WNS Pomorze – dynamiczny rozwój na rynkach skandynawskich

|

Rok 2006 dla firmy WNS Pomorze można uznać za przełomowy. Spółka rozpoczęła współpracę z klientami skandynawskimi i otrzymała pierwsze zlecenia od firm z grupy Aker. To otworzyło zupełnie nowy rozdział w historii firmy i wyznaczyło kierunek dalszego rozwoju. Niespełna pięć lat po tych wydarzeniach, w roku 2011 firma WNS Pomorze świętowała już otwarcie nowego oddziału w Norwegii, dzięki czemu pozycja przedsiębiorstwa na rynku skandynawskim umocniła się, a osoby zatrudnione w spółce uzyskały status pracowników norweskich z wszystkimi przywilejami płynącymi z tego tytułu.

W latach 2013–2014 spółka zainwestowała w zaawansowany sprzęt produkcyjny, który ma na celu umożliwienie stabilnego rozwoju w zakresie wytwarzania specjalistycznych systemów rurociągów dla przemysłu offshore, energetyki cieplnej i przemysłu morskiego. Jest to zgodne z założeniami zarządu spółki co do kierunku rozwoju.

WNS Pomorze cały czas stara się o nowe zlecenia z kolejnych rynków, co w perspektywie ma doprowadzić do dywersyfikacji przychodów. Realizacje dla klientów norweskich pozwalają zarówno na uzyskanie znacznych wpływów finansowych, jak i na zdobycie nowych doświadczeń w bardzo wymagającym i dynamicznie rozwijającym się sektorze offshore. Ponadto gdańska spółka planuje budowę nowoczesnej hali do produkcji rurociągów. Obecnie trwają prace nad domknięciem kwestii formalnych, by w jak najkrótszym czasie możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych.

Spółka specjalizuje się także w usługach z obszaru związanego ze spawalnictwem. Zarówno długoletnie doświadczenie kadry (przedsiębiorstwo powstało jako kontynuacja działu spawalniczego Mostostalu Gdańsk), jak i wysokie umiejętności personelu współpracującego to wielkie atuty firmy. Przekładają się one na zdobywanie zleceń z zagranicy i co za tym idzie – na transfer nowoczesnych technologii na rynek krajowy. „Dla firm zagranicznych nasz personel, mający doświadczenie w realizacji zleceń opartych na nowych technologiach, pozostaje atrakcyjny ze względu na niższe koszty pracy, a jednocześnie wysoką jakość” – informuje Artur Korzeniowski, dyrektor handlowy WNS Pomorze.

wns-pomorze1_PP_27

Rygorystyczne normy przy każdej realizacji

Produkty przygotowywane przez WNS Pomorze muszą spełnić bardzo rygorystyczne międzynarodowe normy ISO oraz normy krajowe. W przypadku platform wiertniczych są to normy norweskie NORSOK M-101, dotyczące konstrukcji spawanych, i M-601, odnoszące się do prac związanych z prefabrykacją i montażem rurociągów. Normy te precyzują proces wykonania już na etapie opracowania i zatwierdzania procedur spawalniczych, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Normy te określają także, jakie uprawnienia specjalistyczne musi posiadać personel uczestniczący w realizacji projektu. Precyzują ponadto zakres badań i kontroli przy realizowanym projekcie. W trakcie realizacji klient dokonuje systematycznych audytów technicznych weryfikujących praktyczne wykonanie zadań. Rurociągi muszą być wykonywane według Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE oraz specjalistycznych przepisów offshorowych, regulowanych głównie przez NORSOK.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Z racji współpracy z firmami norweskimi spółka kładzie szczególny nacisk na zapewnienie kadrze bardzo dobrych warunków do wykonywania prac – zarówno pod kątem socjalnym, jak i BHP. Firma posiada certyfikowane systemy bezpieczeństwa pracy według norm: polskiej PN-N 18001 i brytyjskiej BS OHSAS 18001.

„Prowadzimy systematyczne okresowe i stanowiskowe szkolenia BHP według opracowanych harmonogramów i programów. Zgodnie z certyfikowanym systemem bezpieczeństwa dokonujemy pomiarów czynników szkodliwych, mogących wystąpić na stanowiskach pracy. Dla każdego stanowiska opracowywana jest Karta oceny ryzyka zawodowego. W ciągu roku wszystkie komórki organizacyjne są audytowane. Jeżeli wystąpią niezgodności w systemie bezpieczeństwa, to wdrażane są działania korygujące i zapobiegawcze – informuje Artur Korzeniowski i dodaje: – Pracownicy mają obowiązek zgłaszania wszelkich sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. W celu zwiększenia efektywności wprowadziliśmy system nagradzania pracowników przestrzegających przepisów BHP”.

