Uregulowany system certyfikatów dla fluorowanych gazów cieplarnianych

Uregulowany system certyfikatów dla fluorowanych gazów cieplarnianych

19/05/2015
Kategoria: Wiadomości z kraju

Po ponad czteroletnim opóźnieniu Sejm VII kadencji 15 maja 2015 r. uchwalił ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Ustawa ta dostosowuje wreszcie polskie prawo do obowiązujących od dawna wymagań ustawodawstwa unijnego. Reguluje i określa między innymi, długo oczekiwany przez branżę HVAC system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami.

Fluorowane gazy cieplarniane (substancje HFC, PFC i SF6) są szeroko stosowane we wszystkich dziedzinach przemysłu jako „ekologiczne” czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki.

Dlatego też (o czym powszechnie się zapomina) postanowienia ustawy dotyczą przede wszystkim operatorów (a więc właścicieli) prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi, wprowadzając nowe obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice i systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione.

Ustawa wprowadza między innymi wymóg prowadzenia przez operatorów:

– Obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli szczelności urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompy ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych.

– Obowiązek prowadzenia przez operatorów dokumentacji dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych w formie Karty Urządzenia albo Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dla każdego urządzenia oddzielnie sporządzoną w terminie 10 dni od dnia dostarczenia urządzenia.

– Obowiązek zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń

Utworzony zostanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który umożliwi m.in. identyfikację takich urządzeń oraz ustalenie ich operatorów. Rejestr będzie zawierał też m.in. informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania urządzenia.

Ustawa przewiduje również kary pieniężne za naruszenia przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych. Prace nad ustawą będą kontynuowane w Senacie.