GDDKiA: wyłoniono wykonawcę obwodnicy Bolkowa

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zgodnie z informacjami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: „34 miesiące od zawarcia umowy, będą mieli wykonawcy budowy obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5. Do czasu objętego projektowaniem (etap projektowania) wlicza się okresy zimowe. Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Wykonawcą jest konsorcjum firm Mirbud S.A. i Skierniewice Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. Wartość umowy wynosi ok. 73,5 mln złotych brutto.

W ramach umowy wykonawca wybuduje obwodnicę Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5 o długości około 7,8 km, w tym budowa po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km, klasy technicznej GP, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu oraz przebuduje/rozbuduje odcinek drogi krajowej nr 5 o długości ok. 2,1 km. Zadanie obejmuje budowę jednego węzła drogowego, trzech skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych, budowę obiektów inżynierskich w ciągu drogi: trzy estakady oraz jeden wiadukt drogowy, a nad drogą: dwa wiadukty.

m

Do zadania należy również: budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym m.in. ekrany akustyczne, przepusty stanowiące przejścia dla zwierząt. Wykonawca będzie odpowiadał za wykonanie i wprowadzenie stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg. Wykona pełną rekultywację terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad.

Nadzór nad realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem będzie pełniła firma: Drogowa Trasa Średnicowa S.A.”