Niski poziom świadomości klimatycznej polskich spółek giełdowych

|

Większość notowanych na warszawskiej giełdzie spółek nadal prezentuje niski poziom świadomości zagadnień związanych ze zmianą klimatu. Zauważalna jest jednak poprawa w stosunku do ubiegłego roku i powoli kształtuje się grono liderów. Fundacja Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i MATERIALITY ogłosiły wyniki drugiej edycji corporate Climate Crisis Awareness study (Badania Świadomości Klimatycznej Spółek).

 

  • Przeciętny wynik osiągnięty przez 151 badanych spółek wyniósł 1,87 na 10 możliwych do zdobycia punktów (wzrost z poziomu 1,03 pkt rok wcześniej)
  • Sześć spółek: MOL, LPP, LUG, JSW, CCC i Orange Polska otrzymało tytuł Spółka Świadoma Klimatycznie po uzyskaniu wyników przekraczających 70% możliwych do uzyskania punktów
  • Nadal aż 49 spółek nie osiągnęło nawet ułamkowych części punktu (rok wcześniej 0 pkt uzyskało 66 spółek)

Badaniu podlegały raporty roczne wszystkich spółek giełdowych podlegających obowiązkowi ujawniania informacji niefinansowych za rok 2019. Zawartość raportów została przeanalizowana względem 10 kryteriów. Trzy z nich dotyczyły polityk lub strategii spółek w odniesieniu do zarządzania kwestiami kryzysu klimatycznego oraz identyfikacji ryzyk i szans związanych ze zmianą klimatu, a siedem odnosiło się do raportowania emisji gazów cieplarnianych.

Średni wynik spółek w badaniu raportów za rok 2019 wyniósł 1,87 pkt (na 10 możliwych do uzyskania) i był o 0,84 pkt wyższy niż przed rokiem. Najlepsza spółka osiągnęła 9,33 pkt (rok wcześniej było to 7,33 pkt). 32% spółek za rok 2019 nie uzyskało żadnych punktów, a odsetek ten obniżył się o 14pp w ujęciu r/r. Najwyższe średnie wyniki uzyskały spółki z makrosektora paliwa i energia (średnio 3,95 pkt za rok 2019 r., +1,35 pkt r/r), a najniższe spółki z makrosektora handel i usługi (0,96 pkt za rok 2019, +0,60 pkt r/r). Zaledwie 55 spółek osiągnęło więcej niż 2 pkt, 17 powyżej 5 pkt, a jedynie 6 spółek uzyskało powyżej 7 pkt.

Wzrost wyników jest zasługą niewielkiej grupy liderów. Zaledwie mniej więcej co czwarta duża spółka giełdowa porządnie zabrała się za raportowanie emisji gazów cieplarnianych lub identyfikowanie ryzyk i szans związanych ze zmianami klimatu. – powiedział Piotr Biernacki, prezes zarządu Fundacji Standardów Raportowania i inicjator badania. – Nadal niewiele spółek ma polityki lub strategie przeciwdziałania zmianom klimatu, a bardzo nieliczne określiły konkretne, mierzalne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Widać jednak wąskie grono liderów, spółek, których zarządy na poważnie podchodzą do wyzwania, jakim jest kryzys klimatyczny. Wierzę jednak, że to grono będzie szybko rosnąć. – dodaje Piotr Biernacki.

Cieszy mnie wzrost ocen w najnowszej wersji badania, jednak średni wynik poniżej 20% wartości maksymalnej napawa mnie niepokojem wobec nadchodzących regulacji, które w olbrzymim stopniu wiązać będą inwestowanie z poziomem raportowania czynników ESG. – powiedział Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych – Szczególnie, że SEG od 2012 roku badał poziom raportowania wpływu klimatycznego w ramach projektu „Analiza ESG spółek w Polsce” i niestety na przestrzeni tych 8 lat nie nastąpiła duża poprawa ujawnień dotyczących obszaru E, natomiast otoczenie legislacyjne zmieniło się diametralnie. Mam nadzieję, że wyłonione w badaniu grono liderów będzie inspiracją dla pozostałych spółek i wpłynie na podjęcie bardzo pilnych działań mających na celu przygotowanie rzetelnych danych ESG dla inwestorów. W przeciwnym wypadku duża część spółek notowanych na GPW będzie stopniowo tracić dostęp do finansowania. – dodaje Mirosław Kachniewski.

