Przychody Grupy Boryszew za III kwartał 2023 wyniosły blisko 4,5 mld złotych

Źródło informacji: Grupa Boryszew

Jedna z największych prywatnych grup przemysłowych w Polsce – Boryszew, opublikowała wyniki za trzeci kwartał 2023 roku. Przychody osiągnęły poziom 4,5 mld złotych, a EBITDA za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku wyniosła 286 mln złotych. Warto zauważyć, że mimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej, osiągnięto tylko 10,5% mniejszą EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2022. Grupa utrzymuje solidną rentowność, niezależnie od trudnych warunków gospodarczych w regionie.

Segment Motoryzacja utrzymuje korzystny wpływ na wyniki Grupy, pomimo sezonowego spadku notowanego w sektorze automotive. Przychody w tym segmencie za okres dziewięciu miesięcy wyniosły 1,3 mld złotych, co stanowi wzrost na poziomie 9,2%. EBITDA dla tego samego okresu wyniosła 65,6 mln złotych. To świadczy o stabilności i pozytywnym kierunku rozwoju tego segmentu w ramach Grupy Boryszew.

Przychody w Segmencie Metale za pierwsze dziewięć miesięcy 2023 roku kształtują się na poziomie 2,7 mld złotych, co oznacza spadek o 19,3% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022. Wynik EBITDA dla tego samego okresu wyniósł 196,8 mln złotych, co stanowi obniżkę o 32,6% w porównaniu do dziewięciu pierwszych miesięcy roku poprzedniego. Negatywne tendencje obserwowane na światowym rynku stali odnajdują odzwierciedlenie także w wynikach Grupy. Niemniej jednak, działalność operacyjna tego segmentu jest kompensowana przez inne surowce, takie jak aluminium oraz ołów, które ze względu na obecne trendy rynkowe charakteryzują się większą stabilnością.

„Słów dywersyfikacja i Grupa Boryszew można używać zamiennie – to siła naszej działalności, która pozwala nam utrzymywać dobrą rentowność. Zarząd dobrze ocenia wyniki za ostatnie trzy kwartały na tle rynku. Jesteśmy aktywnym uczestnikiem transformacji energetycznej, jako producent przewodów dla energetyki i komponentów do pojazdów elektrycznych oraz dzięki inwestycjom we własne OZE czy planom zawarcia długoterminowego kontraktu PPA, który zapewniłby ok. 30% udział zielonej energii w naszym miksie. To jeszcze bardziej podniesie konkurencyjność produkcji oraz – co równie istotne – zredukuje poziom naszego oddziaływania na środowisko. Naszą odpowiedzią na nasilającą się konkurencję cenową z Azji jest budowanie wysokiej jakości, docenianego przez odbiorców portfolio, opartego na rozwiązaniach zrównoważonej produkcji i – przede wszystkim – możliwości adaptacji do potrzeb konkretnego kontrahenta” – powiedział Wojciech Kowalczyk, prezes zarządu Boryszew SA.

„Po 9-ciu miesiącach 2023 roku zanotowaliśmy 135 mln zysku netto. Na koniec III kwartału negatywnie na ten wskaźnik wpłynęła wycena różnic kursowych. Biorąc pod uwagę obecny kurs polskiej waluty, spodziewamy się jednak znacznej poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Wskaźnik długu netto do EBITDA utrzymuje się na niskim poziomie 1,7. Wyniki finansowe za 9M 2023 r. wskazują na dobrą rentowność Grupy Boryszew. Na notowany spadek przychodów największy wpływ miała sytuacja gospodarcza w regionie.” – powiedział Radosław Szorc, CFO Boryszew SA.

Po trzech kwartałach 2023 roku Segment Motoryzacja stanowi 29,6% przychodów Grupy, natomiast Segment Metale odpowiada za 60,5%. Resztę przychodów generują Segment Chemia oraz Pozostałe. To ukazuje rozkład udziałów poszczególnych segmentów w łącznych przychodach Grupy, gdzie Motoryzacja i Metale odgrywają kluczowe role, a pozostałe segmenty również wnoszą istotny wkład w całkowite wyniki finansowe.