Autor:
|
www.sew-eurodrive.pl

Kluczem do sukcesu jest optymaliza­cja działań wewnątrz firmy z wykorzy­staniem międzynarodowego doświad­czenia i wiedzy. Kierujemy się zasadą „myśl globalnie – działaj lokalnie”. Mamy oddziały w całej Polsce, a nasza główna siedziba znajduje się w Łodzi. Dzięki wielu lokalizacjom możemy szybko i sprawnie pomagać klientom i reagować na ich potrzeby.

Wiodącą pozycję na rynku techniki napędowej gwarantują nam proak­tywne działania: nie czekamy na zmia­ny, ale sami je kreujemy. Z obserwacji i analizy najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki wyciągamy wnio­ski, które pozwalają nam wdrażać roz­wiązania dostosowane do wymagań rynku. Niewątpliwie siłą napędową, która odegrała kluczową rolę w roz­woju firmy SEW-Eurodrive w Polsce jest zespół kompetentnych, wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników, którzy identyfikują się z marką.

Od ponad 20 lat działalności fir­my na polskim rynku dynamicznie się rozwijamy i jesteśmy elastyczni względem zmieniających się warun­ków rynkowych. Niejednokrotnie, dzięki wprowadzaniu nowych pro­duktów lub specjalistycznych usług, jesteśmy inicjatorem zmian. Aby spełnić oczekiwania klientów oraz realizować założone cele, wdrożyli­śmy system zarządzania relacjami z klientami SAP CRM oraz system modernizacji i optymalizacji proce­sów montażu WIEPROconsulting, a także rozwinęliśmy dział obsługi serwisowej, w tym specjalistyczny dział serwisu wielkogabarytowych przekładni przemysłowych.

Mamy też bogatą ofertę szkoleń produkto­wych i menedżerskich dla inżynierów. W 2017 r. przeszliśmy wieloetapową weryfikację TÜV SÜD i otrzymali­śmy certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz OHSAS 18001. Międzynarodowy charakter firmy zapewnia wysokie standardy w zakre­sie jakości, a wybór techniki napędo­wej „made by SEW” jest gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa inwestycji.

Tradycja i nowoczesne podejście do obsługi klienta

To niekonwencjonalne połączenie tradycji z nowoczesnością. Innowa­cyjność, tradycja i ukierunkowanie na potrzeby klienta – to trzy filary naszej firmy. Tradycja to najwyższa jakość produktów oparta na wie­loletnim doświadczeniu. Łączymy ją z innowacyjnością kompleksowych rozwiązań z zakresu techniki napędo­wej i automatyzacji. SEW-Eurodrive jest firmą, za którą stoi ponad 85-let­nia historia i doświadczenie niemal we wszystkich branżach przemysłu na całym świecie.

Naszą przewagę rynkową buduje elastyczność i szybkość w działaniu – pozwala na to duży magazyn kom­ponentów i specjalistyczne stanowi­ska montażowe. Przywiązujemy dużą wagę do produktów i rozwiązań, ale przede wszystkim do wsparcia i do­radztwa na każdym etapie realizacji inwestycji. Zadowolenie odbiorcy i rozwiązywanie problemów jest na­szym priorytetem.

Różnorodność, jakość, niezawodność i innowacyjność rozwiązań

Naszym wiodącym produktem są dziś motoreduktory. Ich modułowy cha­rakter zapewnia wiele wariantów konfiguracji oraz właściwy dobór, w zależności od wymagań oraz ich przeznaczenia. Nasze rozwiązania są doceniane w wielu branżach prze­mysłu, m.in. w przemyśle motory­zacyjnym – ze względu na wysokie wymagania jakościowe i niezbędne dopuszczenia oraz bezawaryjność, w przemyśle spożywczym – z uwagi na dużą odporność na pracę w szcze­gólnie agresywnych warunkach oraz w logistyce produkcji, ponieważ bo­gata gama produktów umożliwia do­wolną i kompleksową konfigurację rozwiązań.

