LOTOS Petrobaltic będzie tworzyć podziemne magazyny CO2 pod Bałtykiem

Źródło informacji: Orlen

LOTOS Petrobaltic zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie Morza Bałtyckiego. W tym roku spółka rozpoczęła projekt badawczo-rozwojowy, który ma na celu ustalenie możliwości zagospodarowania podziemnych magazynów CO2 w eksploatowanych złożach ropy i warstwach zbiornikowych, występujących pod Bałtykiem. We współpracy z 43 podmiotami z kilkunastu krajów, w tym z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, LOTOS Petrobaltic będzie badał możliwości wdrożenia w krajach Unii Europejskiej komercyjnych projektów CCS oraz analizował istniejące przeszkody.

Spółka otrzymała na ten cel prefinansowanie w wysokości 150 000 euro w ramach unijnego programu Horyzont. Zakończenie projektu ma nastąpić w ciągu najbliższych czterech lat. Projekt o nazwie „COREU” (CO2 Routes across Europe), prowadzony przez SINTEF (Norwegia) jest największym projektem CCS w historii programu Horyzont.

Jak opowiada Grzegorz Strzelczyk, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic, „prace po stronie LOTOS Petrobaltic obejmują magazynowanie CO2 w strukturach kambru pod dnem Bałtyku, potencjalne rozwiązania transportowowe i śladu węglowego oraz zagadnienia formalnoprawne, które mogłyby stanowić ewentualną barierę w rozwoju technologii CCS. Trwają również przygotowania do rozpoczęcia budowy eksperymentalnej mikroinstalacji zatłaczania do złóż ropy naftowej B3 i B8, w której chcemy zastosować innowacyjną technologię naprzemiennego zatłaczania wody złożowej i CO2”.

Należy podkreślić, że LOTOS Petrobaltic aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych w zakresie przepisów, dotyczących sekwestracji CO2, związanych z nowelizacją Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, która weszła w życie 28 października 2023 roku. Zespół ekspertów opracował również zbiór rekomendacji do zmian w przepisach wykonawczych, które ułatwią uruchomienie w Polsce wielkoskalowych, komercyjnych projektów CCS.

Zatłaczanie 150 000 ton CO2 rocznie do złóż ropy naftowej na Bałtyku będzie realizowane z użyciem technologii naprzemiennego zatłaczania wody złożowej (WAG). Obecnie trwa opracowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej, niezbędnej dla uruchomienia projektu badawczo-rozwojowego mikroinstalacji zatłaczania CO2 do złóż ropy naftowej B3 lub B8. Będzie to instalacja przesyłu i przyjęcia CO2 na platformie LOTOS Petrobaltic oraz jego zatłoczenia do wybranego złoża, wykorzystując tzw. technologię WAG (water alternating gas injection), czyli naprzemiennego zatłaczania CO2 i wody złożowej. Dokumentacja ma zostać ukończona w połowie tego roku. Na jej podstawie zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu testowej mikroinstalacji, o wydajności 150 000 ton CO2 rocznie, na jednym z dwóch złóż ropy pod dnem Bałtyku, eksploatowanych przez LOTOS Petrobaltic.

We współpracy z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, zbadana zostanie również możliwość zatłaczania CO2 do skały zbiornikowej, w której odkryto złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Określony zostanie potencjał sekwestracyjny poziomu wodonośnego w strefie ekonomicznej polskiej części Morza Bałtyckiego i przeanalizowany problem obniżenia chłonności, przez wytrącanie się soli przy zatłaczaniu CO2. Analizie zostanie poddany wpływ dwutlenku węgla na parametry geomechaniczne skał na przykładowym obszarze potencjalnej sekwestracji CO2. Badany będzie też wpływ CO2 na korozję stali rurociągowej, podczas transportu dwutlenku węgla.

Wstępne szacunki jednostek naukowych wskazują, że Morze Bałtyckie może mieć potencjał magazynowania CO2 rzędu kilkuset milionów ton.