Kiedy skończy się węgiel

Kiedy skończy się węgiel

05/04/2012
|
Kategoria: Zielona Marka

Zasoby paliw kopalnych a globalne ocieplenie

Światowe zasoby paliw kopalnych są bardzo szybko eksploatowane. Zasoby węgla kamiennego, brunatnego, torfów, ropy naftowej i gazu ziemnego, z których korzystamy, powstawały przez miliony lat.
Przy obecnym tempie eksploatowania zdaniem światowej sławy naukowca dr. Colina Campbella, mającego 40-letnie doświadczenie w największych koncernach paliwowych świata, globalne zasoby zostaną wykorzystane w przeciągu najbliższych dwudziestu lat.
Na 2020 rok przypadnie największe wydobycie, które będzie maleć w związku z końcem tzw. „łatwej ropy”, która jest płytko i łatwo się ją wydobywa. Kolejne lata będą obfitowały w liczne problemy technologiczne przy wydobyciu ropy z mało dostępnych źródeł. Polska natomiast posiada duże zasoby węgla, które przy dzisiejszym tempie wydobycia mogą wystarczyć nawet na 180 lat. Wydobycie węgla kamiennego jest stosunkowo proste technologicznie w przypadku kopalni odkrywkowych.
Problemem jest natomiast ilość zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych i CO2 emitowanych podczas jego spalania. Wielkość zasobów paliw kopalnych jest ograniczona i należy prowadzić politykę racjonalnego ich wykorzystania, uwzględniając potrzeby następnych pokoleń. Jest ona niepopularna, a w związku z długim horyzontem działań także nieprzynosząca szybko mierzalnych efektów. Taką politykę można nazwać planem zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego wiele źródeł energii, dywersyfikującego źródła i zasoby energetyczne.
Energia z paliw kopalnych jest nieodnawialna i w większości przypadków wykorzystywanie jej szkodzi naturze, powodując pośrednio efekt cieplarniany i uwalniając zanieczyszczenia do powietrza i wody. Globalne ocieplenie powoduje zaburzenia w porach roku, podnosząc średnią temperaturę na świecie. Topnienie lodowców w perspektywie kilkudziesięciu lat może spowodować zniknięcie wielu wysp i terenów przybrzeżnych, powiększając znacznie udział mórz i oceanów w powierzchni Ziemi.

Zapotrzebowanie na energię w 2020 r.

Zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta, nowy, lepszy standard życia wiąże się z większym zapotrzebowaniem na energię.
Zakładając szybki wzrost inwestycji oraz zapotrzebowania na energię w nierozwiniętych do tej pory częściach świata: Azji, Afryce i Ameryce Południowej, a także zakładając stabilny rozwój w Europie i Ameryce Północnej, ocenia się, że zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 70%. Mimo założenia wzrostu udziału źródeł odnawialnej energii nawet o 1% rocznie, za 20 lat czeka nas bardzo poważny kryzys energetyczny i gospodarczy. Nie nastąpi również rozwój energetyki jądrowej ze względu na nierozwiązany problem składowania radioaktywnych odpadów. Ponadto technologie jądrowe wymagają znacznych środków finansowych i spotykają się z coraz szerszą dezaprobatą społeczeństwa.