Bardzo dynamicznie rozwijają się w naszej firmie działy wielkogabaryto­wych przekładni przemysłowych oraz usług serwisowych. Przekładnie prze­mysłowe to zaawansowane rozwiąza­nia, niemalże maszyny, projektowane i dostosowywane w zależności od ich przeznaczenia. Wymagają zaawan­sowanej infrastruktury oraz wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej. Z roku na rok odnotowujemy także wzrost zainteresowania naszą ofertą serwisową, która jest bardzo szeroka i obejmuje nie tylko produkty firmy SEW-Eurodrive, ale także innych pro­ducentów. Nieustannie rośnie również zainteresowanie naszych klientów podnoszeniem kompetencji w zakre­sie programowania i parametryzacji maszyn, które wyposażone są w roz­wiązania SEW-Eurodrive. Stąd właśnie nasza szeroka oferta szkoleń prowa­dzonych w Łodzi, Tychach i Poznaniu.

Jedną z najbardziej popularnych w portfolio usług naszej firmy jest usługa serwisowa CDM Complete Drive Management, czyli kompletne zarządzanie procesem konserwacji. To kluczowy element w prewencyjnym utrzymaniu ruchu, redukujący ryzyko awarii do minimum. Dzięki tej usłudze klient zyskuje dostęp do wszystkich stosowanych w jego zakładzie na­pędów wraz z informacją, kiedy po­winien dokonać konserwacji i jakich części zamiennych będzie potrzebo­wał. Może też łatwo sprawdzić dostęp­ność zamienników, a wszystkie dane znajdzie na platformie on-line. Usługa CDM to również gwarancja prioryte­towego podejścia w przypadku awarii i dostawy nowych motoreduktorów – nawet w czasie kilku godzin.

W praktyce wszystkie nasze napędy są „szyte na miarę”, zgodnie z potrze­bami zamawiających. Oczywiście oferujemy też gotowe rozwiązania, czyli „produkty z półki”, wypracowane na bazie wielu lat współpracy z klien­tami. Są to rozwiązania przeznaczone dla ściśle określonych branż, np. prze­mysłu FMCG, maszynowego, wydo­bywczego, hutniczego, rolniczego czy lotniczego oraz ściśle określonych aplikacji, np. do maszyn pakujących, nalewających, pomiarowych, papier­niczych, do obróbki drewna, aplikacji windowych i wielu innych, jak również predefiniowane moduły aplikacyjne, które pozwalają optymalizować pracę.

Aplikacje spełniające oczekiwania

Produkty z oferty SEW-Eurodrive mogą być stosowane w każdej bran­ży. Nie bez powodu motto firmy brzmi „Driving the World” – napędzamy świat. Nasze rozwiązania napędowe znajdują zastosowanie we wszyst­kich aplikacjach związanych z trans­portem, podnoszeniem, obracaniem, składowaniem czy przesuwaniem.

Największym wyzwaniem są dla nas zadania, w których wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki. Obec­nie skupiamy się na rozwiązaniach, które kompleksowo obsługują funkcje logistyczne zakładu, takich jak samo­jezdne wózki AGV. Tego typu projekty to z jednej strony wyzwanie, a z dru­giej satysfakcja z wdrożenia rozwiązań tworzących inteligentne fabryki.

Fot. Sew-Eurodive

Fot. Sew-Eurodive

Automatyka i technika napędowa w inteligentnej fabryce przyszłości

Jako światowy ekspert w dziedzinie techniki napędowej rozszerzamy spektrum działania. Zaproponujemy naszą wizję automatyki przyszłości. Premiera produktu odbyła się podczas targów Automaticon Warszawie. Aby uczestniczyć w budowie inteligentnych fabryk przy­szłości opracowaliśmy nową gene­rację produktów SEW – modułowy system automatyki MOVI-C®,. To stwo­rzone od podstaw kompleksowe roz­wiązanie dla automatyzacji procesów technologicznych, które składa się z czterech modułów: oprogramowa­nia inżynierskiego MOVISUITE, kon­trolerów ruchu MOVI-C®CONTROLLER, systemów przetwornic częstotliwo­ści MOVIDRIVE oraz naszej techniki napędowej. Nowy system automatyki bazuje na produktach SEW-Eurodrive najwyższej jakości, a jego poszczegól­ne moduły efektywnie współpracują i komunikują się, również z urządze­niami zewnętrznymi. Gwarantuje to wyższy poziom integracji i uspraw­nioną komunikację.

