ELGOR 2014: Od koncepcji do wdrożenia

ELGOR 2014: Od koncepcji do wdrożenia

09/12/2014
|

Jak podnieść efektywność pozyskiwania źródeł energii dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego? To pytanie, na które odpowiedź starali się znaleźć uczestnicy 9. edycji konferencji naukowo-technicznej ELGOR. W spotkaniu udział wzięło 140 przedstawicieli sektora wydobywczego oraz kruszyw. Goście mieli możliwość wysłuchania 17 wystąpień w ramach trzech paneli dyskusyjnych poświęconych tematyce sterowania maszynami, układami napędowymi przenośników taśmowych oraz diagnostyce części mechanicznych i elektrycznych. Organizatorzy przygotowali również dziewięć sesji warsztatowych dla inżynierów, w tym panel dedykowany branży cementowej i metalurgicznej.

„Podczas konferencji ELGOR spotykają się przedstawiciele wszystkich środowisk zaangażowanych w proces wydobycia: od producentów maszyn, poprzez dostarczycieli technologii, po klienta końcowego w postaci kopalni. Niezwykle ważny jest również głos kadry naukowej oraz reprezentantów ośrodków badawczo-rozwojowych – mówi Robert Wojniak z firmy Siemens, pomysłodawca konferencji. – Podczas paneli dyskusyjnych mogą w związku z tym wybrzmieć postulaty wszystkich zainteresowanych stron. W czasie rzeczywistym poddawane są one weryfikacji i próbie wypracowania rozwiązań”.

Za najbardziej interesującą prelekcję uznano wystąpienie prof. Piotra Kulinowskiego z Akademii Górniczo-Hutniczej na temat badania wpływu regulacji prędkości taśmy na energochłonność transportu taśmowego. Pretekstem do dyskusji okazała się prezentacja Konrada Leśniewskiego dotycząca kopalni Węgla Brunatnego Turów, pt. „Zastosowanie standardu SIMATIC Safety Integrated (SSI) do obsługi obwodu bezpieczeństwa «Wszystko STOP» na przenośniku samojezdnym PGOT-2”. Przykładem dobrej praktyki okazało się również działanie firmy Lapp Kabel w zakresie zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej na kolejnych etapach produkcji cementu w Cementowni Odra, czym zainteresował słuchaczy Mariusz Pajkowski.

Goście warsztatów inżynierskich docenili blok tematyczny dla branży kruszyw poświęcony kwestii modernizacji napędów elektrycznych w cementowniach, którego autorem był Marek Lisok z firmy Siemens. Z zainteresowaniem spotkały się również warsztaty: „Niezawodna i bezpieczna komunikacja PROFINET w oparciu o interfejsy bezprzewodowe SCALANCE W” (Rafał Bień, Siemens), „Sposoby zabezpieczenia rozdzielni kontenerowych przed skutkami pożaru” (Robert Baran, Siemens), a także warsztaty przygotowane przez Marka Koniecznego z firmy Introsys „Cyfrowy system łączności interkomowej jako element bezpiecznego zakładu”.

ELGOR 2014: Od koncepcji do wdrożenia

„Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny prelekcji, uznając referaty za wartościowe ze względu na możliwość wykorzystania pozyskanej wiedzy w praktyce – mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. – Przygotowując 10. – jubileuszową – edycję konferencji, myślimy o rozszerzeniu grona uczestników o kolejnych ekspertów z zagranicy, a także o jeszcze bardziej interaktywnej formule”.

Od dziewięciu lat Konferencja ELGOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży górnictwa odkrywkowego w Polsce. Przyciąga istotne instytucje oraz osoby odpowiedzialne za jej kształt. Jest ponadto płaszczyzną prezentacji innowacyjnych osiągnięć naukowo-badawczych i wdrożeniowych. Uczestnictwo w konferencji pozwala poznać najnowsze techniki i światowe technologie w branży górnictwa odkrywkowego, a także nawiązać kontakt z najważniejszymi jej przedstawicielami w Polsce.

Partnerem honorowym Konferencji ELGOR 2014 była Politechnika Wrocławska oraz Wyższy Urząd Górniczy, merytorycznym – Poltegor-Instytut, patronami branżowymi PGE GiEK oraz SITG Oddział Bełchatów, sponsorem strategicznym – Siemens, partnerami głównymi – Lapp Kabel oraz firmy Elektromontaż Lublin i Revico. Konferencję w roli partnerów wsparły także firmy: Actemium Bea, Centrum Elektryczne „Ania”, DB Energy, Helukabel, Partner Serwis, Prysmian Group, Technokabel oraz Zakłady Kablowe Bitner.

Konferencja ELGOR 2014 odbyła się w dniach 1–3 października 2014 r. w Toruniu.