Kto i w jaki sposób ma utrzymywać zapasy paliw w energetyce? – warsztaty CBE w Katowicach

Kto i w jaki sposób ma utrzymywać zapasy paliw w energetyce? – warsztaty CBE w Katowicach

18/09/2012
Autor:
|

W Katowicach w dniu 30 sierpnia odbyły się warsztaty, których głównym tematem było „Utrzymywanie zapasów paliw w energetyce. Tryby kontroli NIK i URE – sankcje i kary”. Zostały zorganizowane przez Center for Business Education. „Polski Przemysł” był patronem medialnym tego wydarzenia.

Wśród podstawowych pytań, na które starano się odpowiedzieć w trakcie spotkania w Katowicach, znalazły się m.in. kwestie tego, jak prawidłowo dokonywać pomiarów, obliczać niepewności i zarządzać zasobami, jak wyglądają tryby kontrolne Urzędu Regulacji Energetyki i Najwyższej Izby Kontroli, które zalecenia i przepisy mają strategiczny charakter i jak wyglądają kwestie formalne, jakie najczęstsze błędy popełniają przedsiębiorstwa w związku z utrzymaniem rezerw, kiedy zakłady są upoważnione do naruszenia zapasów i jak postępować w takiej sytuacji, co się stanie, jeśli naruszenie rezerw zostanie uznane za nieuzasadnione.

W trakcie warsztatów omawiano problemy dotyczące stanu prawnego oraz uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych w zakresie utrzymywania zapasów paliw, czynników ryzyka w porównaniu do czynności zapobiegawczych, procedur dotyczących naruszania tych zapasów, prowadzenia właściwej dokumentacji i sprawozdawczości, ewentualnych kar – ich rodzajów i wysokości. Pokazywano także przykłady postępowań oraz wniosków pokontrolnych. Z tego względu, że spotkanie odbywało się w Katowicach, zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane z węglem kamiennym i utrzymywaniem jego zapasów obowiązkowych.

„Istotne jest to, że dla podmiotów, które są zobowiązane do utrzymywania zapasów obowiązkowych – takich jak np. Lotos i Orlen – fakt ten ma duży wpływ na ich wyniki finansowe. W Europie popularny jest system, w którym to państwo bierze na siebie ten obowiązek, np. poprzez agencje rządowe. Tak jest m.in. w Niemczech, w Czechach i w Danii. We Włoszech obowiązek ten spoczywa na podmiotach gospodarczych” – mówił Oskar Pawłowski, radca prawny z kancelarii prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy, sekretarz Rady Nadzorczej Grupy Lotos.

Wśród prelegentów warsztatów znaleźli się m.in.: Andrzej Sowiński – wicedyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK, dr Zdzisław Muras –
dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki; mgr inż. Władysław Maciejowski – biegły sądowy Sądu Okręgowy w Poznaniu; mec. Tomasz Chmal z kancelarii prawnej White & Case. Program warsztatów podzielony został na trzy bloki tematyczne: stan prawny oraz uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne; kontrole NIK i URE w przedsiębiorstwach; zasady utrzymywania i kontroli zapasów paliw w przedsiębiorstwach. Czwarta część spotkania została poświęcona na dyskusje.

„W trakcie zawierania wieloletnich umów węglowych duże znaczenie ma elastyczność umowy i jednocześnie jej maksymalna konkretność. Parametry zmienne w umowie, takie jak np. ceny węgla (ich wzrost lub spadek wskutek sytuacji rynkowej lub też decyzji władz), muszą być jasne, konkretne i terminowe. Określony powinien zostać także sposób rozstrzygnięcia ewentualnych sporów w tym zakresie” – stwierdził w czasie swojego wystąpienia mec. Tomasz Chmal z kancelarii prawnej White & Case.

Warsztaty zorganizowane przez CBE były skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, które wydobywają, obracają lub też wykorzystują w swojej działalności węgiel kamienny, w tym: prezesów i pracowników elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, przemysłowych odbiorców energii, spółek węglowych, kopalni węgla, a także firm geodezyjnych sporządzających pomiary przy inwentaryzacji węgla, deweloperów i firm budujących składowiska, audytorów oraz firmy doradcze i inżynieryjne oraz dostawców technologii.

Katowickie spotkanie było kontynuacją zorganizowanych 13 czerwca w Warszawie warsztatów na temat: „Bilansowanie paliw i wyrobów węglowych. Inwentaryzacja, pomiary, ewidencja”. Tematami kolejnych konferencji, które zorganizuje CBE, będą: „Hurtowy rynek handlu energią w świetle nowych wymogów rozporządzenia REMIT”, II edycja „Smart Communications & Technology Forum”, a także „Nowy System Gwarancji Pochodzenia Energii Odnawialnej (GOO)”.