Oprogramowanie inżynierskie MOVISUITE zapewnia oszczędność czasu oraz kosztów. Nowy interfejs pozwala na szybsze i łatwiejsze pla­nowanie oraz uruchamianie apli­kacji. Obsługa i czynności diagno­styczne napędów oraz kontrolerów ruchu są obecnie bardziej intuicyjne, a zastosowanie predefiniowanych i edytowalnych modułów aplikacyj­nych MOVIKIT znacznie skraca czas uruchomienia napędów i realizacji nawet skomplikowanych funkcji.

Kontrolery ruchu serii MOVI-C®CONTROLLER poszerzają zakres pa­rametryzacji urządzenia, redukując tym samym czas potrzebny do przy­gotowania własnego złożonego programu, jak również umożliwiają przyjazne dla użytkowników central­ne przechowywanie danych. Nowe kontrolery pozwalają na łatwą in­tegrację z istniejącymi systemami sterowania (interfejsy EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT i inne) i gwarantu­ją krótkie czasy cyklu programu rzędu 1 ms. Dostępne są w czterech klasach wydajności, umożliwiając podłącze­nie do 32 interpolowanych osi.

Falowniki MOVIDRIVE nowej serii pozwalają na regulację i monitoro­wanie każdego silnika. MOVIDRIVE dostępny jest jako modułowy system wieloosiowy z modułami jednoosio­wymi i dwuosiowymi oraz jako falow­nik z przyłączem sieciowym. Mówimy tutaj o dwóch modułach falownika w jednej obudowie (podwójna oś), możliwości sterowania różnego typu silnikami różnych producentów (asynchroniczne, synchroniczne i bez sprzężenia zwrotnego) oraz oszczęd­ności miejsca w szafie sterowniczej. Modułowa konstrukcja i kompatybil­ność produktów umożliwiają szybką rozbudowę i ograniczenie różnorod­ności urządzeń.

Technika napędowa SEW-Eurodrive to szeroka gama produktów z położe­niem nacisku na indywidualne aplika­cje – pełna oferta przekładni, silników i motoreduktorów do instalacji cen­tralnej lub zdecentralizowanej, dla każdej aplikacji, prędkości i momentu obrotowego.

Korzyści wynikające z zastoso­wania nowej generacji produktów SEW-Eurodrive, to przede wszystkim redukcja wymaganego miejsca w sza­fie sterowniczej, ograniczenie liczby typów zastosowanych urządzeń, obni­żenie kosztów instalacji (dzięki zastosowaniu instalacji z pojedynczym kablem hybrydowym), a także możliwość zastosowania MOVI-C CONTROLLER jako mastera sieci EtherCAT. Co istot­ne, wszystkie niezbędne komponen­ty pochodzą od jednego dostawcy i zapewniają pełną kompatybilność. W skrócie można powiedzieć, że gwa­rantujemy 100 proc. automatyzacji od jednego dostawcy.

