Zrównoważone zarządzanie energią w produkcji — co to oznacza w praktyce?

Zrównoważone zarządzanie energią w produkcji — co to oznacza w praktyce?

28/03/2023
Artykuł promocyjny
Autor:
|

Zrównoważony rozwój stanowi jeden z kluczowych elementów obecnej polityki przemysłowej. Wyczerpywanie się surowców energetycznych i konieczność dbania o stan środowiska połączone z kryzysem energetycznym oraz wynikającą z niego niestabilną sytuacją gospodarczą sprawiają, że przedsiębiorstwa produkcyjne skupiają szczególną uwagę na rozsądnym zarządzaniu zasobami. Na czym polega zrównoważone zarządzanie energią w produkcji i jakie korzyści przynosi?

Zrównoważone zarządzanie energią – nowe wyzwania dla produkcji

Zrównoważone zarządzanie energią w kontekście procesów produkcyjnych charakteryzuje się maksymalizacją efektywności przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa zasobów. Celem jest więc wydajne tworzenie produktów wysokiej jakości i minimalizacja odpadów.

Zrównoważona produkcja jako standard przyszłości

Jednym z dokumentów opisującym najnowsze standardy dotyczące zrównoważonego zarządzania energią jest raport Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy.

Głównym założeniem omawianym w raporcie jest tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym również dążenie do obiegu zamkniętego w procesach produkcyjnych. Aby spełnić to założenie, przedsiębiorstwa muszą podjąć działania mające na celu minimalizację zużytej energii oraz ograniczenie ilości generowanych odpadów. Modele obiegu zamkniętego mogą zwiększyć rentowność zakładów produkcyjnych, a jednocześnie chronić je przed wahaniami cen zasobów.

Do stworzenia obiegu zamkniętego niezbędne są narzędzia umożliwiające monitorowanie zużycia zasobów. Omawiany raport zachęca do wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych do śledzenia, ustalania pochodzenia i mapowania zasobów. Rozwiązania transformacji cyfrowej pomagają śledzić drogę produktów, komponentów i materiałów oraz zapewnić dostęp do uzyskanych w ten sposób danych.

Zrównoważone zarządzanie energią sposobem na optymalizację opłat środowiskowych

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na zakłady przemysłowe konieczność uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, czyli emisję substancji takich jak gazy i pyły wprowadzane do powietrza czy też składowanie odpadów. Prawo wodne odpowiada natomiast za regulacje związane z poborem wód powierzchniowych i podziemnych, a także odprowadzanie ścieków do wód i gleby.

Przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za samodzielne wyliczenie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, zgodnie z danymi zawartymi w prowadzonych wykazach – w przeciwnym wypadku opłata zostanie naliczona na podstawie własnych ustaleń odpowiedniego organu lub też na podstawie zleconej przez niego kontroli.

Przekroczenie lub naruszenie warunków grozi karą finansową, a w przypadku wątpliwości co do danych złożonych w wykazie może nastąpić konieczność dopłaty różnicy między kwotą płaconą a kwotą należną ustaloną przez organ odpowiedzialny. Aby uniknąć problemów i nieścisłości w tej kwestii, najlepszym rozwiązaniem jest więc wykaz emisji, co do którego nie ma najmniejszych wątpliwości

Gdy mowa o kosztach produkcji, warto też wspomnieć o EU ETS, czyli unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 przeznaczonym m.in. dla przedstawicieli energochłonnych sektorów przemysłu. Podobne systemy są tworzone również na rynku globalnym. Niezależnie od lokalizacji, celem jest zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. W przypadku ETS odbywa się to poprzez uwzględnienie kosztu ich emisji w produkcji energii oraz wyrobów przemysłowych. Jedno EUA (European Union Allowance) uprawnia posiadacza do emisji jednej tony CO2 do środowiska. Ilość uprawnień w obiegu jest zależna od limitów ustalonych przez UE. Stopniowe zmniejszanie wolumenu dostępnych uprawnień stanowi jeden ze sposobów na zachęcenie przedsiębiorstw do wykorzystywania technologii bardziej przyjaznych dla klimatu. Taką technologią jest system ANT EMS przeznaczony do zarządzania energią oraz monitorowania zużycia mediów.

Jak ustalić należność opłat środowiskowych?

