15,7 mln zł inwestycji i 31,4 mln zł zysku w 2021 roku w ZM Ropczyce

15,7 mln zł inwestycji i 31,4 mln zł zysku w 2021 roku w ZM Ropczyce

11/03/2022
|
Źródło informacji: ZM Ropczyce
Kategoria: Wiadomości z kraju

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” SA., czołowy w Europie i liczący się na świecie producent materiałów ogniotrwałych zanotował w 2021 roku jedne z najlepszych wyników w swojej ponad 45 letniej historii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły r/r o 21,6 proc. do poziomu 361,9 mln zł, zysk operacyjny wzrósł o 10,3 proc. r/r do 36,5 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 7,5 proc. do poziomu 49,0 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 31,4 mln zł (wzrost r/r o 14,1 proc.).

Rekordowy był również udział sprzedaży eksportowej, który wyniósł 59 proc. Jednocześnie wyniki te uwzględniają dokonany odpis aktualizujący spowodowany wojną na Ukrainie w wysokości 10,7 mln zł.


– Ubiegły rok był rzeczywiście jednym z najlepszych w historii ZM Ropczyce. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki pomimo niestabilnej sytuacji makroekonomicznej i globalnej oraz wynikających z tego problemów, takich jak, np. utrzymujące się zakłócenia w światowej logistyce, radykalny wzrost kosztów transportu, znaczne wzrosty cen surowców do produkcji i ograniczenia w ich dostępności na rynku, czy też wzrosty cen gazu i energii elektrycznej. Receptą na sprawne funkcjonowanie w tym trudnym czasie była adaptacja i elastyczne podejście do zmieniających się warunków. Ten sukces pokazuje jak dobre decyzje podjęliśmy kilka lat temu, wdrażając strategię dywersyfikacji w wymiarze geograficznym, branżowym, produktowym i inżynieryjnym (tzw. 4D). Należy podkreślić, że bardzo istotnym wsparciem dla naszej strategii jest program motywacyjny dla kluczowej kadry Spółki, który przynosi bardzo dobre efekty, a także realizowane inwestycje rozwojowe. Dzięki temu bardzo efektywnie wykorzystaliśmy istniejące szanse rynkowe, elastycznie dostosowując do nich nasz potencjał logistyczny, produkcyjny oraz badawczo – rozwojowy, prowadząc jednocześnie elastyczną politykę w zakresie zakupów i sprzedaży.

Widać już niestety, że rok 2022 będzie dla wszystkich czasem bardzo trudnym i niespokojnym. Z jednej strony wybuch wojny na Ukrainie i wprowadzane sankcje gospodarcze wpływają negatywnie na całą światową gospodarkę, rykoszetem uderzając w przedsiębiorców. Posiadamy wielu klientów na rynkach objętych sankcjami oraz wojną i boimy się, że kontynuacja współpracy z nimi przy zachowaniu bezpieczeństwa transakcji gospodarczych może okazać się niemożliwa.

Z drugiej strony bardzo niepokojące są również zagrożenia jakie zmaterializowały się w postaci nie do końca spójnych przepisów Polskiego Ładu, nieprzewidywanego przez nikogo bezprecedensowego wzrostu cen gazu i energii elektrycznej oraz bardzo wysokiej inflacji, co w sposób radykalny zmienia podejście do projekcji biznesowych na 2022 rok. Dla naszej spółki ma to bardzo istotne znaczenie ze względu na znaczny udział w portfelu produktowym wyrobów o wysokim stopniu zawansowania technologicznego, których produkcja oparta jest na procesie wypalania.

Pomimo presji funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu globalnym i gospodarczym nasze plany na bieżący rok to kontynuacja rozwoju działalności we wszystkich strategicznych obszarach. Chcemy nadal zwiększać poziom sprzedaży, szczególnie wyrobów najbardziej zaawansowanych technologicznie, w czym istotną rolę będzie miało nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe, które od ponad ośmiu lat opracowuje dla naszych klientów nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe. – powiedział Józef Siwiec, prezes ZM ROPCZYCE.

