Interoperacyjność i komunikacja fundamentem Przemysłu 4.0
Edytor Process Designer w oprogramowaniu Wonderware Skelta BPM

Interoperacyjność i komunikacja fundamentem Przemysłu 4.0

14/02/2018
|
www.wonderware.com

Interoperacyjność jako jeden z fundamentów Przemysłu 4.0 w obszarze cyfryzacji produkcji jest dziedziną, która dzięki odpowiedniemu wsparciu w postaci systemu informatycznego może zrobić dużą różnicę w zakresie standaryzacji i usprawnienia procesów biznesowych i produkcyjnych w organizacji. Oprogramowaniem, które pozwoli na zagospodarowanie tego obszaru jest Wonderware Skelta BPM.

Modelowanie Procesów

W każdej fabryce istnieją zdefiniowane procesy niezbędne do prawidłowej realizacji zadań i czynności produkcyjnych. W środowisku produkcyjnym procesy te mogą dotyczyć: czynności produkcyjnych, utrzymania ruchu, kontroli jakości, obsługi magazynów, logistyki, bezpieczeństwa, itd. W każdym z procesów uczestniczą ludzie (tzw. aktorzy), którzy pochodząc z różnych działów i pełniąc różne funkcje, mogą mieć zupełnie różne spojrzenia na te same procesy.

W celu ustandaryzowania opisu procesów, mającego na celu ich lepsze zrozumienie, stosuje się modelowanie procesów biznesowych. Notacją, która pozwala na zamodelowanie (opisanie) procesu biznesowego w sposób jednoznaczny i zrozumiały dla wszystkich aktorów jest oficjalna notacja BPMN (ang. Business Processes Modeling Notation).

Oczywiście modelowanie procesów i notacja BPMN pojawiły się i były wykorzystywane w firmach produkcyjnych na długo przed rozpoczęciem czwartej rewolucji przemysłowej. Jednak samo stworzenie mapy procesu nie gwarantuje, że proces ten będzie realizowany zgodnie z założeniami. W większości przypadków prawidłowe wykonanie czynności w procesie będzie wymagało koordynacji wewnątrz organizacji.

Różnicą, którą wnosi wykorzystanie systemu informatycznego jest nie tylko możliwość zapisania modelu procesu w notacji BPMN, ale wykorzystanie tego modelu jako logiki dla oprogramowania, które zadba o wykonanie wszystkich czynności w procesie zgodnie z założeniami. Jednocześnie, na każdym etapie realizacji procesu biznesowego, odpowiedni aktorzy zostaną w sposób automatyczny zaangażowani w realizację swoich zadań w procesie, a wszystkie czynności, zadania i przepływ informacji w procesie będzie można zarówno w czasie rzeczywistym, jak i post factum obejrzeć i przeanalizować.

Wonderware Skelta BPM

Oprogramowanie Wonderware Skelta BPM jest unikalnym rozwiązaniem, które pozwala zarówno na zamodelowanie procesów oraz na automatyczną koordynację wszystkich czynności w procesie z uwzględnieniem przepływu informacji do odpowiednich aktorów (osób wykonujących czynności w procesie).

System składa się z 3 głównych elementów:

1. Process Designer, jest elementem systemu Wonderware Skelta BPM, który pozwala na zamodelowanie procesu zgodnie z notacją BPMN. Posiada intuicyjne środowisko graficzne wraz z bazą gotowych czynności i zdarzeń procesowych. Bloki reprezentujące czynności wymagają jedynie odpowiedniej konfiguracji, dzięki czemu stworzona mapa staje się gotowym algorytmem wykonywanym przez Wonderware Skelta BPM, gdy tylko system wykryje zdarzenie startujące proces. Takim zdarzeniem może być zaimportowanie zlecenia produkcyjnego z systemu ERP, uruchomienie maszyny, wywołanie elektronicznego formularza do wprowadzenia danych jakościowych lub też nawet wysłanie maila z zestawem danych do konkretnego aktora.

2. Form Designer, jest elementem systemu Wonderware Skelta BPM, który pozwala na stworzenie interfejsu dla użytkowników systemu w celu prezentowania informacji lub możliwości wprowadzania lub zatwierdzania automatycznie zarejestrowanych danych – np. w ramach czynności zatwierdzenia lub odrzucenia wyników kontroli jakości. Intuicyjny edytor graficzny pozwala na szybkie tworzenie elektronicznych formularzy uruchamianych na dowolnym urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową z HTML5.

Edytor Form Designer w oprogramowaniu Wonderware Skelta BPM

Edytor Form Designer w oprogramowaniu Wonderware Skelta BPM

3. Workflow Execution, zapewnia realizację wykonania procesu (inaczej workflow) zgodnie z przygotowanym modelem w narzędziu Process Designer. Jednocześnie użytkownik o odpowiednich uprawnieniach ma możliwość podglądu ścieżki wykonania workflow w czasie rzeczywistym. Wszyscy aktorzy związani z wykonywanym procesem wchodzą w interakcję z systemem poprzez interfejsy, które są naturalnym środowiskiem ich pracy – może to być: Wonderware InTouch, przeglądarka WWW, aplikacja na smartfon, e-mail lub SMS.

Interoperacyjność

Interoperacyjność jest jednym z fundamentów Przemysłu 4.0, którego głównym celem jest automatyzacja przepływu informacji w organizacji między ludźmi, systemami produkcyjnymi i biznesowymi oraz działami zaangażowanymi w proces produkcyjno-biznesowy. Funkcjonalności oprogramowania Wonderware Skelta BPM pozwalają na wdrożenie tych założeń i wyeliminowanie papierowych formularzy z produkcji, a także ograniczenie ręcznego gromadzenia danych i wybiórczego przekazywania informacji.

Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na ewolucyjne przejście z modelu pull, w którym pracownik musi upomnieć się o informację, na model push, w którym system powiadamia pracownika o ważnych zdarzeniach i działaniach, które ma wykonać.