|

Polaqua sp. z o.o. należy do Grupy ACS. Dragados kupił większościowy pakiet akcji spółki w roku 2009 i obecnie jest jej jedynym właścicielem.

Polaqua sp. z o.o. działa na rynku polskim jako generalny wykonawca. Początkowo koncentrowała się na inwestycjach związanych z ochroną środowiska i rozwojem infrastruktury hydrotechnicznej, ale dzięki wsparciu wynikającemu z bycia członkiem jednej z największych na świecie grup budowlanych mogła zaistnieć także na wielu innych polach, pracując dla różnych klientów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Obecnie Polaqua sp. z o.o jest jednym ze znaczących wykonawców w Polsce, mogącym się poszczycić bogatym doświadczeniem i uznaniem ze strony klientów oraz firm współpracujących.

Polaqua sp. z o.o. opiera się na trzech pionach produkcji. Pion Infrastruktury Komunikacyjnej zarządza projektami z zakresu budowy dróg, autostrad, mostów czy kolei. Pion Inżynierii Środowiska specjalizuje się w budowie sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni, kanałów, przepompowni, zapór, natomiast zadania Pionu Budownictwa Ogólnego i Energetycznego obejmują realizację wszelkiego rodzaju obiektów kubaturowych, centrów handlowych, szpitali, szkół i uniwersytetów, muzeów, budynków mieszkalnych, a także gazociągów, naftociągów czy zakładów przemysłowych.

Dodatkowo w skład Grupy Kapitałowej Polaqua wchodzą spółki realizujące specjalistyczne prace również w szeroko pojętym sektorze budowlanym. Są to Mostostal Pomorze SA, PA Wyroby Betonowe sp. z o.o. i Teco sp. z o.o.

Mostostal Pomorze SA jest jednym z liderów w zakresie specjalistycznych konstrukcji stalowych i aluminiowych, realizującym prace głównie dla przemysłu offshore. Firma PA Wyroby Betonowe sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, podczas gdy Teco sp. z o.o. to jeden z wiodących wykonawców na rynku renowacji i modernizacji kanalizacji, z sukcesem stosujący najnowsze technologie.

Analizując tę strukturę korporacyjną, łatwo zauważyć znaczące synergie, dzięki którym Polaqua sp. z o.o. wychodzi naprzeciw najbliższej przyszłości z ogromnymi perspektywami wzrostu i ciągłego rozwoju.

Współpraca pomiędzy spółkami grupy działającymi na rynku polskim jest ukierunkowana na optymalizowanie zasobów i uzyskanie synergii zwiększających konkurencyjność w ramach przepisów prawnych i zgodnie z praktykami właściwego zarządzania. Spółka należy do wymagającego Dow Jones Sustainability Index, czyli jedynego indeksu spółek będących punktem odniesienia dla inwestorów przekonanych o tym, że dobre praktyki oraz zrównoważony rozwój to trwała wartość dodana robót realizowanych przez daną firmę.

Badania nad rozwojem

Dla Polaqua sp. z o.o. jako członka Grupy ACS postęp i inwestowanie w prace badawczo-rozwojowe (R&D) to jeden z kluczy do utrzymania się w gronie firm najważniejszych na rynku na poziomie nie tylko lokalnym, lecz także globalnym.

Firmy budowlane należące do Grupy ACS działają na rynku międzynarodowym i jak inwestycje realizowane są w sposób globalny, tak konieczna jest koordynacja i zarządzanie pracami z zakresu R&D na poziomie międzynarodowym. Skuteczność w realizacji tych zadań pozwala na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań nie tylko w miejscu ich opracowania, lecz także na wszystkich budowach w każdym innym miejscu na świecie, co przekłada się na wzrost wiedzy i know-how firm należących do grupy.

Możliwość pozyskiwania i przekazywania wiedzy i technologii na poziomie globalnym jest ogromną przewagą konkurencyjną firmy Polaqua sp. z o.o., a także niewyczerpanym źródłem umożliwiającym wzrost prestiżu spółki.

