PAK SERWIS: doświadczeni w utrzymaniu ruchu i montażu instalacji dla energetyki
30/10/2017
Artykuł promocyjny
www.pakserwis.com.pl

PAK SERWIS Sp. z o.o. to prawie 60 lat doświadczeń w utrzymaniu ruchu oraz w montażu urządzeń i instalacji energetycznych. To także kontynuacja tradycji i energetycznego etosu pracy służb serwisowych i remontowych, które w 1999 r. zostały wydzielone z poszczególnych elektrowni Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. jako odrębna spółka.

Początkowo jej działalność koncentrowała się na terenie ZE PAK – w zakresie utrzymania ruchu elektrowni oraz na udziale w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z odtworzeniem i rozbudową mocy wytwórczych. W kolejnych latach przedsiębiorstwo stopniowo rozszerzało zakres działalności – zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polski, co umożliwiło nabycie bogatego doświadczenia w realizacji różnego rodzaju obiektów energetycznych.

W lipcu 2017 potencjał Spółki uległ istotnemu zwiększeniu w wyniku przyłączenia Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.

Obecnie PAK SERWIS to ponad 1000 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, w tym ponad 100 inżynierów, a oferta obejmuje zarówno usługi w branży konstrukcyjno-budowlanej i mechanicznej, jak i w branży elektrycznej, AKPiA oraz IT. Spółka dysponuje rozbudowaną również bazą warsztatowo-logistyczną, a także specjalistycznymi pracowniami i laboratoriami diagnostycznymi.

Po pierwsze – utrzymanie ruchu

W obliczu wysokiej konkurencji na rynkach oraz wobec rosnących wymagań odnośnie niezawodności i bezpieczeństwa, właściwy poziom utrzymania ruchu staje się kluczowym czynnikiem sukcesu dla każdego zakładu produkcyjnego – zwłaszcza zakładu o ruchu ciągłym. Aby sprostać oczekiwaniom klientów, konieczne jest – oprócz posiadania niezbędnych zasobów ludzkich i doświadczenia – wykorzystanie profesjonalnych metod i narzędzi, w tym – systemów CMMS, które są podstawą nowoczesnych systemów utrzymania ruchu.

Fot. PAK Serwis

Fot. PAK Serwis

W odróżnieniu od większości firm usługowych, PAK SERWIS wykorzystuje do zarządzania utrzymaniem ruchu własny (wdrożony w spółce) system klasy CMMSMAXIMO (IBM). System ten wyróżnia się rozbudowanymi, specjalizowanymi modułami i funkcjami ułatwiającymi m.in. budowę ustrukturyzowanych baz danych o serwisowanych obiektach (w tym budowę „drzewa lokalizacji” i „drzewa wyposażenia”) oraz planowanie i nadzór nad realizacją czynności utrzymania ruchu (łącznie z generowaniem zleceń). Wykorzystanie MAXIMO systemu pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów i optymalizację całego procesu utrzymania ruchu. Dzięki analizie gromadzonych przez system danych możliwe jest również bardziej efektywne planowania zakresów remontów poszczególnych urządzeń i układów, a także ewentualnych modernizacji.

Utrzymanie ruchu to pierwotny obszar działania PAK SERWIS, jego geneza. Obecnie spółka utrzymuje ruch układów i urządzeń technologicznych, elektrycznych, automatyki i IT w 4 elektrowniach ZE PAK S.A.. – zapewniając kompleksowa obsługę obejmującą: zarządzanie utrzymaniem ruchu (w oparciu o system MAXIMO), inspekcje, bieżące czynności konserwacyjne i planowe przeglądy urządzeń, okresowe badania i pomiary, usuwanie usterek w ramach pogotowia technicznego – 24h/7d, prace remontowenaprawcze. Prowadzi także serwis eksploatacyjny 60 stacji elektroenergetycznych PSE.

Po drugie – realizacja projektów

Kolejny obszar działalności PAK SERWIS to realizacja projektów. Potencjał Spółki pozwala na samodzielne wykonywanie kompleksowych zadań – poczynając od zapewnienia dokumentacji projektowej i formalno-prawnej, poprzez kompletację dostaw, montaż i badania pomontażowe, aż do uruchomienia i przekazania obiektów do użytkowania. Niezależnie od tego, PAK SERWIS wykonuje również wybrane zakresy prac na rzecz głównych wykonawców zadań inwestycyjnych.

Podstawowe obszary działania to:

 • układy i instalacje elektryczne niskiego i średniego napięcia (w tym rozdzielnie, układy sterowani i zabezpieczeń, układy grzejne, linie kablowe i napowietrzne),
 • stacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia (w tym – układy EAZ i układy automatycznej kompensacji prądów ziemnozwarciowych),
 • bloki energetyczne i ciepłownicze wraz z instalacjami pomocniczymi (w tym – układy ciśnieniowe bloków, konstrukcje nośne kotłów, montaż turbozespołów wraz z wyposażeniem, układy wyprowadzenia mocy z turbogeneratorów, układy nawęglania i odpopielania, instalacje oleju rozpałkowego),
 • systemy automatyki procesów i urządzeń technologicznych;

Obecnie PAK SERWIS wykonuje szereg prac przy realizacji dużych projektów energetycznych, m.in.:
– Blok nr 5 i 6 w PGE El. Opole,
– Nowego bloku energetycznego w El Turów,
– Elektrownia Jaworzno II,
– Rozbudowa stacji 220/110 kV Adamów.

PAK SERWIS oferuje również usługi w zakresie prefabrykacji, naprawy i regeneracji urządzeń oraz prace warsztatowe:

 • wykonywanie elementów ciśnieniowych kotłów parowych,
 • produkcja, naprawa i regeneracja elementów konstrukcyjnych i podzespołów (w tym kół zębatych),
 • obróbka skrawaniem i cięcie plazmą,
 • gięcie rur i blach (prasa krawędziowa CNC, giętarka hydrauliczna CNC),
 • regeneracji: kół bijakowych młynów węglowych, przekładni, krążników taśmowych, rusztów dopalających, wygarniaczy żużla itp.,
 • prefabrykacja konstrukcji stalowych,
 • prefabrykacja stojaków, skrzynek i szaf automatyki (szaf obiektowych, systemów DCS) oraz rozdzielnic elektrycznych i szaf elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.
Fot. PAK Serwis

Fot. PAK Serwis

Specjalizacja i rozwój usług

Oprócz standardowych prac i dostaw związanych z realizacją projektów PAK SERWIS stara się rozwijać swoje kompetencje w zakresie specjalistycznych usług technicznych i diagnostyki, jak np.,

 • konfiguracjaprogramowanie cyfrowych systemów sterowania (DCS, PAC i PLC, SCADA)
 • konfiguracja i badanie zabezpieczeń elektrycznych,
 • badania termograficzne,
 • detekcja nieszczelności w układach próżniowychciśnieniowych,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów (akredytacja PCBC),
 • badania urządzeń i instalacji elektrycznych (w tym – badania aparatury pierwotnej i transformatorów wysokiego napięcia, silników i generatorów, linii kablowych),
 • obróbka cieplna elementów spawanych, badania ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe i radiograficzne,
 • badania niszczącenieniszczące materiałów (uznanie II stopnia nadane przez Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego), w tym spektrometryczne badania składu chemicznego)
 • sprawdzanie aparatury do pomiaru temperatury, ciśnienia i wielkości elektrycznych.

Usługi PAK SERWIS realizowane są w oparciu o procedury zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, a wszystkie działania ukierunkowane są na uzyskanie zadowolenia klientów przez spełnianie ich wymagań i oczekiwań.