Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki – raport z Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego

Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki – raport z Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego

20/05/2015
|

W dniach 13-14 maja 2015 r. w Gdańsku odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2015, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Finansów Mateusza Szczurka, Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Temat przewodni całego spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”, który został szeroko omówiony w ramach czterech sesji tematycznych. Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna, zatytułowana „Konkurencyjna gospodarka – bezpieczne Państwo”. Następnie debata podzielona została na dwie, równolegle trwające sesje: „Energetyka i Gospodarka” oraz „Sesja Samorządowa”. W ramach sesji „Energetyka i Gospodarka” odbyły się trzy panele dyskusyjne: Wspólnota europejska a bezpieczeństwo energetyczne; Ład prawny a długookresowe strategie branży; Plany i warunki realizacji projektów inwestycyjnych. Z kolei podczas sesji samorządowej podjęto tematy statusu inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2015 r., Smart Cities oraz komunikacji społecznej jako ważnego czynnika inwestycyjnego sukcesu.

Na koniec pierwszego dnia odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności uroczysta kolacja dla gości Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, podczas której rozdano nagrodę „Bursztyn Polskiej Energetyki”.

W drugim dniu odbyła się sesja: „Polski Mix Energetyczny” w ramach której odbyły się trzy panele: „Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę”; „Rynek energii elektrycznej i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju” oraz „Ciepło i Kogeneracja”.

W ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, zorganizowano dla uczestników wycieczkę studialną po instalacjach energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu. Zwiedzano m.in. Rafinerię Grupy LOTOS, Farmę Fotowoltaiczną ENERGA S.A.; Elektrociepłownię Gdańską EDF Polska.

OSE_069

W ramach oficjalnego otwarcia do zgromadzonych na sali zwrócili się Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa, Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej. W swoich wystąpieniach wskazywali, jak ważnym tematem jest dzisiaj energetyka na Pomorzu i jakie będzie jej znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki. Jesteśmy bowiem obecnie w bardzo ważnym dla przyszłości polskiego sektora energetycznego momencie, stąd wszelkie decyzje muszą być poprzedzone dogłębną analizą i uwzględniać jak najwięcej scenariuszy rozwoju.

Panelem otwierającym obrady Szczytu była Sesja Plenarna w której udział wzięli: Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Stanisław Iwan – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Komisja Gospodarki Narodowej; Dariusz Kacprzyk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Michał Krupiński – Dyrektor Bank of America Merrill Lynch; Rafał Miland – Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Środowiska; Paweł Olechnowicz – Prezes Grupa LOTOS S.A.; Jerzy Witold Pietrewicz – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki; Jacek Socha – Wiceprezes PwC Polska; Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego; prof. Anna Zielińska Głębocka – Członek Rady Polityki Pieniężnej. Moderatorami Sesji Plenarnej byli Agnieszka Łakoma – Dziennikarka dziennika „Rzeczpospolita” oraz dr Filip Elżanowski – Radca Prawny, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna. Tematy, jakie zostały podjęte w ramach tej części obrad to kwestia regulacji jako czynnika stymulującego lub hamującego rozwój gospodarczy, a także konkurencyjności polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym, z uwzględnieniem czynnika walutowego. W szczególności zastanawiano się, czy działania UE pomagają czy szkodzą polskiej energetyce a tym samym gospodarce. W dalszej części debaty przeanalizowano rolę państwa w kształtowaniu gospodarki zwłaszcza, jeżeli chodzi o działania polityków: czy prowadzą do optymalnego ukształtowania rynku surowców i energii. Nie bez znaczenia był także problem akceptacji społecznej dla różnych koncepcji rozwoju polskiej energetyki i branży węglowej. W kolejnej części debaty zastanawiano się nad możliwościami negocjacyjnymi Polski w Unii Europejskiej na przykładzie nowych ram unijnej polityki klimatycznej. Z drugiej strony rozważano wpływ unijnych regulacji prawnych i ich znaczenia dla polskiej gospodarki – np. gazu łupkowego, finansowania inwestycji w energetyce, polityki klimatycznej, zabezpieczenia zapasów surowców, rozwoju sieci przesyłowych. Na koniec zgromadzeni prelegenci podjęli tematykę bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście sytuacji na Wschodzie i działań, jakie owa sytuacja wymusza na UE, jeżeli chodzi o rynek energii. Stanowiło to wstęp do rozważań nad strategią bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki.