Fakt inwestowania w R&D w różnych krajach to wynik kompleksowego procesu decyzyjnego całej organizacji, dotyczącego kosztów i zysków takiej inwestycji. Dla podejmowania decyzji fundamentalne znaczenie ma zaangażowanie ze strony administracji publicznej danego kraju, która powinna to ułatwiać i premiować rozwój oraz wykorzystanie nowych technologii i nowoczesnych technik, promować eksperymentowanie i opracowywać w tym celu stosowne ramy prawne i kontraktowe. Jako że raz pozyskana wiedza eksportowana jest następnie do dowolnego miejsca na świecie, Polaqua sp. z o.o. ma możliwość importowania na rynek polski dużej części tego doświadczenia.

Przyszłość projektów budowlanych niewątpliwie ukierunkowana jest na wzrost bezpieczeństwa infrastruktury poprzez zastosowanie materiałów o najwyższej jakości i trwałości, które zarazem minimalizują niekorzystny wpływ inwestycji na środowisko naturalne, zarówno podczas budowy, jak i w okresie eksploatacji, co z kolei wiąże się z optymalizacją zużycia energii. W tym kontekście konieczny okazuje się rozwój kompleksowy i interdyscyplinarny, obejmujący m.in. branże takie jak motoryzacja, telekomunikacja, elektronika i informatyka.

Infrastruktura komunikacyjna w toku

Obecnie Polaqua sp. z o.o. wraz z pozostałymi firmami należącymi do Grupy ACS i obecnymi na polskim rynku realizuje w Polsce inwestycje o wartości ponad 5 mld zł. Wyróżnić należy choćby kontrakty drogowe realizowane dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, takie jak budowa drogi S5 w rejonie Bydgoszczy, S6 w Kołobrzegu, S8 w Ostrowi Mazowieckiej, S7 w Szydłowcu, S7 w Radomiu, S3 w Nowej Soli i Gorzowie czy S5 we Wrocławiu. Niedawno ukończone zostały odcinki S8 w Łasku, Zduńskiej Woli i Kępnie, a także dwa odcinki drogi S17 w Lublinie. Poza tym warto wspomnieć o projektach kolejowych dla PKP: LK226 w Gdańsku czy E20 Siedlce–Łuków.

W przeszłości Polaqua sp. z o.o. zrealizowała tak istotne inwestycje, jak most Północny w Warszawie czy gazociąg o długości 86 km na trasie Świnoujście–Goleniów.

polaqua

S7 Radom

29 lipca 2015 r. podpisano z GDDKiA umowę na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej długości około 25 km (etap I inwestycji od km 0+000,00 do km 22+350,00, etap II od km 22+350 do km 24+650), remont około 30 km DK7 wraz z drogami zbiorczymi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie drogi do użytkowania.

Celem budowy drogi ekspresowej S7 jest połączenie drogą szybkiego ruchu dwóch największych ośrodków krajowych, tj. Warszawy z Krakowem, poprawa warunków i stanu bezpieczeństwa ruchu na jednej z najważniejszych dróg w kraju oraz włączenie jej do sieci ekspresowych dróg krajowych o istotnym znaczeniu również w połączeniach międzynarodowych. Droga ma zasadnicze znaczenie dla połączeń międzyregionalnych, pełni istotną funkcję turystyczną oraz odgrywa rolę ważnej arterii dla przewozów towarowych. Budowa nowego odcinka drogi S7 zapewni komfortowe połączenie drogowe pomiędzy dwoma największymi miastami w kraju, zwiększy bezpieczeństwo ruchu, spowoduje spadek kosztów i czasu przejazdu.

Zakres robót drogowych obejmuje m.in.: budowę odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej S7 wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu o długości ok. 25 km, budowę czterech węzłów drogowych: Radom Północ, Radom Zachód, Radom Południe i Wolanów, budowę dróg technologicznych (tj. dojazdy do zbiorników, do stacji transformatorowych, drogi na czas budowy), wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu nasypów, w szczególności wysokich, oraz zapewnienia stateczności skarp, powierzchniowe ich umocnienie, budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych, budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne) oraz wykonanie remontu istniejącej DK7 na odcinku Kępiny–Radom (od km 459+594 do km 466+776 i drogi zbiorczej na odcinku od km 459+594 do km 466+776) oraz remontu istniejącej DK7 na odcinku Radom–obwodnica Szydłowca (na odcinku od km 478+925 do km 498+690) wraz z remontem obiektów mostowych, z odtworzeniem organizacji ruchu i zmianami wynikającymi z nowego projektu stałej organizacji ruchu.

