FAMED Żywiec: prawie 99% odpadów poprodukcyjnych jest ponownie wykorzystywanych

FAMED Żywiec: prawie 99% odpadów poprodukcyjnych jest ponownie wykorzystywanych

05/06/2018
famed.com.pl

Konsekwentne działania w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego pozwoliły polskiemu producentowi sprzętu medycznego do minimum ograniczyć ilość odpadów przekazanych do składowania. W roku 2017 Famed Żywiec wytworzył 183 ton odpadów, z których niemal 99 proc. zostało ponownie wykorzystanych. W trakcie zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Środowiska konferencji spółkę wyróżniono m.in. tytułem Lidera Czystszej Produkcji za rok 2017.

Niemal 99% odpadów ponownie wykorzystywanych
W latach 2015 i 2016 w związku z działalnością firmy powstało łącznie 471 ton odpadów (odpowiednio 264 w 2015 i 207 w 2016), z których jedynie 10 ton nie zostało ponownie wykorzystanych. W roku 2017 Famed wytworzył 183 ton odpadów. W ramach procedur Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) wszystkie odpady poprodukcyjne (180,64 ton) zostały poddane recyklingowi – wewnętrznemu lub przez firmy zewnętrzne – oraz innym procesom odzysku. Do składowania zostało przekazanych jedynie ok. 2,3 ton materiałów, budowlanych powstałych w wyniku prac remontowych i ok. 3 ton odpadów komunalnych.

EUROPA produkuje śmieci
Według danych Eurostatu*, w 2014 roku, w dwudziestu ośmiu krajach UE wytworzonych zostało 2500 mln ton odpadów. Sektor wytwórczy (produkcja) odpowiada za ok. 10 proc z nich. W Polsce wytworzono niemal 180 mln ton odpadów, a przedsiębiorstwa produkcyjne wygenerowały 17,6 proc. z nich. Była to największa odnotowana ilość odpadów, co związane jest m.in. z rosnącą liczbą ludności i rozwojem gospodarki.

W Famedzie systematycznie zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów, a wynik osiągnięty w obszarze recyklingu, to powód do ogromnej satysfakcji – komentuje Jolanta Sygut, Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Laboratorium Famed Żywiec

Działania Famedu wyróżnione
Podczas zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Środowiska konferencji „Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym” Famed został uhonorowany tytułem Lidera Czystszej Produkcji za rok 2017. Spotkanie było poświęcone zapobieganiu zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużyciu zasobów przez polskie firmy, a także gospodarce w obiegu zamkniętym.

– Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, do której Polska, jako kraj z aspiracjami, w pełni dąży. Dążymy do poprawy potencjału wytwarzanych odpadów w zakresie możliwości ich recyklingu i innych form odzysku. Do tego potrzebne będzie zaangażowanie przedsiębiorców – mówił w trakcie uroczystości Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

Podczas konferencji firma odebrała także Świadectwo Czystszej Produkcji – w dowód aktywnego uczestnictwa w Polskim Ruchu CP, popartego raportowaniem prowadzonym od 1996 roku – a także certyfikat potwierdzający wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, którego laureatem pozostaje od roku 2002. Rejestr prowadzony przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, działa pod przewodnictwem Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka. Patronat nad programem sprawują Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Fot. Famed Żywiec

Fot. Famed Żywiec

Produkcja w jednym miejscu
Famed, jako jedna z nielicznych firm branży medycznej, prowadzi produkcję z wykorzystaniem wytwarzanych samodzielnie elementów. Spółka zachowuje pełną kontrolę nad wszystkimi procesami na każdym etapie produkcji – od przyjęcia do magazynu stali z której powstają gotowe wyroby, aż po zakończenie wszystkich etapów produkcji składających się nawet z kilku tysięcy elementów składowych łóżek szpitalnych, foteli zabiegowych czy stołów operacyjnych.