Pozytywnym wnioskiem z wyników badania jest to, że kilka spółek znacząco poprawiło swoje wyniki, a to oznacza, że w ciągu roku czy dwóch duża spółka giełdowa jest w stanie określić swój wpływ na klimat, zidentyfikować ryzyka i szanse związane z klimatem, określić politykę i przyjąć strategię. Dotyczyło to wąskiego grona spółek motywowanych rosnącymi wymaganiami inwestorów, klientów czy wyzwań związanych ze stygmatyzacją branży. Jednym z negatywnych wniosków jest to, że 41 spółek nie poprawiło punktacji, która była zazwyczaj niska, a 24 spółki osiągnęły wynik niższy niż w poprzedniej edycji.

Świadczy to o tym, że spółki nie rozwijają się w przekazywaniu informacji do swoich interesariuszy, czy wręcz, że dane niefinansowe pokazują w sposób przypadkowy. Oceniam, że świadomość klimatyczna spółek będzie rosła powoli, a nagły, skokowy jej wzrost zaobserwujemy, gdy raportowanie kwestii klimatycznych stanie się obowiązkiem. – powiedział Michał Stalmach, Starszy Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju w Bureau Veritas Polska i inicjator badania.

O Badaniu

      Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek (corporate Climate Crisis Awareness study) jest projektem Fundacji Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas. W 2020 roku partnerami wspierającymi badanie są firmy doradcze Go Responsible i MATERIALITY. Celem projektu jest regularne badanie, które przedsiębiorstwa są świadome swojego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki badania są ogłaszane do publicznej wiadomości. Badanie jest realizowane zgodnie z ustaloną i jawną metodologią i opierają się na informacjach przekazanych przez spółki w ich raportach rocznych.

Inicjatorzy projektu chcą podnieść świadomość dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu i jednocześnie dostarczyć inwestorom, klientom i wszystkim innym publicznym interesariuszom rzetelnych, mierzalnych i porównywalnych danych pozwalających ocenić, które przedsiębiorstwa biorą pod uwagę kwestie zmian klimatu w procesach zarządzania.

O inicjatorach projektu
Fundacja Standardów Raportowania jest organizacją pozarządową, której celem jest poprawa jakości obiegu informacji, raportowania oraz komunikacji na rynkach kapitałowych i finansowych. Została założona w 2015 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Związku Maklerów i Doradców.
Fundacja opracowała i przeprowadziła przez proces konsultacji Ogólne Standardy Raportowania (OSR) dotyczące raportowania informacji cenotwórczych przez spółki giełdowe oraz Standard Informacji Niefinansowych (SIN) dotyczący raportowania informacji niefinansowych. Powszechny charakter Fundacji oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi różne grupy interesariuszy rynku powodują, że OSR i SIN są standardami środowiskowymi.
Fundacja prowadzi także działalność badawczą i edukacyjną w zakresie komunikacji i raportowania na rynkach kapitałowych i finansowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją ekspercką, która istnieje od 1993 roku. Podstawowym celem funkcjonowania SEG jest udzielanie wsparcia spółkom w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów). SEG podejmuje prace na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie Stowarzyszenie skupia około 250 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku New Connect, reprezentujących ponad 90 proc. kapitalizacji emitentów krajowych notowanych na GPW.

Bureau Veritas jest światowym liderem branży TIC (Testing, Inspection and Certification) oferując wsparcie w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną. Bureau Veritas posiada doświadczenie i fachową wiedzę w zakresie wspierania największych organizacji na świecie w doskonaleniu zrównoważonego rozwoju w wielu sektorach, między innymi w sektorze żywności, farmaceutycznym, finansowym i produkcyjnym. Ciesząc się ugruntowaną pozycją w zakresie weryfikacji ochrony środowiska, aspektów BHP oraz danych społecznych, Bureau Veritas jest także Członkiem GRI, licencjonowanym weryfikatorem zgodności z normą AA1000AS oraz organem weryfikującym zgodność z normą ISO 14064-1 (posiadającym akredytację UKAS).