Trudna sytuacja KOPEX Group

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Spółka opublikowała raport bieżący, który analizuje jej aktualną sytuację. Jak z niego wynika przeprowadzone testy wartości bilansowej aktywów wskazały, że firma zanotowała w 2015 roku nie ujęte we wcześniejszych raportach straty, w tym:  ok.  916,2  mln  zł,  stanowiących  dodatkową  utratę  wartości  firmy,  na  którą wskazały wyniki zaktualizowanych testów;  ok. 49,8 mln zł stanowiących sumę odpisów dot. rzeczowych aktywów trwałych i  należności  dokonanych  na  wynikach  spółek  zależnych  od  Kopex  S.A.  wskutek zdarzeń  gospodarczych,  które  wystąpiły  po  publikacji  wyników  za  IV  kwartał  2015 roku, a które mają wpływ na skonsolidowany wynik finansowy za 2015 rok; ok. 74,5 mln złotych odpisów na należności od spółek zależnych i na udziały w spółce zależnej (bez wpływu na skonsolidowane dane finansowe Kopex S.A. za 2015 rok).

Jak informuje w specjalnym komunikacie w tej sprawie KOPEX Group: łączna  wartość  odpisów  aktualizujących  wartości  aktywów bilansowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, wraz z odpisami już  raportowanymi  w  raporcie  za  IV  kwartał  2015  roku,  wyniesie  1406,7  mln  złotych,  z czego 1208,3 mln złotych dotyczy odpisu z tytułu utraty wartości firmy. W związku z tym Spółka prowadzi intensywne rozmowy z bankami –  wierzycielami  Kopex  S.A.  Ich celem jest restrukturyzacja  zadłużenia  Kopex  S.A. Jednocześnie zarząd firmy przy współpracy kancelarii  prawnej  Allen  &  Overy  oraz  doradcy  biznesowego PwC  Polska przygotowuje  i  wprowadza  szeroko  zakrojony  i  głęboki  program restrukturyzacji  operacyjnej,  majątkowej  i  finansowej  Grupy  KOPEX. Spółka w swoim komunikacie informuje, że jego  elementami  są m.in.  redukcja  majątku,  restrukturyzacja  zatrudnienia  i  poprawa  efektywności  operacyjnej we  wszystkich  obszarach  działalności.  Bardzo  trudna  sytuacja  rynkowa  sektora  górniczego  i  firm  okołogórniczych  zmusza  Zarząd  KOPEX  S.A. i  zarządy  spółek  zależnych  do podejmowania  bolesnych  kroków  dotyczących  sfery  pracowniczej,  takich  jak  redukcja zatrudnienia  czy  obniżenie  wynagrodzeń.  W związku z tym15  kwietnia  zainicjowano  proces  zwolnienia grupowego 340 pracowników Kopex Machinery S.A. Podobne kroki zostaną podjęte również w obrębie innych spółek zależnych Kopex S.A.

Kombajn chodnikowy KTW_150