Sanok Rubber przejmuje BSP Bracket System

|
Źródło informacji: Sanok Rubber Company

Notowany na GPW globalny dostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych przejmuje kontrolę nad spółką BSP Bracket System Polska, specjalizującą się w systemach elewacji wentylowanych i technikach zamocowań.

Spółka Sanok Rubber Company zawarła umowę nabycia 54,26% udziałów w kapitale zakładowym spółki BSP Bracket System Polska z siedzibą w Warszawie. To firma o charakterze produkcyjno-handlowym, której średnioroczne przychody ze sprzedaży w latach 2020-2022 miały wartość 25 mln zł, a średnioroczny wynik EBITDA w tym okresie to 2,3 mln zł.

– Akwizycja BSP wpisuje się w cele strategiczne Grupy Sanok Rubber, wzmacniając segment budownictwa i sprzyjając jego rozwojowi w kierunku rozwiązań systemowych oraz większej dywersyfikacji produktowej. Dokonujemy tym samym inwestycji w segment, w którym widzimy długookresowy potencjał biznesowy – wskazuje Piotr Szamburski, prezes zarządu Sanok Rubber Company SA.

W ramach kontynuacji działalności obecna kadra menedżerska oraz dotychczasowi udziałowcy BSP pozostaną w spółce, gdzie będą nadal pełnić kluczowe role w jej organach, dysponując opcją sprzedaży udziałów, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech lat od transakcji.

Przedstawione w połowie zeszłego roku kierunki strategiczne Grupy Sanok Rubber to wzrost efektywności biznesowej z koncentracją na segmentach i produktach o wyższych marżach, wzrost skali działania i wyników finansowych, zrównoważona dywersyfikacja z potencjalnym wygaszaniem najmniej rentownych działalności w celu przyspieszenia rozwoju obszarów o wyższej marży i dobrych perspektywach. Wzrost organiczny dotyczy w szczególności segmentów z relatywnie wysokimi marżami i wysokim potencjałem wzrostu sprzedaży – mieszanki, infrastruktura, przenoszenie napędów, produkty dla medycyny. Z kolei aktywność M&A ma na celu osiągnięcie wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej oraz sprzyja transformacji w kierunku dostaw rozwiązań systemowych (możliwe akwizycje w segmentach spoza motoryzacji).

– W kontekście potencjalnych kolejnych transakcji M&A Grupa Sanok Rubber jest zainteresowana zdrowymi aktywami z segmentów non-automotive, które od razu po przejęciu pozwalają na pozytywną kontrybucję do wyników skonsolidowanych. Z kolei w segmencie automotive naszym celem pozostaje m.in. wzrost marż, maksymalne wykorzystanie zbudowanych mocy produkcyjnych, jak również wykorzystanie potencjału elektromobilności i know-how w tym zakresie. We wszystkich segmentach biznesowych kontynuujemy filozofię „lean”, intensyfikujemy R&D, rozwój kompetencji przyszłości, innowacyjność i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach, a przewagi konkurencyjne budujemy przez efektywność operacyjną i technologiczną – wskazuje Prezes Piotr Szamburski.

Grupa Sanok Rubber w ramach realizowanych kierunków strategicznych kontynuuje liczne inicjatywy ESG. W efekcie prowadzi swoją działalność biznesową w sposób odpowiedzialny społecznie, nastawiony na zrównoważony wzrost z zachowaniem najwyższej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną zdrowia i jakości życia swoich pracowników, poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego.