako kompilacja biznesów B2B wygenerował sprzedaż wyższą o 11% do poziomu 755 mln zł wskutek m.in. zwiększenia sprzedaży pochodnych mocznika (mocznika dla celów technicznych oraz roztworów mocznika w postaci AdBlue NOXy). Pokazał tym samym aktywność Grupy do elastycznego zarządzania azotem ukierunkowaną na poszukiwanie wyższej marży. Dodatkowo sprzedaż została wzmocniona częścią wydobywczą w postaci sprzedaży siarki. Siarka notując wzrost ceny o ponad 60% wydatnie wsparła wynik segmentu.

Ostatecznie segment zanotował pogorszenie wyniku EBITDA o ponad 53 mln zł (31 mln zł vs 84 mln zł EBITDA w IIIQ 2017), co w głównej mierze wynika ze wzrostu cen gazu, cen surowców petrochemicznych w segmencie OXO (przy jednocześnie niższym poziomie produkcji z uwagi na różne rozłożenie przestojów remontowych) oraz wzrostów kosztu surowców w biznesie Pigmentów o blisko 13% przy jednoczesnej presji cenowej bieli, która za kwartał osiągnęła poziom 8%

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.