Cognor Holding po pierwszej połowie roku ma już niemal tyle samo zysku operacyjnego, ile w całym ubiegłym roku

|
Źródło informacji: Cognor Holding

Skonsolidowane przychody Cognor Holding w 2 kw. 2022 r. wyniosły 1.032 mln zł (+47 % r/r.), zysk operacyjny sięgnął 224 mln zł (+222% r/r), a EBITDA wyniosła 235 mln zł (2-krotny wzrost  r/r). Spółka jednocześnie wypracowała niemal 190 mln zysku netto podczas, gdy przed rokiem w 2 kw. było to niecałe 79 mln zł. EBITDA skorygowana o zdarzenia jednostkowe za 2 kw. bieżącego roku wyniosła 232 mln zł, a skorygowany zysk netto 167,5 mln zł, co również daje wielkości znacznie wyższe niż porównywalne w roku ubiegłym, które wyniosły odpowiednio 116,2 mln zł i 77,5 mln zł. Wyniki zostały wsparte w raportowanym okresie przez efekt FIFO kwotą 27,5 mln zł.

– Środowisko wysokich i rosnących cen było dla nas w ostatnich miesiącach wyjątkowo sprzyjające. Efekt FIFO jest zauważalny, ale wsparcie zapewniło nam głównie dalsze poszerzenie się spreadów przerobowych dla kęsów o 1413 złotych do tony, a dla wyrobów finalnych aż o 1531 złotych do tony. Skutkowało to silną poprawą rentowności i to mimo niekorzystnego względem hut wielkopiecowych kosztu wsadu. Nasza marża EBITDA poprawiła się z 16,2% do 22,8%, marża zysku netto zaś z 11,2 do 18,4 proc. – komentuje Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

Jeśli chodzi o przepływy finansowe, to spółka wypracowała w 2 kw. 2022 r. zaledwie 7,3 mln zł z działalności operacyjnej. Były one jednak mocno obciążone zwiększonym zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – głównie ze względu na spadek zobowiązań handlowych o kwotę 209,3 milionów złotych – oraz zwiększenie zapasów o 65,5 milionów złotych. Tym niemniej, na kontach Cognora na koniec okresu znajdowało się ponad 285 mln zł.

– W związku z wysokim zapotrzebowaniem na kapitał pracujący oraz ambitnym planem inwestycyjnym chcemy i po części musimy utrzymywać salda pieniężne na dość poziomie. Ponadto zaraz po dacie, na który sporządziliśmy raport, miała miejsce spłata raty kapitałowo-odsetkowej z tytułu obligacji w łącznej kwocie ponad 46 mln zł, a za chwilę nastąpi wypłata ponad 27 mln zł z tytułu dywidendy za rok 2021– wyjaśnia Krzysztof Zoła. – W środowisku drogiego długu i nieprzewidywalnych zmian w kosztach materiałów budowlanych konserwatywna polityka finansowa pozwala na utrzymanie rozsądnego poziomu kosztów finansowych i zachowanie komfortu prowadzenia biznesu, a zwłaszcza inwestycji  – podsumowuje Krzysztof Zoła.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy Cognor rozpoczął procesy inwestycyjne na dużą skalę, które zwiększą moce produkcyjne spółki o około 150 tys. ton w zakresie kęsów i do 450 tys. ton. w przypadku wyrobów gotowych. W okresie do początku 2024 r. Cognor planuje uruchomić szereg nowych lub zmodernizowanych innowacyjnych instalacji w tym nowoczesną walcownię, gdzie będą wytwarzane pręty gorącowalcowane i kształtowniki lekkie oraz linię do zwijania prętów żebrowanych w kręgi. Łączny CAPEX spółki na te projekty może przekroczyć 500 mln zł, który w większej części ma zapewnione finansowane długoterminowym kredytem inwestycyjnym o stałej stopie wartym 240 mln zł i 30,5 mln euro.