Wzorcowa fabryka wg SEW-Eurodrive

Optymalizacja rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych

Coraz częściej spotykamy się z takimi właśnie wymaganiami klientów, któ­rzy stawiają na wszystkie wymienione przez Panią aspekty oraz oczywiście na bezpieczeństwo produktów. Dla SEW-Eurodrive energooszczędność jest standardem. Nasze silniki speł­niają wymogi wszystkich klas ener­gooszczędności. Stworzyliśmy sys­tem effiDRIVE, który wyznacza nowy kierunek dla optymalnych energe­tycznie rozwiązań. Dokładna analiza oraz indywidualne doradztwo po­zwalają na identyfikację potencjału oszczędności oraz określenie środ­ków zaradczych, dzięki którym moż­na zredukować straty mocy, zopty­malizować zapotrzebowanie na nią i wykorzystać uwolnioną energię. Potencjał oszczędnościowy oferowa­nych przez nas wydajnych energe­tycznie komponentów napędowych wykorzystywany jest w ramach plano­wanych inwestycji lub modernizacji istniejących maszyn i urządzeń. Nie zapominamy również o ekologiczno­ści – ciągle udoskonalamy procesy produkcyjne, w tym m.in. powłoki la­kiernicze naszych produktów. Dbamy o to, aby były przyjazne dla środowi­ska, a tym samym spełniały wymaga­nia odpowiednich norm.

Istotą jest nowoczesne podejście do utrzymania ruchu

Zarówno dla klientów branży OEM, jak i klientów końcowych nadrzęd­na jest bezawaryjność produktów, jakość, terminowość dostaw, ela­styczność i szybkość działania oraz dostęp do obsługi posprzedażowej. Coraz częściej zauważamy też wśród klientów zapotrzebowanie na facho­we doradztwo w doborze, przeprowa­dzeniu obliczeń, a nawet certyfikacji i wykonywaniu odpowiednich pomia­rów potwierdzonych niezbędnymi protokołami, jak pomiary zakłóceń interharmonicznych generowanych w stronę sieci zasilającej czy pomiary poziomów zakłóceń EMC. Zakłócenia generowane przez instalacje i okablo­wanie wewnątrz szaf sterowniczych potrafią nierzadko znacznie skrócić żywotność elektroniki sterującej, za­silaczy impulsowych i urządzeń ener­goelektronicznych, jakimi są falowniki. Wspomniane wcześniej działania i po­miary zdecydowanie wpisują się w no­woczesne podejście do utrzymania ru­chu, zwane „preventive maintenance”.

Kolejnym dynamicznie rozwijają­cym się obszarem, który nie umknął naszej uwadze, jest obszar Functional Safety. Dysponujemy wiedzą i profe­sjonalnymi narzędziami wspomagają­cymi dobór i projektowanie instalacji we wspomnianym obszarze

Narzędzia te umożliwiają projektowanie insta­lacji oraz dobór komponentów zgod­nie z wymaganiami EN ISO 13849-1. Mamy też w ofercie usługę HOTLINE 24H/7, która naprawdę działa zgodnie z nazwą. Zaznaczam to, gdyż niewiele firm, które oferuje tego typu usługi fak­tycznie pomaga w rozwiązaniu proble­mów 24 godziny na dobę przez rzeczy­wiste i skuteczne działanie.

Koszty, bezawaryjność i serwis – kluczowe zagadnienia oczekiwań klientów

Istotna jest całkowita kalkulacja kosz­tów – nie możemy brać pod uwagę samych kosztów zakupu napędów lub rozwiązań. W przypadku dużych inwestycji należy rozpatrzyć całko­wity koszt posiadania (TCO), czyli koszty związane z pozyskaniem, in­stalowaniem, użytkowaniem i serwi­sowaniem, aż do utylizacji. W przypad­ku mniejszych inwestycji kluczowym kryterium staje się bezawaryjność i serwis, w tym dostępność części zamiennych, wsparcie techniczne itp. Wszystko to składa się na bezpie­czeństwo inwestycji oraz budowanie własnej marki. Obecnie zarówno na rynku pol­skim, jak i światowym działa bardzo dużo firm, które produkują różnego typu maszyny i urządzenia. Zdecydo­wana większość tych producentów używa sprawdzonych i wysokiej jako­ści komponentów różnych wiarygod­nych dostawców i partnerów, żeby zapewnić maksymalną bezawaryjność i jakość produktów. Jednym z takich partnerów jest SEW-Eurodrive.