Dodał, iż zarząd ZM Ropczyce będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 1,3 zł na akcję. Rekomendację tą pozytywnie zaopiniowała już rada nadzorcza. Proponowana wysokość dywidendy uwzględnia aktualną sytuację związaną z wojną na Ukrainie i jej dalszy negatywny wpływ na światową gospodarkę, a także potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa finansowego Spółki w związku z radykalnym wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

W 2021 roku ZM Ropczyce wydały na inwestycje łącznie 15,7 mln zł, z czego zdecydowana większość dotyczyła rzeczowych aktywów trwałych. Inwestycje dotyczyły głównie innowacji procesów produkcyjnych oraz unowocześnienia parku maszynowego, co miało bezpośredni wpływ na zwiększenie wydajności produkcji i podniesienie efektywności, a także osiąganie wyższej jakości produkowanych wyrobów i wydłużanie ich trwałości.

W zeszłym roku zakończyliśmy dwa duże projekty unijne, pierwszy związany był z rozbudową własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, drugi dotyczył budowy wysokosprawnej kogeneracji, dzięki której uzyskujemy własne źródło energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszamy naszą wrażliwość na wahania jej cen. Oprócz tego, zrealizowaliśmy wiele innych inwestycji, między innymi z zakresu automatyzacji i robotyzacji. W bieżącym roku planujemy zwiększyć nakłady na inwestycje, które obejmą głównie modernizację obszarów produkcyjnych. Planujemy również budowę farmy fotowoltaicznej z wykorzystaniem energii w naszej firmie oraz zamierzamy zwiększyć zakres zastosowania surowców pochodzących z recyklingu po ich uszlachetnieniu. – powiedział Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.


W ujęciu branżowym, w 2021 r. tradycyjnie największe obroty zostały zrealizowane z klientami z sektora hutnictwa żelaza i stali. Sprzedaż do tego sektora wyniosła 178 mln zł i uległa zwiększeniu o blisko 30 proc. r/r/, stanowiąc blisko 50% proc. przychodów ze sprzedaży ogółem.

Spółka systematycznie zwiększała także zakres współpracy z rynkiem, czego wymiernym efektem był wzrost liczby kontrahentów zagranicznych o wolumenie sprzedaży przekraczającym 1 mln zł. Działalność eksportowa w większości koncentrowała się na rynkach europejskich. Taki stan rzeczy wynikał w głównej mierze z istniejących obiektywnych barier i ograniczeń w kontaktach z kontrahentami oraz niewspółmiernie wysokich kosztów logistyki międzykontynentalnej.
Główne kierunki sprzedaży eksportowej w segmencie hutnictwa żelaza i stali w 2021 roku obejmowały klientów Spółki w Niemczech, Czechach i Austrii.

Sprzedaż na rzecz segmentu hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła w ubiegłym roku ponad 87 mln zł, co stanowił 24,2 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem (18 proc. wzrost r/r). W kraju kontynuowana była współpraca ze wszystkimi podmiotami wytwarzającymi metale nieżelazne. Bardzo wysoką dynamiką wzrostu charakteryzowała się również sprzedaż dla podmiotów zagranicznych w tym segmencie, czego efektem był ponad 80-proc. wzrost sprzedaży r/r. Sprzedaże o dużej skali zrealizowano m.in. na takich rynkach eksportowych jak Hiszpania, Kazachstan, Belgia czy Indonezja.

Przychody ze sprzedaży dla odbiorców z segmentu cementowo–wapienniczego w 2021 roku wyniosły ponad 58 mln zł i ukształtowały się na poziomie zbliżonym do 2020 roku. Większość sprzedaży w tym segmencie została zrealizowana na rynkach eksportowych, takich jak np. Francja, Rosja, Niemcy, Stany Zjednoczone czy Republika Południowej Afryki.