Grupa ZUE ma portfel zamówień ok. 1,8 mld zł

Źródło informacji: Gupa ZUE

ZUE S.A. zanotowała w I kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży w  wysokości 143,7 mln zł. Pomimo niższych rdr przychodów marża brutto na sprzedaży poprawiła się. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 5,1 mln zł, wobec 3,5 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA ZUE wyniósł 3,7 mln zł, wobec 2,7 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Na poziomie operacyjnym spółka wypracowała 0,3 mln zł zysku wobec 0,4 mln zł straty rok wcześniej.

 
Wyniki Grupy ZUE również uległy rdr poprawie. Grupa zanotowała w I kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 152,3 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł, wobec 4,1 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA Grupy wyniósł 3,2 mln zł, wobec 2,3 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Na poziomie operacyjnym Grupa zanotowała 0,2 mln zł straty wobec 0,7 mln zł straty rok wcześniej.

Szybka reakcja na ograniczenia i zmiany związane z COVID-19 pozwoliła Grupie na kontynuację sprawnej realizacji kontraktów, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego osób zaangażowanych w ich realizację.

Portfel zamówień Grupy wynosi ok. 1,8 mld zł. Od początku 2020 roku pozyskała nowe kontrakty o łącznej wartości ok. 114 mln zł netto, w tym ok. 58 mln zł to kontrakty miejskie. Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę na kontrakt dotyczący przebudowy linii tramwajowej w Szczecinie o wartości ok. 142 mln zł netto.

Spółka kontynuuje rozbudowę portfela zamówień, w rozważny sposób wybierając projekty oraz zwiększając udział w portfelu kontraktów miejskich. W efekcie systematycznie zmniejsza się udział w portfelu kontraktów kolejowych pozyskanych na trudnym rynku ofertowym w latach 2016-2017, których duża część zostanie zakończona w 2020 roku. Obecnie spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych, których łączna wartość szacowana jest na kwotę ok. 2 mld zł. Są to zadania zarówno kolejowe jak i miejskie.

Pierwszy kwartał to zazwyczaj dla branży budowlanej najsłabszy sezonowo kwartał roku. Dodatkowo od połowy marca wszyscy znaleźliśmy się w nowych realiach związanych z zagrożeniem koronawirusem i wdrożonymi ograniczeniami. Pomimo tego, przy mniejszych przychodach wypracowaliśmy poprawę wyników na wszystkich poziomach, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym. Szybko dostosowaliśmy się do zmienionych warunków, utrzymując ciągłość realizacji wszystkich projektów. Priorytetem było dla nas wdrożenie działań mających ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem naszych pracowników i pozostałych osób zaangażowanych w realizację kontraktów, przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego planowego postępu robót. Obserwujemy pewne zaburzenia procesów administracyjnych spowodowane pandemią, jednak nie występują istotne zakłócenia związane z ograniczeniami epidemiologicznymi zarówno w procesach budowlanych jak i w łańcuchu dostaw, które mogłyby wpłynąć na wyniki finansowe. Trzeba również podkreślić, że zamawiający także szybko zareagowali na zmienione warunki gospodarcze i wprowadzili liczne usprawnienia w realizacji kontraktów na linii zamawiający – wykonawcy. Obecna sytuacja epidemiologiczna na szczęście nie dotknęła nas i nie ograniczyła naszej działalności. Spółka nie zwalnia pracowników w związku z pandemią, wręcz w I kwartale zwiększyliśmy zatrudnienie – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Szczegóły dotyczące wyników przedstawia tabela:

wyniki_grupy_zue_za_1q_2020

* Zysk operacyjny okresu + amortyzacja okresu

Negatywny wpływ na wynik skonsolidowany miała m.in. słabsza rdr sprzedaż spółki Railway gft, prowadzącej działalność handlową, co było efektem m.in. ograniczeń rynkowych w marcu związanych z pandemią. Od kwietnia widoczna jest już poprawa w segmencie handlowym. Do maja spółka Railway odrobiła straty z pierwszego kwartału.

KOMENTARZ DOTYCZĄCY SYTUACJI RYNKOWEJ

Minęły ponad dwa miesiące od wdrożenia ograniczeń związanych z COVID-19, których długofalowe skutki dla gospodarki nadal trudno precyzyjnie przewidzieć.

Zgodnie z informacjami płynącymi m.in. ze strony Ministerstwa Infrastruktury spowolnienie gospodarcze nie będzie wpływało na inwestycje infrastrukturalne, które w przypadku kolei będą kontynuowane zgodnie z planowaniem długoterminowym, co jest dobrą informacją dla firm budowlanych z rynku infrastruktury.

Na polskim rynku budowlanym w obszarze infrastruktury kolejowej trwa realizacja Krajowego Programu Kolejowego (KPK). Jej wartość została ostatnio zwiększona do ponad 75 mld zł, z czego aktualnie realizowane są inwestycje o wartości ok. 40 mld zł. Realizacja całego programu przewidziana jest do roku 2023.

Przygotowywana jest również dokumentacja projektowa na zadania finansowane z kolejnej perspektywy unijnej. Działanie takie umożliwi ciągłość realizacji zadań, dzięki czemu uda się uniknąć wahań poziomu zamówień pomiędzy perspektywami unijnymi, co w przeszłości miało negatywny wpływ na branżę.

W perspektywie po roku 2021, oprócz bieżących prac modernizacyjnych, planowane są także budowy nowych dróg kolejowych, np. projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z komponentem kolejowym, co oznacza budowę 1 600 km nowych linii kolejowych.

Na obszarze rynków miejskich realizacja nowych inwestycji infrastrukturalnych będzie uzależniona od kondycji finansowej lokalnych samorządów. Obecnie ważnym czynnikiem mogą być ograniczenia budżetowe w związku z pandemią koronawirusa.

W ramach kolejnej perspektywy unijnej na lata 2021-2027, z uwagi na fakt, iż miejski transport szynowy uznawany jest za jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań, inwestycje te będą miały duże możliwości pozyskania finansowania. Budowę nowych linii planują takie miasta jak m.in. Kraków, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Poznań czy miasta Aglomeracji Śląskiej. W Warszawie planowana jest także budowa najnowocześniejszej w Polsce zajezdni tramwajowej.

Rynek miejski jest dla Grupy ZUE głównym kierunkiem dywersyfikacji portfela zamówień. Spółka dąży do zwiększenia udziału portfela miejskiego dzięki pozyskiwaniu zarówno zleceń typu „buduj”, jak również typu „utrzymaj”.

Wierzę, że długofalowe perspektywy dla rynków na których działamy są dobre, nawet jeśli sytuacja związana z pandemią czasowo spowolni procesy gospodarcze. Obecnie realizujemy zlecone prace zgodnie z planem. Pozyskujemy nowe zlecenia i oczekujemy na kolejne przetargi w ramach planowanych inwestycji infrastrukturalnych. W związku z tym perspektywy wyników w kolejnych kwartałach oceniamy pozytywnie – dodał Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.