Po Sesji Plenarnej odbyła się kolejna sesja „Energetyka i Gospodarka” w ramach której zaplanowano trzy panele. I Panel poświęcony był kwestii bezpieczeństwa energetycznego w kontekście Wspólnoty Europejskiej. W charakterze prelegentów udział wzięli: Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych; Jan Chadam – Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.; dr Filip Elżanowski – Radca Prawny, Elżanowski, Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; Zygmunt Łukaszczyk – Prezes Katowicki Holding Węglowy S.A.; prof. dr inż. Norbert Menke – Prezes Zarządu Koncernu LVV, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GPEC; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń” S.A.; Marek Sokołowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju, Grupa LOTOS S.A.; Bartosz Soroczyński – Wiceprezes, Philips Lighting Poland S.A.; Janusz Steinhoff – Doradca Zarządu PwC; Jacek Wróblewski – Development Director, BNK Polska Sp. z o.o. W roli moderatora wystąpiła ponownie Agnieszka Łakoma z dziennika „Rzeczpospolita”. Panel został podzielony na cztery części – na początek debatowano nad koncepcją unii energetycznej jako koncepcji budowania bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty. W szczególności ważnym problemem był dylemat zaopatrzenia państwa w kluczowe surowce – czy powinno koncentrować się na budowaniu zapasów z własnych zasobów, czy raczej oprzeć się na tanim imporcie. Trzecia część dotyczyła sposobów budowy trwałego i elastycznego rynku wewnętrznego w energetyce i gazownictwie w taki sposób, aby zapewniał on bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej strony zgromadzeni uczestnicy debaty zwrócili istotną uwagę na fakt, że konieczne jest wskazanie niezbędnych projektów inwestycyjnych, które w pierwszej kolejności powinny być zrealizowane wskazując jednocześnie ich źródła finansowania.

II Panel poruszał tematykę ładu prawnego w kontekście długookresowych strategii branży, zaś do dyskusji zasiedli: Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; dr Dariusz Gulczyński – Associated Expert, Euroheat & Power; Stanisław Iwan – Senator RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Komisja Gospodarki Narodowej; Włodzimierz Kędziora – Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska S.A.; Marek Kossowski – Przewodniczący Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Janusz Steinhoff – Doradca Zarządu PwC; Mirosława Szatybełko-Połom – Dyrektor Północnego OT w Gdańsku, Urząd Regulacji Energetyki; Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju. Moderatorem panelu był Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose Fulbright. Na początku prelegenci nakreślili zgromadzonym gościom obszary, które wymagają regulacji m.in. sieci – korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa. Pozwoliło to wskazać, jakie konsekwencje dla sektora elektroenergetycznego niesie za sobą Polityka klimatyczna. W kontekście regulacji udział przedstawicieli URE i MG pozwolił odpowiedzieć na istotne dla branży pytania, mianowicie czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej. W szczególności zastanawiano się nad rolą URE –przeszkadza, czy raczej pomaga przedsiębiorstwom działającym w branży, a także czy obecne regulacje, mogą być czynnikiem stymulującym, bądź hamującym rozwój gospodarczy. Prelegenci podjęli również tematykę ustaw o węglowodorach i OZE.

III Panel podjął problem planów i warunków realizacji procesów inwestycyjnych, zaś jego omówienia podjęli się: Jean-André Barbosa – Dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, AREVA; dr Paweł Grzejszczak – Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka; Barbara Koszułap – Członek Zarządu, Grupa ENERIS; Zygmunt Kwiatkowski – Prezes Zarządu, Elektrownia Puławy Sp. z o.o.; Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu, PERN „Przyjaźń” S.A.; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor, ING Bank Śląski; Joanna Strzelec-Łobodzińska – b. Podsekretarz Stanu MG; Michał Swół – Wiceprezes Zarządu, Grupa DUON S.A. Za moderację dyskusji odpowiadała Agnieszka Łakoma – Dziennikarka dziennika „Rzeczpospolita”. Początek panelu otworzyła debata nad planami inwestycyjnymi w energetyce i potencjalnymi źródłami finansowania z perspektywy branży w szczególności, jeżeli chodzi o realne możliwości instytucji finansowych. Najpierw zastanawiano się nad stopniem zaawansowania realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych w energetyce konwencjonalnej i przesyle. Nie bez znaczenia dla podjętego tematu było omówienie roli Państwa i jego możliwościw kreowaniu atrakcyjnego systemu zachęt, zwłaszcza w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego. Z drugiej strony zgromadzeni uczestnicy debaty analizowali wpływ i znaczenie nowych projektów w ramach finansowania EBOR i PIR. Dalsza debata skupiała się na szansach i zagrożeniach realizacji projektu – z jednej strony należało wskazać, jakie są warunki opłacalności projektów: czy raczej należałoby skoncentrować się na rynku mocy, czy na kontraktach różnicowych jako potencjalnym narzędziom wsparcia. Równie ważną kwestią było nakreślenie najczęściej spotykanych barier w realizacji inwestycji i możliwości ich likwidacji. Na koniec dyskutowano nad projektem polskiej elektrowni atomowej w szczególności, jeżeli chodzi o przyszłość całego przedsięwzięcia, przyszły kształt jego struktury właścicielskiej, skuteczne sposoby zarządzania projektem i źródła jego finansowania.