Zarząd firmy także jest zaangażowany w pracę nad systemem bezpieczeństwa: dokonuje corocznego przeglądu systemu oraz określa roczne cele ogólne i szczegółowe, jeśli chodzi o BHP, a także zapewnia środki finansowe na realizację tych celów. Bieżący nadzór nad realizacją i przestrzeganiem przepisów BHP sprawuje wewnętrzny inspektor BHP.

Rebranding w skandynawskim stylu

Nowy logotyp oraz nowa identyfikacja wizualna firmy WNS Pomorze zostały wprowadzone 1 stycznia 2014 r. Modernizacja wizerunku to znak zmian, jakie zachodzą w firmie w ostatnim okresie i jeden z elementów strategii marketingowej firmy na kolejne lata. 10-lecie istnienia spółki na rynku stało się dobrą okazją do dotarcia z atrakcyjnym przekazem zarówno do obecnych, jak i do potencjalnych klientów. „W związku z dalszym rozwojem na rynku skandynawskim zdecydowaliśmy się na minimalizm, który jest charakterystyczny właśnie dla tamtejszego wzornictwa” – opowiada Artur Korzeniowski.

Trudne realizacje zawsze umacniają firmę

Firma WNS Pomorze ma za sobą szereg bardzo trudnych realizacji. W przypadku laboratorium badawczego spółki przykładem takich zadań były projekty wykonywane razem z firmą Pro Novum z Katowic – badania i ekspertyza kotła K7, OP-230 w Elektrociepłowni EDF Wybrzeże w Gdańsku. Badania były wykonywane po 25 latach eksploatacji kotła.

„Na podstawie wykonanych badań należało określić, czy możliwa jest dalsza 12-letnia eksploatacja kotła. Ocena wyników badań odbywała się na podstawie norm obowiązujących 25 lat temu. Utrudnieniem były także braki w dokumentacji technicznej, którą częściowo musieliśmy odtworzyć. Zamawiający na podstawie ekspertyzy mógł podjąć decyzję o dalszej eksploatacji kotła. Było to bardzo cenne doświadczenie, które utwierdziło nas w przekonaniu o potrzebie dalszego rozwoju i podejmowania się kolejnych wyzwań” – mówi Artur Korzeniowski.

wns-pomorze2_PP_27

Kadra WNS Pomorze – specjaliści w swojej dziedzinie

Z racji współpracy w środowisku międzynarodowym i wykonywania prac dla różnych klientów personel spółki przy realizacji zleceń musi się wykazywać ponadprzeciętnymi umiejętnościami zawodowymi. „Spółka utworzyła własny dział HR, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wymaganiom stawianym załodze przez klientów prowadzi stały proces weryfikacji i monitorowania. Dotyczy to zarówno obszaru rynku pracy, jak i wyższych uczelni technicznych w toku procesu rekrutacji” – informuje Artur Korzeniowski. W WNS istnieje wieloetapowy system weryfikacji kandydatów do pracy, na który składa się i weryfikacja teoretyczna, i – zwłaszcza w wypadku pracowników produkcyjnych – weryfikacja praktyczna.

„Armatorzy norwescy postrzegają polskich wykonawców jako godnych zaufania partnerów oferujących wysoki poziom świadczonych usług, a także dużą elastyczność – informuje Jacek Kaliszewski, prezes zarządu WNS Pomorze, i dodaje: – Dla partnerów norweskich istotne są wiarygodność i wzajemne zaufanie, a także najwyższe standardy oraz absolutna przejrzystość w zakresie finansowym i jeśli chodzi o prawa pracownicze. Jako rzetelny wykonawca przykładamy szczególną uwagę do realizacji wszystkich powyższych punktów”.

Personel WNS podlega ciągłemu doskonaleniu. Szkolenia są planowane zgodnie z systemem zarządzania jakością. Każdy pracownik ma prawo do podnoszenia swoich kwalifikacji. Firma zawsze reaguje na zmieniające się normy dotyczące kwalifikacji personelu lub wymagań określonych przez klientów. W takich przypadkach szkolenia realizowane są na bieżąco, aby spełnić oczekiwania klienta. Firma inwestuje także w sprzęt najnowszej generacji, by zapewnić pracownikom dostęp do najnowszych technologii. Dodatkowo pracownicy WNS Pomorze uczestniczą w przedmiotowych konferencjach i szkoleniach, aby zdobyć możliwie najbardziej aktualną wiedzę z obszaru, w którym specjalizuje się spółka WNS Pomorze.

