BIOMASA – przyszłość energetyki

BIOMASA – przyszłość energetyki

30/09/2010
|
Kategoria: Zielona Marka

Już po raz drugi dolnośląski producent kotłów na biomasę zostaje Zieloną Marką. Rozwój sektora energetyki cieplnej opartej o słomę stwarza bardzo korzystne warunki i możliwości zarówno dla lokalnych przedsiębiorców, jak i dużych firm przemysłowych. Energetyka oparta na biomasie jest czynnikiem zmniejszającym bezrobocie na polskiej wsi, a jednocześnie podnosi status finansowy rolników. Rozwój energetyki opartej na biomasie stworzy nowe miejsca pracy, zarówno w organizacji zbioru i dostaw słomy, w obsłudze kotłowni na słomę, jak i w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które będą wytwarzać same kotły lub urządzenia z nimi współpracujące. Natomiast rolnicy i przedsiębiorcy rolni uzyskają oszczędności z tytułu zastępowania kupowanych paliw kopalnych swoją własną słomą, którą dotychczas palili na pokosach. Pieniądze płacone dotychczas producentom paliw kopalnych w innych regionach kraju lub za granicą pozostaną na miejscu w gminach.
Najważniejszym efektem ekologicznym wykorzystywania biomasy, w tym słomy, do celów energetycznych jest redukcja emisji CO2 do atmosfery. Podczas spalania słomy powstaje oczywiście CO2, który uchodzi do atmosfery, ale jest to tylko taka ilość CO2, jaką roślina przejęła z atmosfery w procesie fotosyntezy podczas swojego wzrastania.

Jest to zatem tylko oddawanie do atmosfery dwutlenku węgla pobranego wcześniej z tej atmosfery. Dlatego słoma traktowana jest jako źródło energii odnawialnej, nieemitujące do atmosfery żadnych dodatkowych ilości CO2, których wcześniej w atmosferze nie było, jak to się dzieje się przy spalaniu wszelkich paliw kopalnych, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Jest to bardzo ważne, ponieważ dwutlenek węgla jest najgroźniejszym gazem cieplarnianym. Odpowiada za zjawisko ocieplenia klimatu na Ziemi, nasilającego się z każdym rokiem i zagrażającego poważnymi kataklizmami w niedalekiej przyszłości.

Wykorzystywanie słomy jako źródła energii należy traktować jako zastępstwo paliw kopalnych dla potrzeb energetycznych. Wynikają z tego następujące efekty.
Praktyka wykazuje, że kotłownia z kotłami na słomę o łącznej mocy cieplnej 1 MW spala w ciągu sezonu grzewczego ok. 800 ton słomy. Przelicznik energetyczny słomy w stosunku do węgla wynosi 1,5 – czyli 1,5 kg słomy zastępuje w procesie energetycznym 1,0 kg węgla. Oznacza to, że 800 ton słomy zastępuje 800 : 1,5 = 533 tony węgla. Spalenie 1 tony węgla wytwarza 2,05 tony CO2, zatem spalenie 533 ton węgla spowodowałoby powstanie 533 x 2,05 = 1 093 t CO2. Wobec powyższego, kotłownia z kotłami na słomę o mocy 1 MW powoduje redukcję emisji CO2 o 1 093 tony rocznie.

Następnym efektem ekologicznym wykorzystywania słomy dla celów energetycznych jest redukcja emisji SO2. Przyjmując, że zawartość siarki w węglu wynosi tylko 0,8% (węgiel o wysokiej jakości), a w słomie zawartość siarki wynosi najwyżej 0,1%, to redukcja emisji SO2 z kotłowni o mocy 1 MW wyniesie:

533 t x 0,008 – 800 t x 0,001 = 3,46 t SO2 na rok.

Do końca 2000 r. zainstalowano w kraju kotły typoszeregu RM EKOPAL u różnych odbiorców o ogólnej mocy ok. 9 MW. Stosując powyższy sposób liczenia uzyskamy roczną redukcję emisji CO2 w ilości 9 840 ton o

raz emisji SO2 w ilości 31,2 tony. Spalanie słomy daje również niższą emisję CO, NOx i pyłów w porównaniu ze spalaniem węgla. Należy podkreślić także fakt, że przy kotłach na słomę nie występują żadne odpady w rodzaju żużli, jak w kotłach węglowych, ponieważ popiół ze słomy jest nawozem mineralnym, gdyż zawiera związki potasu, wapnia i fosforu. Jest on zabierany przez rolników i rozprowadzany na polach uprawnych.