Creotech Instruments zrealizuje dla ESA projekt mapowania zasobów Księżyca

Źródło informacji: Creotech Instruments

24 listopada Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła wybór polskiego konsorcjum do opracowania Fazy 0/A dla kluczowej europejskiej misji związanej z mapowaniem Księżyca. Konsorcjum odpowiedzialne za misję Twardowski tworzą: Creotech Instruments, lidera odpowiedzialnego za projektowanie całej misji i satelity; Instytutu Nauk Geologicznych, którego zadaniem jest zdefiniowanie wymagań dla misji oraz instrumentu naukowego; oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN, odpowiedzialnego za projekt instrumentu badawczego na podstawie założeń ING oraz ESA. Planowany zakres misji przewiduje współpracę z dodatkowymi podmiotami, również spoza Polski. Jednak priorytetowym celem jest utrzymanie kluczowych zadań po stronie polskich partnerów w celu rozwijania kompetencji i podniesienia znaczenia polskiego przemysłu kosmicznego na arenie międzynarodowej.

Wartość Fazy 0/A (projektowej) wyniesie 250 tys. EUR. Projekt rozpocznie się w styczniu 2024 roku i potrwa 12 miesięcy. Środki na jego realizację mogą pochodzić ze zwiększonej w br. składki opcjonalnej Polski do ESA, w której rekomendowana alokacja dla programu HRE (Human and Robotic Exploration) wynosi 100 mln EUR. Całkowity koszt poprzedniej europejskiej misji Księżycowej SMART-1 z 2003 roku wyniósł 110 mln EUR, misja Twardowski jest planowana jako porównywalny wielkością projekt.

Satelita stworzony w ramach misji Twardowski opierać się będzie na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat oraz innowacyjnych rozwiązaniach opracowanych przez Creotech Instruments, wykorzystanych już m.in. w misji EagleEye. Projekt zakłada pełne dostosowanie platformy do działania na orbicie Księżyca na wysokości około 100-300 km, umożliwiając jednocześnie zmianę pozycji między perycentrum i apocentrum. Instrument badawczy zostanie wyposażony w trzy lub cztery detektory dla światła widzialnego, bliskiej, średniej i dalekiej podczerwieni. Zdjęcia Księżyca uzyskane w ramach misji Twardowski mają potencjał stać się jednymi z najwyższej jakości i najbardziej precyzyjnych w perspektywie obecnych planów eksploracji Srebrnego Globu.

„Polskie konsorcjum, z Creotech jako liderem, zrealizuje studium wykonalności na najważniejszą europejską misję związaną z mapowaniem Księżyca. Projekt Twardowski wpisuje się doskonale w naszą strategię rozwoju oraz w ramy szeroko zaplanowanych i długoterminowych działań Europejskiej Agencji Kosmicznej nakierowanych na eksplorację naturalnego satelity Ziemi. To ogromne wyróżnienie dla naszej spółki i szansa wysłania na orbitę Księżyca najbardziej zaawansowanego technologicznie satelity do mapowania w historii rozwoju przemysłu kosmicznego. Satelita będzie oparty o naszą autorską platformę mikrosatelitarną HyperSat i przystosowany do operacji w głębokim kosmosie, w tym do bardzo wysokiej odporności na promieniowanie i obsługi dużego, zaawansowanego payloadu. Za projekt tego instrumentu badawczego odpowiadać będzie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dzięki realizacji misji Twardowski i precyzyjnemu mapowaniu przez satelitę, nasze dane umożliwią pełne wykorzystanie potencjału zasobów Księżyca poprzez ich przyszłe wydobycie, przetwarzanie, a nawet produkcję na jego powierzchni. Tym samym w istotnym stopniu, jako polska firma komercyjna, przyczynimy się do ekspansji ludzkości w kosmos” – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments.

„Wybór projektu Twardowski oznacza, że po pierwszej europejskiej misji Księżycowej SMART-1 sprzed 20 lat, to Polska odegra teraz kluczową rolę w kolejnym, drugim tego rodzaju projekcie w Unii Europejskiej. Misja SMART-1 trwała blisko 3 lata i dostarczyła istotnych danych dotyczących geologii i składu chemicznego Księżyca, satelita do misji Twardowski będzie jednak wyposażony w instrumenty badawcze o lepszych parametrach, co pozwoli na dokonanie kolejnych istotnych odkryć i poszerzenia naszej wiedzy o Srebrnym Globie. Wykorzystanie zakresu widzialnego oraz podczerwieni umożliwi uzyskanie bardzo wyraźnych zdjęć oraz mapy najbardziej pożądanych minerałów i surowców, jakie kryją się na powierzchni Księżyca. Z naszych analiz wynika, że będziemy w stanie pokryć nawet do 98% jego powierzchni, a w oparciu o dostarczone przez nas wysokiej jakości informacje mogą zostać szczegółowo zaprojektowane i wybudowane np. kopalnie dostosowane do prowadzenia wydobycia na Księżycu” – dodaje Grzegorz Brona.

Wartość rynku związanego z eksploracją Księżyca jest prognozowana na ok. 170 mld USD w 2040 roku, uwzględniając transport, przetwarzanie danych oraz górnictwo i produkcję (Lunar market assessment 2021, PwC).

HyperSat to pierwsza w Polsce platforma satelitarna, opracowana od podstaw przez polskich inżynierów. Składa się z modułów poszczególnych podsystemów, co umożliwia elastyczne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 kg do kilkudziesięciu kg, a w przyszłości nawet do 200 kg, o zróżnicowanym zastosowaniu, obejmującym m.in. rozpoznanie obrazowe, telekomunikację i nawigację z niskiej orbity Ziemi. Platforma jest inicjatywą rozwijaną przez Creotech Instruments od 2017 roku, przy wsparciu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej, zgodnie z europejskimi wymaganiami dotyczącymi projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS). Stanowi fundament dla misji EagleEye, planowanej na rok 2024, oraz dla misji PIAST. Ponadto, firma dąży do wykorzystania HyperSat w strategicznych projektach obronnych na szczeblu krajowym i europejskim.