W tym samym czasie, co sesja „Energetyka i Gospodarka” trwała Sesja Samorządowa w ramach której odbyły się również trzy panele. I Panel poswięcony był statusowi inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy w 2015 r. W jego ramach uczestnicy prezentowali wybrane projekty i inicjatywy, planowane w gminach na Pomorzu. Moderatorem panelu Zbigniew Canowiecki – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza, zaś ze swoimi prezentacjami wystąpili: Mikołaj Bartłomiejczyk – Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni (temat prezentacji: „Efektywne ograniczanie zużycia energii w transporcie zbiorowym na przykładzie PKT Gdynia”); Przemysław Ciszewski – Dyrektor PSE S.A. Oddział w Bydgoszczy (temat prezentacji: „Operator Systemu jako wyznacznik kierunków inwestycji sieciowych”); Łukasz Dąbrowski – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskie w Gdyni (temat prezentacji: „Doświadczenia PKM w eksploatacji autobusów na CNG”); Hanna Górecka-Banasik – Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, Urząd Miasta Gdyni (temat prezentacji: „Dotacje ekologiczne dla mieszkańców Gdyni (zakup i montaż OZE, zmiana źródeł ogrzewania)”); Sławomir Kiszkurno – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku (temat prezentacji: „Spalarnia odpadów dla województwa pomorskiego – bieżący stan przygotowania projektu”); Barbara Koszułap – Członek Zarządu, Grupa ENERIS (temat prezentacji: „Wysokie zyski z gospodarki niskoemisyjnej w gminie – prawda czy fałsz?”); Dominika Kowalska – Project Manager, Marek Dondelewski – Ekspert Gospodarczy, Bałtycki Klaster sEaNERGIA (temat prezentacji: „Bałtycki Klaster sEaNERGIA – inicjator projektów na rzecz rozwoju zrównoważonej energetyki”); Tomasz Lachowicz – Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Sp. z o.o.  (temat prezentacji: „Stan realizacji budowy spalarni w Szczecinie”); Barbara Langer – Dyrektor, Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze (temat prezentacji: „Zintegrowany system bezemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze”); Roman Ramion – Burmistrz Gminy Miastko (temat prezentacji: „Gmina Miastko – zielone światło dla energetyki”).

II Panel podjął szczególnie aktualny dzisiaj temat Smart Cities, zaś w debacie wzięli udział: Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej; Marek Dondelewski – Ekspert Gospodarczy, Bałtycki Klaster sEaNERGIA; Maciej Kazienko – Zastępca Prezesa Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku; Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Departamentu Handlu EDF Wybrzeże; Zbigniew Kozak – Business Development Manager, Swarco Traffic Polska Sp. z o.o., Poseł na Sejm RP V i VI kadencji; Roman Ramion – Burmistrz Gminy Miastko; Łukasz Kulas – Sekcja Badania, Rozwój, Innowacje, Interizon – Pomorski Klaster ICT; Zbigniew Michniowski – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Zrównoważonego Rozwoju – PZR; Edmund Wach – Prezes Zarządu, BAPE S.A. Odpowiedzialnym za moderację był ponownie Zbigniew Canowiecki – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza. Tematy, jakie zostały podjęte w tej części konferencji to infrastruktura komunikacyjna, energetyczna, sieciowa, telekomunikacyjna jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju regionalnego i lokalizacji inwestycji; innowacyjność i nowe technologie: termomodernizacje, ciepło sieciowe, efektywność energetyczna jako narzędzie optymalizacji kosztów samorządów; infrastruktura drogowa, lotniskowa, strefy ekonomiczne jako czynnik decydujący o atrakcyjności regionu; finansowanie inwestycji: PPP, fundusze UE, służebność przesyłu itd.; wyzwania dla zrównoważonego rozwoju miast w Polsce.