Zakres robót dla obiektów mostowych/inżynierskich obejmuje budowę 29 obiektów, a także 53 przepustów pod koroną trasy głównej, 190 przepustów pod drogami serwisowymi, 92 przepustów w ciągu rowów przydrożnych, 53 przejść ekologicznych w ciągu trasy głównej.

Kontrakt opiewa na kwotę 729 mln zł.

S8 Ostrów Mazowiecka

2 lutego 2016 r. podpisano z GDDKiA umowę na Rozbudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa–Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków–granica woj. odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej – granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07 o długości ok. 9,4 km: droga dwujezdniowa o nawierzchni asfaltowej, która połączy istniejącą obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej z podlaską częścią S8. Jezdnie rozdzielone będą pasem zieleni stanowiącym rezerwę terenu pod ewentualną dobudowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Inwestycja obejmuje również budowę około 19 km dróg lokalnych, dwóch wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, w tym jednego o konstrukcji stalowej łukowej z jazdą dołem o rozpiętości przęsła 75 m, dwóch wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową, kładki dla pieszych, dwóch przejść dla zwierząt o szerokości 65 m i 82 m ponad drogą ekspresową oraz siedmiu przejść dla zwierząt małych pod koroną drogi ekspresowej. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 249 mln zł.

S6 Kołobrzeg

9 października 2015 r. podpisano z GDDKiA umowę na Projekt i budowę drogi S-6 na odcinku węzeł Kiełpino (bez węzła) – węzeł Kołobrzeg Zachód (z węzłem) o długości 24 km: przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu na każdej jezdni. Inwestycja obejmuje również budowę obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, systemu odwodnienia, miejsc obsługi podróżnych, a także przebudowę dróg publicznych, sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych, sieci gazowych oraz budowę infrastruktury służącej ochronie środowiska (przejścia dla zwierząt, przepusty, ekrany akustyczne, siatki wygradzające, urządzenia podczyszczające wody opadowe). Kontrakt opiewa na kwotę 455 mln zł.

S5 Bydgoszcz

12 października 2015 r. podpisano z GDDKiA umowę na Projekt i budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy–Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w zakresie części: Część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km. Jest to kontrakt w systemie projektuj i buduj (Yellow Fidic). Trasa główna kategorii S o konstrukcji betonowej. Inwestycja przewiduje budowę: trasy głównej dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu w każdą stronę oraz przewidzianej rezerwie na trzeci pas ruchu – 13,5 km, 16 obiektów mostowych, w tym czterech obiektów ekologicznych, dróg serwisowych – około 15 km, pasa technologicznego – około 30 km, jednego węzła drogowego dwupoziomowego typu WA – Węzeł Pawłówek, dwóch Miejsc Obsługi Pasażerów, budowę przepustów, przebudowę istniejących kolizji. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 328 mln zł.

 


 

Na pytania „Polskiego Przemysłu” odpowiada Servando Sierra, dyrektor generalny Polaqua sp. z o.o.

Obecnie główny pion działalności firmy w Polsce to infrastruktura komunikacyjna. Z czego to wynika?

Polaqua sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą. Mamy możliwości oraz doświadczenie pozwalające na realizację różnego typu inwestycji, co zostało potwierdzone przez udział w przetargach na budowę zarówno kanalizacji, kanałów, oczyszczalni ścieków, dróg, zakładów przemysłowych, jak i budynków mieszkalnych, szpitali, centrów sportowych, mostów, szlaków kolejowych czy centrów handlowych. Nie da się ukryć, że największe z naszych obecnych kontraktów to zamówienia publiczne z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: to po prostu konsekwencja ewolucji rynku. Naszym zamiarem jest jak największa dywersyfikacja portfela zamówień, zarówno na rynku inwestycji publicznych, jak i prywatnych.

Jakość dróg w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Ile, pańskim zdaniem, potrzeba czasu, aby to zmienić? Czy można byłoby przyspieszyć te zmiany, a jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić?

