Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe w branży nawozów

Dotacje na projekty badawczo-rozwojowe w branży nawozów

25/09/2019
Artykuł promocyjny

Już 10 października 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosi nowy nabór wniosków w ramach flagowego konkursu „szybka ścieżka” w obszarze tematycznym:

Innowacyjne nawozy przyjazne dla środowiska

Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” umożliwia przedsiębiorcom finansowanie inwestycji w prace badawczo-rozwojowe lub wyłącznie rozwojowe mające na celu opracowanie nowych lub ulepszenie istniejących na rynku produktów czy procesów produkcyjnych zaczynając od skali laboratoryjnej, półtechnicznej, kończąc na skali przemysłowej wraz z opracowaniem docelowej technologii produkcji umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej.

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu tj. konkretne obszary technologiczne i produktowe, które będą musiały być rezultatem projektu zostanie przedstawiony w ogłoszeniu NCBR opublikowanym 10 października. 
Z pewnością nadrzędnym celem konkursu będzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora nawozów ukierunkowanych na dbałość o środowisko.

Najważniejsze zasady konkursu „szybka ścieżka”:

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?  14 listopada 2019 r. do 14 stycznia 2020 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

  • Przedsiębiorstwa MŚP oraz inne niż MŚP,
  • Konsorcja składające się z przedsiębiorców,
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

JAKIE KOSZTY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO DOFINANSOWANIA?

  • Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia),
  • Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie),
  • Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.),
  • Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków),
  • Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego),
  • Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację badań przemysłowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – 80%;
średnie przedsiębiorstwa – 75%;
duże przedsiębiorstwa – 65%
dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację prac rozwojowych:
mikro- i małe przedsiębiorstwa – 60%;
średnie przedsiębiorstwa – 50%;
duże przedsiębiorstwa – 40%;
dla jednostki naukowej – 100%

Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych:
MŚP i duże w ramach pomocy de minimis – 90%
usługi doradcze dla MŚP – 50%

Konkurs ,,Szybkiej ścieżki’’ cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Z dotacji skorzystało już ponad tysiąc przedsiębiorstw na realizację przeróżnych projektów, nie koniecznie o przełomowych charakterze innowacyjności. Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że poprzeczka nie jest zawieszona wysoko. NCBR nie oczekuje projektów na miarę Elona Muska, najistotniejsze jest to, aby wprowadzać na rynek produkty, które mają szansę podnieść konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym.

PMG R&D Consulting jest liderem skuteczności w pozyskiwaniu dotacji z programu 1.1.1 PO IR „szybka ścieżka” wg rankingu najskuteczniejszych firm doradczych 2018 magazynu Fundusze Europejskie. Nasi eksperci bazując na wieloletnim doświadczeniu w realizacji tego typu projektów przeprowadzą cię przez cały proces aplikacyjny 
i rozliczą pozyskaną dotację. Sprawdź nasze referencje i pozyskaj dotacje z PMG R&D Consulting.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami:
Szymon Łokaj – Dyrektor Zarządzający
Tel. 501 014 779
Mail: szymon@pmgconsutling.eu
www.pmgconsulting.eu