Śląskie: 29 wniosków o dofinansowanie projektów drogowych

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W zakończonym 29 grudnia naborze wniosków o dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 6.1, wpłynęło 29 projektów inwestycji. Jak informuje Województwo Śląskie: „z końcem października Zarząd Województwa ogłosił konkurs na inwestycje drogowe, na który przeznaczono 588 mln zł. Pieniądze te można pozyskać na inwestycje wskazane w Planie rozbudowy dróg wojewódzkich. W wyniku naboru wpłynęło 29 wniosków na łączna kwotę realizacji inwestycji w wysokości 3,5 mld zł. przy zakładanej wartości dofinansowania w wysokości 2,9 mld zł. Nim zostanie podjęta decyzja o przyznaniu dofinansowania wnioski muszą przejść przez system oceny. Istotne znaczenie do uzyskania decyzji o dofinansowaniu będzie miał stopień przygotowania inwestycji do realizacji.

img_0600

Ogłaszając konkurs wiadome było, że lista inwestycji, które mogą stanąć do tej konkurencji, jest dość długa. Obejmuje ponad 30 pozycji, a szacunkowa wartość dofinansowania inwestycji będzie znacznie przewyższać dostępne środki. Dlatego też w listopadzie 2016 roku Zarząd Województwa, mając na uwadze podział środków, zaproponował dla bieżącego naboru warunek, iż wnioskowane dofinansowanie w ramach danego projektu nie może przekroczyć wartości 25% alokacji przyznanej na konkurs – czyli nie może być wyższe niż ok. 147 mln zł. Takie rozwiązanie otwiera możliwość dofinansowania większej liczby projektów.

Decyzja Zarządu o wprowadzeniu 25% progu dofinansowania to także działanie mające na celu uniknięcie potencjalnego zagrożenia dla realizacji wskaźnika dla Osi Priorytetowej VI Transport. Do końca 2018 roku muszą zostać zakończone projekty, które zagwarantują 25,5 km nowych dróg, a do końca 2023 prawie 60 km. W przypadku nieosiągnięcia tego celu konsekwencją może być strata 6% alokacji stanowiącej rezerwę wykonania.

Ponadto w grudniu Zarząd Województwa, odpowiadając na sugestie samorządowców- dopuścił także możliwość etapowania projektów. Dokonano też odpowiedniej aktualizacji w Planie Rozbudowy Dróg Wojewódzkich.

Warto przypomnieć, że w obecnej perspektywie finansowej w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 jest do wykorzystania 360 mln euro na drogi. Ponad 880 mln zł zostało zaangażowanych w projekty będące efektem pierwszego naboru prowadzonego na przełomie lat 2015/2016.”