Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce [RAPORT]

|

Polska jest od wielu lat krajem atrakcyjnym dla firm zagranicznych, które miały ogromny wpływ na przemiany gospodarcze dokonujące się w naszym kraju od początku transformacji gospodarczej. Firmy zagraniczne wniosły kapitał, technologię, sieci kooperacyjne oraz swoją kulturę i organizację pracy, a dziś są ważną częścią polskiej gospodarki.

➡ Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich odpowiada 40% polskiego PKB. Na koniec 2018 r. było to 228,5 mld USD, a rok później już 236,5 mld USD. Wielkość zatrudnienia w firmach z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce wynosiła na koniec 2018 r. łącznie prawie 2 mln osób, czyli 15% ogółu pracujących w sektorze prywatnym. Oznacza to, że co szóste stanowisko pracy utworzył inwestor zagraniczny. W latach 2010-2018 nastąpił 2,5-krotny wzrost liczby miejsc pracy w tych firmach.

Jak wskazuje raport Zrzeszenia Międzynarodowych Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce (International Group of Chambers of Commerce in Poland, IGCC) na naszym rynku działa blisko 25 tysięcy przedsiębiorstw z udziałem kapitału pochodzącego ze 107 krajów. Najważniejszymi inwestorami w Polsce są firmy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji

Raport IGCC podaje, że firmy zagraniczne ulokowały w naszym kraju jedną czwartą kapitału zainwestowanego w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: opracowanie AmCham na podstawie danych UNCTAD

Źródło: opracowanie AmCham na podstawie danych UNCTAD

Ponad 2/3 kapitału zagranicznego w Polsce zainwestowano w sektorze usług. Inwestycje te widać w szczególności w usługach związanych z obsługą nieruchomości, telekomunikacji, w branży IT, a także w usługach biznesowych. Ich rozwój jest przede wszystkim efektem przenoszenia części działalności korporacji międzynarodowych, m.in. procesów takich jak badania i rozwój, prace inżynieryjne, księgowość, rozwój oprogramowania.

W Polsce powstają centra świadczące szereg usług na rzecz sieci przedsiębiorstw we własnej grupie kapitałowej (centra usług wspólnych, centra B+R, inżynieryjne), jak również wyspecjalizowani usługodawcy BPO (z ang. business process outsourcing).

Gałęzią przemysłu, w której firmy zagraniczne zainwestowały najwięcej jest produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – to ogółem 27% inwestycji w przemyśle. Pozostałe gałęzie przemysłu charakteryzujące się̨ najwyższymi inwestycjami zagranicznymi to produkcja stali i produkcją wyrobów walcowanych (8% inwestycji w przemyśle), produkcja słodyczy (6% inwestycji w przemyśle) oraz produkcja napojów (6% inwestycji w przemyśle).

Dynamicznie zwiększają się również aktywa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego – od 2010 r. wzrosły one o 70% r. osiągając z końcem 2018 r. wartość 415 mld USD. Rekordowy, 20-procentowy roczny wzrost wartości aktywów w latach 2010-2018 wyróżniał branżę IT. Zasoby majątkowe ujawnione w postaci aktywów są rzeczywistym efektem napływających inwestycji zagranicznych, a także rozwoju działalności przedsiębiorstw dzięki reinwestycjom – twierdzi dr hab. Eliza Przeździecka, główna ekonomistka Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

UNCTAD szacuje, że pandemia spowoduje spadek globalnych przepływów kapitału inwestycyjnego o 45%. Spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19 wpłynie niewątpliwie na spadek wartości napływu BIZ do Polski.

Warto już teraz efektywnie działać kształtując krajowy klimat inwestycyjny zanim polski rynek odczuje załamanie w napływach BIZ. Kluczowe jest dostrzeżenie roli firm zagranicznych w polskiej gospodarce oraz określenie priorytetów polityki gospodarczej w zakresie przyciągania kapitału zagranicznego, czego efektem będzie zrównoważony rozwój gospodarczy Polski – mówi Tony Housh, przewodniczący Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Eksperci podkreślają, że kryzys spowodowany koronawirusem może wpłynąć na nasilenie zjawiska reshoringu, czyli powrotu produkcji do krajów macierzystych lub do lokalizacji blisko rynków docelowych sprzedaży, bądź pochodzenia inwestora. Oczekuje się, że z uwagi na dość optymistyczne prognozy dotyczące niewielkiego spadku polskiego PKB w tym roku i relatywnie szybkiego odbicia w przyszłym roku, zainteresowanie inwestycjami w Polsce ma szansę wzrosnąć między innymi za sprawą współpracy w ramach łańcuchów dostaw z niemieckimi producentami w branży motoryzacyjnej, jak również amerykańskimi inwestorami rozpatrującymi Polskę jako centrum swojej działalności na rynku EŚW – komentuje dr hab. Eliza Przeździecka.

Z kolei zdaniem Toniego Housha, pomimo spowolnienia gospodarczego, które obserwujemy w ostatnim czasie na całym świecie, w Polsce rozpocznie się wiele nowych projektów inwestycyjnych związanych z usługami chmurowymi, energią odnawialną, technologiami telekomunikacyjnymi oraz nieruchomościami, których realizację rozpoczęto jeszcze przed wybuchem pandemii.

ikonka-pdf-1Pobierz RAPORT