Procesy technologiczne wykorzystywane w ramach produkcji powodują powstawanie odpadów wymagających utylizacji. Jednak, mimo wzrostu produkcji – zużycie surowców roku wyniosło ok. 200 ton w 2016 i ok. 300 ton w 2017, polski wytwórca systematycznie zmniejsza liczbę generowanych odpadów. To efekt prowadzonej przez firmę polityki czystszej produkcji i gospodarki obiegu zamkniętego, którą Famed realizuje od dwudziestu czterech lat. W 1999 roku spółka podpisała Międzynarodową Deklarację Czystszej Produkcji UNEP – dokument, którego sygnatariuszem jest m.in Polska. Z kolei we wrześniu 2004 r. podpisał deklarację poparcia dla Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – United Nations Global Compact, deklarując wdrożenie jej zasad oraz zobowiązanie do ich dalszego przestrzegania.**

– Ograniczając ilość odpadów oraz wykorzystując do bieżącej działalności zasoby naturalne, pragniemy wnieść swój wkład w poprawę stanu środowiska. Wykorzystywanie materiałów w obiegu zamkniętym wiąże się z podwójną korzyścią. Dla nas jako firmy w aspekcie ekonomicznych, ale przede wszystkim dla środowiska i społeczności lokalnej Żywiecczyzny. Wszyscy mamy świadomość z jakimi problemami, np. w zakresie stanu powietrza, boryka się nasze miasto. Zasady odpowiedzialności społecznej stosowane są fundamentem działalności Famedu, a w przededniu zaplanowanego na grudzień Szczytu Klimatycznego ta tematyka nabiera szczególnego znaczenia – komentuje Małgorzata Kotajny-Szewczyk, Dyrektor ds. Logistyki Famed Żywiec.

Labolatorium pomaga chronić środowisko
Niebagatelną rolę w działaniach związanych z ochroną środowiska odgrywa laboratorium Famedu. To w nim przeprowadzane są testy i badania wszystkich materiałów wchodzących w skład jego wyrobów, ale również opracowywane są rozwiązania, przyczyniające się do proekologicznej działalności spółki.

Famed Żywiec już w latach 90-tych wprowadził pełną segregację odpadów poprodukcyjnych i administracyjnych. Dzięki zastosowaniu m.in. stacji odzysku niklu udało się ograniczyć pobór wody oraz ilość powstających ścieków. Zakładowe Laboratorium monitoruje jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, które dzięki temu nie przekraczają stężeń parametrów, np. metali ciężkich, zawartych w umowie z przedsiębiorstwem wodociągowym.

W efekcie są bezpieczne dla środowiska. W celu zmniejszenia ilości odpadów z tworzywa sztucznego zakupiono urządzenie, które pozwala przetworzyć odpady na granulat będący pełnowartościowym surowcem. Jest on wykorzystywany do formowania tworzyw metodą wtrysku lub ponownego przygotowania płyt, wykorzystywanych do operacji termoformowania elementów łózek, stołów i foteli. 75 proc. masy wytwarzanych odpadów jest przetwarzanych w firmie, pozostałe 25 proc. przekazane są do odzysku w firmach zewnętrznych. Nadwyżki granulatu przekazywane są do sprzedaży.

– Wdrażając nowe procesy technologiczne oceniamy możliwość zminimalizowania ich oddziaływania na środowisko. Nie marnujemy materiałów wykorzystywanych do produkcji, a konsekwentne inwestycje w technologie i park maszynowy sprawiają, że możemy się pochwalić ich całkowitym ponownym zagospodarowaniem – mówi Jolanta Sygut, Specjalista ds. Ochrony Środowiska i Laboratorium Famed Żywiec.

Innymi przykładami są kąpiele chemiczne i elektrochemiczne, w których przygotowywana jest stal przed poddaniem jej obróbce gięcia, cięcia, spawania, nakładaniu powłoki lakierniczej oraz niklowo – chromowej.

– Standardowe kąpiele stosowane w linii do mycia i pasywacji stali pracują około sześciu miesięcy. Jednak dzięki zastosowaniu przez nas odpowiedniego komponentu nasza kąpiel myjąca pracuje nieprzerwanie już 11 lat, przy zachowaniu tej samej, najwyższej jakości. Bez możliwości regeneracji, kąpiel oraz wody popłuczne, co pół roku w ilości ponad 13 m3 musiałyby trafiać do utylizacji, czyli unieszkodliwienia – wyjaśnia Jolanta Sygut.

* Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/pl#G.C5.82.C3.B3wne_ustalenia_statystyczne
** UN Global Compact, to powołana przez ONZ największa na świecie inicjatywa skupiająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju.