Grupa FAMUR: 1,03 mld zł przychodów ze sprzedaży

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern opublikował wyniki finansowe za 2016 rok. Jak informuje spółka: „przychody Grupy FAMUR w 2016 roku wyniosły 1,03 mld zł, wobec 801,0 mln zł w 2015 roku. Wraz ze wzrostem przychodów znacząco zwiększył się także zysk netto, który w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,8 mln zł, w stosunku do 50,7 mln zł w roku wcześniejszym. Wartość EBITDA wyniosła z kolei 238,6 mln zł i była wyższa o 30% w ujęciu rok do roku.
Na tak dobre wyniki wpływ miał spory wzrost eksportu będący konsekwencją wdrażanej strategii „Go Global”. Sprzedaż Grupy FAMUR poza granice Polski za 12 miesięcy 2016 roku stanowiła 30% przychodów ze sprzedaży ogółem, a w wartościach nominalnych osiągnęła poziom 304 mln zł, wykazując wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego aż o 40%. Najważniejszym rynkami zagranicznymi dla Grupy FAMUR były w 2016 roku Rosja oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i Unii Europejskiej. Natomiast coraz ważniejszym kierunkiem współpracy zagranicznej są rynki wschodzące, w szczególności Indonezja, Wietnam, Indie, Mongolia, Turcja, kraje bałkańskie, a także państwa Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu.famur

Istotny wpływ na wyniki Grupy FAMUR w 2016 roku miał również wzrost sprzedaży w segmencie Surface, obejmującym górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz urządzenia przeładunkowe. Udział przychodów z tego obszaru w przychodach ze sprzedaży ogółem wzrósł do 28% z 20% w stosunku do danych za 2015 roku. W obrotach segmentu powierzchniowego istotny udział mają kontrakty realizowane przez spółkę FAMUR FAMAK S.A., w szczególności zaprojektowanie i wyprodukowanie systemów nawęglania dla polskich elektrowni w Opolu i Kozienicach, dostawa układu przeładunkowego dla klienta słowackiego oraz realizacja kontraktu dla terminalu przeładunkowego EMO w Holandii.
Aby kontynuować dynamiczny rozwój segmentu Surface podjęto decyzję o inwestycjach w rozbudowę jego mocy wytwórczych dedykowanych do profilu produkcyjnego tego segmentu. Famur Famak znajduje się w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Famago Sp. z o.o. w upadłości, a w kwietniu 2017 roku kupił Spółkę Fugo Zamet Sp. z o.o. Celem powyższych procesów jest pozyskanie przez Famak nie tylko unikatowego w skali kraju parku maszynowego, ale przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Inwestycje te w znaczący sposób wzmocnią potencjał techniczny Famaku, a także pozwolą na skonsolidowanie w jego zakresie producentów zarówno sprzętu przeładunkowego, jak i urządzeń dla kopalni odkrywkowych. Jednocześnie FAMUR S.A. podjął decyzję o podniesieniu kapitału w Famak S.A. o kwotę 40 mln zł, w celu sfinansowania inwestycji i wzmocnienia bilansu tego segmentu, co powinno umożliwić pozyskanie niezbędnych limitów gwarancyjnych i kredytowych dla realizacji nowych kontraktów.
Z kolei w segmencie górnictwa podziemnego (Underground) znacząco wzrosła marża na sprzedaży z 7,3% w 2015 r. do 16,1% w 2016 roku. Na przychody tego segmentu największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne, sprzedaż zarówno nowych, jak i modernizacja istniejących sekcji obudów ścianowych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów wraz z obsługą serwisową, produkcja przekładni do kopalń węgla brunatnego czy sprzedaż kombajnów ścianowych i przenośników zgrzebłowych, w tym na eksport.
Zarówno w segmencie Underground, jak i Surface, Grupa FAMUR osiągnęła w 2016 roku wyższe marże na sprzedaży niż w porównywalnym okresie 2015 roku.
Jednym z kluczowych zdarzeń w okresie sprawozdawczym było nabycie w grudniu 2016 roku. przez TDJ S.A., jednostkę pośrednio dominującą nad Grupą FAMUR, większościowego pakietu akcji KOPEX S.A. W konsekwencji tego, Zarząd Grupy FAMUR rozpoczął prace nad modelem integracji aktywów Grupy KOPEX. Celem Zarządu jest zakończenie procesu integracji na przełomie 2017 i 2018 roku. Współpraca dwóch największych polskich producentów maszyn dla górnictwa da realną szansę na zbudowanie silnego, polskiego podmiotu, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi liderami na rynku producentów maszyn górniczych. Podobne procesy konsolidacyjne w obrębie firm z branży zaplecza górniczego przeprowadzane były w przeszłości również w innych krajach np. na rynku niemieckim i amerykańskim. Zasoby i kompetencje, jakimi dysponuje FAMUR i KOPEX, oraz wspólne doświadczenie i pozycja rynkowa dają szansę na zbudowanie platformy umożliwiającej ekspansję eksportową polskiej myśli technologicznej oraz sprawdzonych produktów i usług.
To równocześnie najlepsza droga do skutecznego przeciwstawienia się negatywnym tendencjom w branży. Konsolidacja pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb rodzimego górnictwa, a optymalizacja procesów produkcyjnych powinna dodatkowo poprawić strukturę kosztową i tym samym może być realnym wsparciem dla spółek węglowych. Realizacja tego projektu z jednej strony umożliwi zbudowanie oferty, która pod kątem cenowym, jakościowym, technologicznym i efektywnościowym pomoże kopalniom w procesie poprawy rentowności wydobycia węgla, z drugiej może zapewnić stabilność oraz wsparcie w realizacji ekspansji eksportowej i programów rozwojowych. ”

Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.:
Osiągnięte w 2016 roku przez Grupę FAMUR wyniki pokazują, zwłaszcza na tle branży, że realizowana przez nas strategia rozwoju oparta na dywersyfikacji źródeł przychodów i racjonalnej polityce finansowej jest właściwym kierunkiem, który zapewnia wzrost przychodów i generowanie zysku. Solidne podstawy finansowo-organizacyjne stwarzają nam komfort prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, a także wzmacniania pozycji Spółki na rynku międzynarodowym poprzez realizację programu ekspansji zagranicznej „Go Global”. Warto zwrócić uwagę, że w ujęciu narastającym w trakcie 2016 roku Grupa FAMUR wypracowała ponad 113 mln zł wyniku operacyjnego, co stanowiło 11,0% osiągniętych przychodów, w porównaniu z rentownością operacyjną na poziomie 5,3% w porównywalnym 2015 roku.
Przejęcie Grupy KOPEX przez TDJ S.A. w ubiegłym roku otworzyło drogę konsolidacji branży okołogórniczej w Polsce, polegającej na integracji Kopeksu z Grupą FAMUR. Naszym celem jest stworzenie silnego, polskiego podmiotu oferującego kompletne portfolio urządzeń i usług, który oparty będzie na potencjale dotychczas konkurujących ze sobą firm. Połączenie know-how, doświadczeń oraz zasobów Famuru i Kopeksu pozwoli nam realizować kompleksową obsługę projektów inwestycyjnych na całym świecie, zarówno dla branży wydobywczej, jak i energetycznej. Na tym fundamencie chcemy oprzeć dalszą intensyfikację programu ekspansji zagranicznej „Go Global” i w konsekwencji jeszcze efektywniej konkurować z globalnymi potentatami branży okołogórniczej.