ON-LINE SUPPORT

Wsparcie techniczne i doradztwo jest jednym z naszych najważniejszych atutów. W zmieniającej się rzeczywi­stości, wobec digitalizacji komunika­cji, stworzony został ekspercki portal ON-LINE SUPPORT, dostępny 24 go­dziny na dobę przez siedem dni w ty­godniu. Pozwala on przetwarzać dane i dobrać produkt w czasie rzeczywi­stym, a także zapewnia dużą samo­dzielność w dostępie do danych i do­kumentów technicznych. W serwisie można znaleźć wiele funkcjonalności wspomagających codzienną pracę, m.in. konfigurator produktu, wyszu­kanie zamiennika, kalkulator amorty­zacji silników oraz moduł umożliwiają­cy projektowanie techniki napędowej wyposażonej w systemy bezpieczeń­stwa. Dostępna jest również opcja wysyłania zapytań ofertowych oraz zamówień, informacja o statusie za­mówienia, śledzenie przesyłki i ter­minu dostawy.

ON-LINE SUPPORT to także dostęp do kompleksowej bazy danych z rysunkami CAD oraz pełnej dokumentacji i kart katalo­gowych. Szczególnym modułem jest baza CDM – moduł odpowiedzialny za zarządzanie systemem konserwacji, w którym skatalogowane są wszystkie napędy. Efektem inwentaryzacji jest lista napędów wraz ze wszystkimi parametrami, która umożliwia szyb­kie odtworzenie lub zastąpienie do­wolnego napędu. System CDM jest fachowym wsparciem, stanowiącym profesjonalne narzędzie przy prewen­cyjnym utrzymaniu ruchu.

Przemysł 4.0 – podążamy za technologicznym trendem

Istotna jest wartość dodana. Obecnie liczy się nie tylko produkt, ale wszyst­kie wartości dodane, takie jak do­radztwo i wsparcie techniczne, opty­malizacja procesów, niezawodność i elastyczność.

Wszyscy starają się dostosować i wdrażać rozwiązania, które będą spełniały założenia nowej rewolucji technologicznej, czyli Przemysłu 4.0. W naszym przypadku oznacza to udział w tworzeniu inteligentnych fabryk, czyli Smart Factory. Przy kon­struowaniu takich fabryk ważne jest wydajne zarządzanie oraz wspieranie wielu obszarów innowacyjnymi roz­wiązaniami z zakresu automatyzacji – to unikalne połączenie człowieka i technologii, w którym człowiek peł­ni funkcję nadrzędną w całym łańcu­chu wartości. Powstają nowe obsza­ry pracy związane ze sterowaniem, monitorowaniem oraz optymalizacją procesów, co ma na celu zapewnienie możliwie największej bezawaryjności, bezobsługowości i efektywności przy zachowaniu najwyższej jakości.

Przemysł 4.0 oznacza rewolucję w za­kresie procesów produkcyjnych i logi­stycznych. Nadchodzące lata przynio­są przedsiębiorstwom wdrażającym tę koncepcję gruntowne zmiany. SEWEurodrive pomaga kształtować transformację do Smart Factory. Oprócz nowych technologii i pro­duktów dla produkcji i logistyki prze­mysłowej przyszłości opracowujemy dla klientów również szereg nowator­skich rozwiązań programistycznych, opartych na analizie danych o dużej wartości. Mamy już wiele rozwiązań z zakresu konserwacji prewencyj­nej oraz indywidualnej konfiguracji napędów i podzespołów automaty­zacyjnych. Kolejny krok to aplikacje służące do optymalizacji procesów produkcji, a to jest możliwe dzięki coraz ściślejszej współpracy inżynie­rów z programistami.