III Panel poświęcony był komunikacji społecznej, jako ważny czynnik inwestycyjnego sukcesu. Moderatorem panelu był dr hab. inż. Marek Wirkus prof. PG – Politechnika Gdańska, zaś za stołem prezydialnym zasiedli: dr inż. Włodzimierz Grochal – Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii; Teresa Kamińska – Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; Krzysztof Martyniak – Instytut Socjologii, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, Uniwersytet Warszawski; Damian Mucha – Prezes Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE; dr Piotr Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Mariusz Wawer – Associate Director, Havas PR Warsaw; Mariusz Wójcik – Członek Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej.

Początek panelu otworzyła prezentacja Krzysztofa Martyniaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „”Kształtowanie polityki regionalnej na rzecz rozwoju OZE/EWE w świetle doświadczenia badawczego”, stanowiąca wstęp do dalszej debaty. Na początku paneliści wymienili się doświadczeniami w komunikacji społecznej inwestycji energetycznych (gaz łupkowy, OZE, energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa), a także zaprezentowali swoje poglądy na temat roli władz centralnych oraz samorządów lokalnych i regionalnych w komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych. Następnie przeanalizowano sytuację Polski na tle europejskich doświadczeń w komunikacji społecznej. Pozwoliło to określić kluczowe elementy skutecznej komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych i stwierdzić, czy istnieje jedna uniwersalna strategia jej realizowania. Na koniec zaprezentowano praktyczne podejście do komunikacji społecznej (metody, narzędzia).

W pierwszym dniu OSE GDAŃSK 2015 odbyła się również uroczysta kolacja, podczas której wręczono statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki”, za działania na rzecz rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta w uznaniu wieloletniej działalności na rzecz polskiej gospodarki a w szczególności na rzecz bezpieczeństwa sektora;

Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za skuteczne równoważenie interesów firm energetycznych od ich odbiorców;

Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A. za inicjatywę Central Europe Energy Partners (CEEP) czyli aktywne wsparcie dla polskiego przemysłu w Brukseli

Marcin Moskalewicz – Prezes Zarządu PERN „Przyjaźń” S.A. za konsekwentne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Podczas wieczornej gali rozdano także wyróżnienia dla osób których działania stanowiły ważny wkład w rozwój branży energetycznej. W tym roku wyróżnionymi zostali:

Piotr Woźniak – Wiceprzewodniczący Agencji ds. Organów Regulacji Energetyki za aktywne wspieranie polskiego sektora energetycznego na arenie międzynarodowej w ramach ACER oraz Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki za wieloletni wkład merytoryczny w budowanie otoczenia prawno-regulacyjnego sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego.

Drugi dzień obrad otworzyła sesja zatytułowana Polski Mix Energetyczny, w ramach którego odbyły się trzy panele. W I Panelu, pt. „Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę”, udział wzięli: Marian Babiuch – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii;  prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG- Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; dr Filip Elżanowski – Radca Prawny, Elżanowski, Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; Mariusz Witoński – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej; Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego; Przemysław Żydak – Ekspert ds. Energetyki Jądrowej, Ernst &Young Moderatorem panelu była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka dziennika „Rzeczpospolita”. Początek panelu rozpoczęła dyskusja na temat dofinansowanego ciepła z OZE i ciepła systemowego, co pozwoliło skoncentrować się na idei prosumenckości w polskich realiach rynkowych. W dalszej kolejności zajęto się nowymi regulacjami OZE i konsekwencjami dla branży, jakie owe przepisy niosą. Dzięki temu możliwe było zastanowienie się nad przyszłością polskiego sektora elektroenergetycznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o plany i kierunki inwestycji w OZE w perspektywie do 2020, nową politykę klimatyczną 2030 w kontekście krajowych możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie oraz niezbędnych nakładów na inwestycje do 2040 roku i źródeł pozyskiwania kapitału. Koniec panelu zamknęła dyskusja dotycząca roli funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE.

II Panel, poświęcony rynkowi energii elektrycznej i gazu i uwarunkowaniem ich dalszego rozwoju został poprowadzony przez Dariusza Bliźniaka – Prezesa Zarządu, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, zaś do debaty zasiedli: Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki; Mirosław Dobrut – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Henryk Kaliś – Przewodniczący Forum Odbiorców Energii i Gazu; prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Marek Kulesa – Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią; Krzysztof Noga – Prezes Zarządu, DUON Marketing and Trading S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Zarządu ISE; Mirosława Szatybełko-Połom – Dyrektor Północnego OT w Gdańsku, Urząd Regulacji Energetyki. Na początku paneliści starali się określić, jaka jest skala łącznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Dzięki temu możliwa była odpowiedź na pytanie, czy lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, czy z udziałem kapitału zagranicznego. Następnie skoncentrowano się na polskim rozumieniu efektywności energetycznej w szczególności, kto na niej korzysta, a kto ponosi koszty. Druga część panelu odnosiła się do kosztów oszczędności i kosztów wdrażania polityki UE, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich skalę i kto będzie je ponosił. Uczestników debaty w szczególności interesowało, czy stać nas na dalsze ograniczanie emisji i jak wymusić działania ekologiczne na konsumentach. Kolejną kwestią, jaka została poruszona podczas panelu to połączenie polskiego rynku energii z rynkiem europejskim (Projekt CEF) oraz kwestia rzeczywistego funkcjonowania obliga giełdowego (czy giełda gazowa nabierze takiego znaczenia jak giełda energii).