Wybór odpowiednich kooperantów decyduje o sukcesie projektu

Podczas realizacji dużego projektu WNS Pomorze w pierwszej kolejności typuje potencjalne firmy współpracujące. „Przeprowadzamy u nich audyty systemowe. Preferujemy firmy posiadające certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001 i BHP PN N 18001. Głównie dobieramy firmy świadczące usługi, których w ramach realizowanego kontraktu nie świadczy nasza spółka. Pozwala to na rozszerzenie zakresu prowadzonych prac” – opowiada Artur Korzeniowski.

Wybór odpowiedniego współpracownika przy realizacji projektu jest bardzo często elementem decydującym o sukcesie. Dostawcy są akceptowani po szczegółowej weryfikacji. Następnie zamówienia realizowane są już tylko w tych konkretnych firmach. Podlegają one systematycznej ocenie według procedury obowiązującej w naszym systemie zarządzania jakością. Najważniejsze kryteria oceny to: posiadanie certyfikowanego systemu zarządzania, wysoka jakość towaru przy zachowaniu konkurencyjnej ceny oraz terminowość dostaw.

wns-pomorze3_PP_27

Badania – ciągłe poszukiwania najlepszych rozwiązań

Laboratorium badawcze WNS Pomorze jest członkiem POLLAB-u – stowarzyszenia, w którego ramach uczestniczy w badaniach porównawczych. Uczestnictwo pozwala ocenić stopień wiarygodności badań wykonywanych przez spółkę na tle innych laboratoriów. Firma uczestniczy w corocznych konferencjach badań nieniszczących i radiograficznych. „Poszukujemy nowych technik badawczych, rozszerzających zakres działania naszego laboratorium. W najbliższych miesiącach powinniśmy rozszerzyć swoje usługi także o badania chemiczne stali” – wyjaśnia Artur Korzeniowski.

Wrażliwość na kwestie ochrony środowiska

Firma ma określoną przez zarząd politykę ochrony środowiska. Podpisała umowy ze specjalistycznymi firmami na odbiór odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych. Regularnie składa wymagane sprawozdania do instytucji nadzorujących środowisko. Zatrudnia doradcę do przewozu materiałów niebezpiecznych. Zobowiązuje pracowników do segregowania odpadów. Stosowana jest także wentylacja ogólna i stanowiskowa.

wns-pomorze-tabela_PP_27

Zarządzanie jakością – proces realizacji nowego zamówienia

Zgodnie z obowiązującym w firmie WNS Pomorze systemem zarządzania jakością przyjęcie nowego zlecenia podlega specjalnym procedurom. Po wpłynięciu zapytania ofertowego jest ono przekierowane do komórki organizacyjnej, która w przyszłości będzie odpowiedzialna za realizację projektu. Komórka ta ocenia zakres prac, wymagania projektowe i analizuje szczegółowe życzenia klienta. Przygotowywany jest dokładny kosztorys, określone zostają potrzeby sprzętowe i zasoby kadrowe. Ocenia się możliwość realizacji zadania w określonym przez klienta zakresie i terminie.

W wypadku zapytania ofertowego, którego charakter będzie wykraczał poza zakres działania komórki organizacyjnej, kieruje ona zapytanie do komórek uczestniczących w realizacji zadania. Kompletność oferty jest jednak oceniana przez jednostkę, do której pierwotnie skierowano zapytanie ofertowe.

„Po pozytywnej ocenie odpowiedź jest kierowana do klienta. Po uzyskaniu informacji zwrotnej, że wybrana została nasza oferta, przed podpisaniem umowy jest ona formalnie sprawdzana przez nasze Biuro Prawne – relacjonuje Artur Korzeniowski. – W następnym etapie zarząd spółki wyznacza project managera odpowiedzialnego za realizację projektu. Przed przystąpieniem do realizacji opracowuje on schemat organizacyjny projektu, plan jakości kontraktu i harmonogram prac.

Plan jakości kontraktu jest bardzo ważny, ponieważ uwzględnia zakres działania każdej komórki uczestniczącej w kontrakcie, formy dokumentowania realizacji produkcji, a także zakres wymaganych badań i szczegółowe kompetencje kontroli jakości”. Po zakończeniu realizacji kompletujemy dokumentację badawczą i wykonawczą. Zdanie kontraktu następuje na podstawie skompletowanej dokumentacji projektu.

Firma WNS Pomorze to dynamicznie rozwijające się polskie przedsiębiorstwo. Swoje oddziały posiada w Polsce i Norwegii, zatrudnia ponad 250 osób. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W roku 2011 zdobyło nagrodę Diamenty „Forbesa” w kategorii „Przychody od 50 do 250 mln zł”. W roku 2014 znalazło się pośród 12 najlepszych przedsiębiorstw w regionie pomorskim i otrzymała nagrodę Gryf Gospodarczy 2014. W tym samym roku firma została również wyróżniona nagrodą Pomorski Pracodawca Roku w kategorii „Duże przedsiębiorstwo”.