Fabryka 4.0 oznacza wiele nowych możliwości, związanych z produkcją zintegrowaną w cyfrowej sieci, w tym montaż, konserwację, naprawy, marketing i utylizację. Wszystkie te obszary obejmują zintegrowane sie­ciowo i centralnie sterowane maszy­ny (Przemysł 3.0), które dodatkowo podejmują niezależne decyzje w opar­ciu o dane (Przemysł 4.0). Wszystko po to, by zwiększyć efektywność produk­cji. Przewiduję, że z czasem pojawią się systemy adaptacyjne, które zrede­finiują większość rozwiązań uznawa­nych przez nas za sprawdzone.

Ogromna ilość danych, przechowy­wanych i poddawanych analizie jako tzw. Big Data, to już rzeczywistość. Decyzje dotyczące globalnej konku­rencji zapadać będą w biurach ana­liz danych. Inteligentne programy analityczne umożliwią opracowanie sposobów poprawy efektywności, niezawodności i odporności procesów technicznych na awarie. Podczas gdy poprzednie strategie produkcji prze­mysłowej opierały się na centralnych, hierarchicznych podmiotach kontrolu­jących, to w czasach Internetu Rzeczy nowoczesne maszyny, podzespoły i obrabiane materiały same w sobie będą inteligentne. Innymi słowy, rze­czy te mogą się teraz samoorganizo­wać. Trend ten określa się mianem „smartyzacji”, które opisuje połączenie konwencjonalnych produktów fizycz­nych z najnowocześniejszymi techno­logiami informacyjnymi.

Pojawienie się rozwiązań, które są nie tylko cyfrowe, ale także inteli­gentne, otwiera gamę nowych moż­liwości. SEW-Eurodrive dodaje inte­ligentną automatyzację do metod i procesów właściwych dla lean mana­gement. Obejmuje to systemy wspo­magania logistyki dostaw i skompli­kowane systemy adaptacyjne, które potrafią automatycznie rozpoznawać procedury, uczyć się niezależnie i integrować się z już istniejącymi systemami. Modularność produktów SEW-Eurodrive inicjuje ewolucyjną transformację do Smart Factory. Już dziś obserwujemy, że dzięki współ­pracy inżynierów z programistami możemy zaoferować naszym klientom sprawdzone, wciąż udoskonalane pro­dukty wzbogacone o nowe funkcjonal­ności i cechy, niezbędne w nowocze­snych, wysoko zautomatyzowanych fabrykach. Dzięki temu SEW-Eurodrive i nasi klienci pozostajemy konkuren­cyjni i zdolni do adaptacji wobec szyb­ko zmieniającego się świata, w jakim żyjemy.

Ciągły rozwój, inwestycje i podnoszenie kompetencji pracowniczych

Jesteśmy na drodze ciągłego rozwoju i będziemy nią podążać. Potwierdza to wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz higie­ną pracy OHSAS 18001, który rozu­miemy jako motywację do ciągłego doskonalenia. Planujemy jeszcze wdrożenie norm środowiskowych oraz z zakresu IT. Bierzemy udział w budowaniu w Polsce inteligentnych fabryk Lean Sm@rt Factory, projektu­jąc rozwiązania wspomagające auto­matyzację procesów produkcyjnych i logistycznych zgodnie z filozofią Przemysłu 4.0.

Kierujemy się zasadą zrównowa­żonego rozwoju, ważnym elementem naszej strategii jest podnoszenie kompetencji pracowników – to moim zdaniem największy potencjał wzro­stu każdego przedsiębiorstwa. Firma to tworzący ją ludzie, ich wkład, za­angażowanie oraz kompetencje. Planujemy w najbliższym czasie wzrost organiczny naszego przedsię­biorstwa w Polsce. Obecnie otwie­ramy biura handlowo-techniczne we Wrocławiu oraz Olsztynie. Naszym atutem jest elastyczność i termino­wość, dlatego planujemy duże in­westycje związane z rozwojem czę­ści produkcyjno-inżynieryjnej, aby jeszcze lepiej reagować na potrze­by i spełniać oczekiwania rynku.

„Napędzamy świat” i choć świat pędzi coraz bardziej, to trzymamy tempo, by wciąż go napędzać