Przed rozpoczęciem ostatniego, trzeciego panelu, Sponsor OSE GDAŃSK 2015 – Grupa GPEC przygotowała specjalną atrakcję w postaci Energetycznego Koła Fortuny – konkursu z nagrodami ufundowanymi przez Grupę GPEC, rozlosowanymi wśród uczestników Szczytu.

W III Panelu poświęconym ciepłownictwu i kogeneracji moderatorem był dr Dariusz Gulczyński – Ekspert Światowej Rady Energii, zaś w debacie udział wzięli: Marian Babiuch – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.; Mariusz Grochowski – Wiceprezes Zarządu Erbud Industry;  prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat prof. zw. PG – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Włodzimierz Kędziora – Wiceprezes Zarządu, Veolia Energia Polska S.A.; Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Departamentu Handlu EDF Wybrzeże; Jerzy Mierzejewski – Pełnomocnik Zarządu, „Energoprojekt-Katowice” S.A.; Paweł Skowroński – Prezes Zarządu, SAG Elbud Gdańsk S.A.; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, GPEC Sp. z o.o. Początek panelu otworzyła debata na temat pozycji rynkowej ciepła systemowego, a także mechanizmy i regulacje, jakie nim rządzą. Stanowiło to wstęp do określenia kierunków regulacji i rozwoju ciepła systemowego z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw branżowych. Kolejna część dyskusji skoncentrowana była wokół inwestycji w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne), a także możliwości ich wsparcia, zarówno jeżeli chodzi o nowe projekty, jak i modernizację istniejących. Paneliści zwrócili również uwagę na potencjał sektora ciepłowniczego w ramach efektywności energetycznej, jak i również sieci ciepłowniczych, jako elementu ekorozwoju kogeneracji w Polsce. Jednocześnie zastanawiano się nad przyczynami niskiej rentowności kapitału ciepłowniczego. Koniec debaty poświęcony był zarówno trendom i efektom prywatyzacji PECów w Polsce (oczekiwane rezultaty, bariery, zalety prywatyzacji) oraz trendom w ciepłownictwie w perspektywie najbliższych 10 lat. W tym kontekście, zastanawiano się nad szansami ciepłownictwa na wsparcie unijne w kontekście problematyki udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2015 pragnie szczególnie podziękować Partnerom Merytorycznym: Grupie LOTOS S.A. oraz PwC Polska, Partnerom Głównym: firmie AREVA Polska oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Patronowi Merytorycznemu Grupie EDF Polska S.A., Partnerom: ING Bank Śląski S.A., firmie Energoprojekt-Katowice S.A., Partnerom Sesji: Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.; Przedsiębiorstwu Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.; Gospodarzowi Gali Bursztyn Polskiej Energetyki Urzędowi Miasta Gdańska, Sponsorom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Kancelarii Norton Rose Fulbright, BNK Polska, Grupie GPEC, Sponsorowi Ochrona Środowiska: Grupie Eneris Sp. z o.o., Partnerowi Technologicznemu firmie Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o., a także MULTISERWIS Sp. z o.o., Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelarii Prawnej, AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowemu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A., Związkowi Miast i Gmin Morskich, Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej, Stowarzyszeniu AIESEC oraz Głównemu Patronowi Medialnemu Dziennik Gazeta Prawna.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Radiu Gdańsk; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Czasopismu Smart-Grids Polska; Magazynowi Nowa Energia; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Portalowi Nuclear.pl; Magazynowi Polski Przemysł; Magazynowi Czysta Energia; Portalowi Inzynierpv.pl; Portalom elektroinzynieria.pl, energetykacieplna.pl i srodowisko.pl; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi Wysokienapiecie.pl; PortalEnergia.pl; Portalowi Górniczemu NETTG.PL; Czasopismu Biznes i Ekologia; Portalowi IOZE.pl; Portalowi GramwZielone.pl; Portalowi niekonwencjonalnie.info