Jakość dróg jest między innymi konsekwencją olbrzymiego wzrostu natężenia transportu ciężkiego. Polska jest uprzywilejowana ze względu na położenie w centrum Europy, jednakże infrastruktura kraju, która zresztą wymaga ciągłej konserwacji, nie była projektowana dla tak dużego obciążenia. Warto jednak zauważyć, że dzięki niezwykłemu wysiłkowi doszło w tym zakresie w ostatnich latach do znaczącej poprawy. Procesy modernizowania infrastruktury publicznej zawsze są wolniejsze, niżbyśmy sobie życzyli, ale należy pamiętać, że mówimy tu o ogromnych inwestycjach. Jedynym sposobem na przyspieszenie zmian jest opracowanie modelu działania, który pozwoliłby na szybkie podejmowanie decyzji administracyjnych. Również na tym polu sytuacja bardzo się poprawiła.

W jakie projekty jest dziś zaangażowana Grupa ACS na świecie?

Grupa ACS działa na wszystkich kontynentach, realizując wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane. Wyróżnić należy prace prowadzone w Australii, Kanadzie, Katarze, USA, Mongolii, Kolumbii, Niemczech i Austrii.

Czym wyróżniają się państwo na tle konkurencji?

Polaqua sp. z o.o. należy do jednej z największych międzynarodowych grup budowlanych, dzięki czemu zajmuje dziś doskonałą pozycję konkurencyjną opartą na znakomitym zapleczu technicznym i stabilnej strukturze finansowej. Pozwala nam to przedstawiać naszym klientom ofertę o wysokiej jakości.

Z czego są państwo najbardziej dumni?

W Polaqua sp. z o.o. niestrudzenie dążymy do bycia coraz lepszą firmą, pracuje tu wspaniały zespół ludzi.

Innowacyjność – jakie są związane z nią plany i przeszkody?

Mamy jasny plan skonsolidowanego wzrostu polegający na oferowaniu klientom produktu o wysokiej jakości dzięki naszej globalnej wiedzy i doświadczeniu na rynku lokalnym przy jednoczesnym nieustannym dbaniu o zoptymalizowanie rentowności realizowanych inwestycji. Polski rynek budowlany jest bardzo trudny, opiera się głównie na kryterium najniższej ceny. Naszym zdaniem kryterium ceny nie powinno być jedyne i mamy nadzieję, że kwestia ta będzie krok po kroku modyfikowana w celu polepszenia ogólnej jakości procesu inwestycyjnego, począwszy od planowania, aż po etap utrzymania i eksploatacji infrastruktury.

 


Najważniejsze projekty, w które zaangażowana jest Grupa ACS:

 • Projekt i budowa nowej autostrady M5 w Sydney (Australia) – 1 769 mln euro.
 • Projekt i budowa łącznika między rozbudowaną autostradą M4 East a Homebush Bay Drive w Sydney (Australia) – 616 mln euro.
 • Projekt i budowa nowej linii tramwajowej Eglinton Crosstown w Toronto (Kanada) – 976 mln euro.
 • Budowa 5 zbiorników wraz z przepompowniami i infrastrukturą towarzyszącą dla spółki wodno-energetycznej w Kahramaa (Katar) – 251 mln euro.
 • Rozszerzenie zakresu robót na kontrakcie dot. eksploatacji kopalni węgla w Lake Vermont (Australia) – 856 mln euro.
 • Projekt i budowa nowego mostu Champlain nad rzeką Saint Lawrence w Montrealu (Kanada) – 848 mln euro.
 • Przebudowa i modernizacja mostu Harbor w ciągu autostrady US-181, Teksas (USA) – 380 mln euro.
 • Budowa tunelu w Gloggnitz (Austria) – 183 mln euro.
 • Budowa odcinków drugiego i trzeciego kolei dużych prędkości, Kalifornia (USA) – 811 mln euro.
 • Projekt i budowa autostrady SH-288, odcinek między U.S. Route 9 i Harris County w Clear Creek, Utah (USA) – 380 mln euro.
 • Budowa przejścia granicznego między Hongkongiem i Chinami – 810 mln euro.
 • Budowa infrastruktury dworcowej Long Island Rail Road, Terminal Grand Central, Nowy York (USA) – 346 mln euro.
 • Rozszerzenie zakresu robót na kontrakcie dot. świadczenia usług górniczych w kopalni węgla w Ukhaa Khudag (Mongolia) – 662 mln euro.
 • Budowa drogi między regionami Mulaló i Guerrero (Kolumbia) – 318 mln euro.
 • Budowa i zarządzanie przez 30 lat nowym budynkiem mieszczącym laboratoria jednostki rządowej