W ustalaniu należności za opłaty środowiskowe nie ma miejsca na kosztowne pomyłki, dlatego wiele firm wybiera usługi profesjonalnych podmiotów zajmujących się specjalistycznym pomiarem odpadów środowiskowych, na podstawie których można szczegółowo określić należne opłaty. Przy obliczaniu kosztów w zakładach naszych klientów pomocny okazuje się system EMS gromadzący rzeczywiste dane dotyczące zużycia mediów z podziałem na linie, działy czy każdą wyprodukowaną jednostkę. Wygenerowane raporty okresowe pozwalają obliczyć koszty związane ze zużyciem mediów oraz oszacować przyszłe koszty związane z emisją gazów do środowiska.

Energy Monitoring System (EMS) Dashboard - Podgląd na zużycie energii produkcji

Energy Monitoring System (EMS) Dashboard – Podgląd na zużycie energii produkcji

Jak efektywnie zarządzać energią w zakładzie produkcyjnym? Poznaj możliwości ANT EMS!

System zarządzania energią ANT EMS to sprawdzone i skuteczne rozwiązanie wspierające zakłady przemysłowe w zrównoważonym zarządzaniu energią oraz innymi mediami. System umożliwia:

 • monitorowanie zużycia na lokalizację, dział czy linie,
 • porównanie konsumpcji mediów z miesiąca na miesiąc,
 • podgląd zużycia mediów na żywo,monitorowanie KPI związanych ze zużyciem energii,
 • obliczanie rzeczywistego kosztu zużycia mediów na produkt,
 • kontrolę ilości zużywanych mediów wraz z powiadomieniami ostrzegającymi o nadchodzącym przekroczeniu (Power Guard),
 • diagnostykę liczników.

Dlaczego warto wdrożyć nowoczesne oprogramowanie do zarządzania energią? Oto kilka z licznych korzyści, jakie przynosi stosowanie systemu EMS!

 • System EMS daje możliwość odczytu danych zarówno z nowszych, jak i starszych instalacji.
 • Integracja z całym wyposażeniem oraz pozostałymi systemami ANT pozwala błyskawicznie zlokalizować wąskie gardła wpływające na marnotrawstwo energii, a następnie podjąć skuteczne kroki w celu ich usunięcia.
 • System EMS pozwala także na wykazanie dokładnego zużycia mediów przypadającego na jednostkę produktu, podpartego rzeczywistymi, niepodważalnymi danymi.
 • Prognozowanie kosztów i świadomość wydatków ponoszonych na energię to sposób na proaktywną postawę w zakresie optymalizacji kosztów mediów, niezbędną przy stale rosnących cenach energii.
 • System wspiera również przedsiębiorstwa przemysłowe w szacowaniu należnych opłat za opłaty środowiskowe.

ANT EMS to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające monitorowanie różnych mediów – nie tylko energii elektrycznej, lecz także wody, gazu, sprężonego powietrza, cieczy specjalnych, pary itd. Wszystkie dane dotyczące zużycia mediów w zakładzie są dostępne online w jednym systemie.

Dlaczego warto już teraz zadbać o zrównoważone zarządzanie energią w produkcji?

Wiele rozwiązań związanych ze zrównoważonym zarządzaniem energią jest obecnie dobrowolnych, jednak powstaje coraz więcej restrykcyjnych regulacji prawnych. Obecne zalecenia w niedługim czasie staną się normą w zakładach produkcyjnych. Świadczyć o tym mogą m.in. plany dotyczące redukcji emisji CO2 o 55% do 2030 roku oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Według omawianego w artykule raportu Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy „komisja we współpracy z organami krajowymi zwiększy wysiłki w zakresie egzekwowania obowiązujących wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do produktów wprowadzanych do obrotu”.

Wdrażając już teraz oprogramowanie do zarządzania energią i monitorowania zużycia mediów, zakłady przemysłowe stawiają krok w kierunku zrównoważonej produkcji. Efektem jest umocnienie konkurencyjnej pozycji na rynku, a także odpowiednie przygotowanie na nadchodzące restrykcje. Oczywiście, niezaprzeczalną korzyścią jest także obniżenie bieżących kosztów produkcji.

Przygotuj swój zakład produkcyjny na nieuchronne zmiany. Rozsądnie zarządzaj energią i optymalizuj zużycie mediów z nowoczesnym oprogramowaniem dla inteligentnej fabryki!

Dowiedz się więcej nt. systemów dla produkcji na: https://antsolutions.eu/