Grupa Famur osiągnęła 1 625 mln zł przychodów po 9 miesiącach 2019

Kategoria: Wiadomości z kraju

Przychody Grupy Famur osiągnęły w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku 1 625 mln zł i były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (1 715 mln zł) o 5,2 proc. W samym trzecim kwartale 2019 przychody, jednakże znacząco wzrosły, osiągając wartość 631 mln zł, jako efekt charakterystyki harmonogramów zawartych kontraktów.

Jak podaje spółka zróżnicowany mix produktowo-usługowy wpływający na wielkość przychodów w połączeniu z doskonaleniem procesów produkcyjnych oraz dbałością o efektywność kosztową pozwolił na poprawę rentowności raportowanych wyników.

W pierwszym półroczu 2019 sprzedaż na rynku krajowym wygenerowała 66%, a eksportowa 34% przychodów Grupy FAMUR. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej uległy poprawie i wyniosły po 9M 2019 roku 301 mln zł wobec 197 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wskaźnik zadłużenia (dług netto względem EBITDA za ostatnie 12 miesięcy) po zakończeniu trzeciego kwartału kształtował się na poziomie 0,5. Zysk netto związany z core business po trzech kwartałach 2019 wyniósł 195 mln zł.

Największy wpływ na wyniki osiągane przez spółkę miał segment Underground. Odpowiadał on za 72,4% ogółu przychodów wygenerowanych przez dziewięć miesięcy 2019 roku, czyli 1 177 mln zł i utrzymał się na podobnym poziomie względem analogicznego okresu roku ubiegłego (1 173mln zł). Poprawie uległa marżowość i wyniosła 34,0% po 9M 2019 roku (vs. 26,8% w 9M 2018 roku).

Wyższa rentowność jest efektem poprawy efektywności operacyjnej Grupy FAMUR, sprzedaży aftermarketowej oraz korzystniejszego mixu realizowanych kontraktów i sprzyjającego otoczenia rynkowego. Zakończone dziewięć miesięcy 2019 było okresem, w którym rozliczono częściowe przychody z kontraktów m.in. na rynku rosyjskim, kazachskim, chińskim i kanadyjskim.

Segment Surface, drugi najistotniejszy w Grupie osiągnął 210 mln zł sprzedaży po 9M 2019 roku, co stanowi 12,9% ogółu przychodów. Przychody tego segmentu ukształtowały się na poziomie niższym o 54 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, częściowo w wyniku aktualizacji w III kwartale 2019 roku budżetów na realizowanych kontraktach.

Z kolei segment Elektryka osiągnął przychody na poziomie 111 mln zł, co jest efektem realizacji większej ilości zamówień w branży sprzedaży systemów informatycznych i automatyki, aparatury przeciwwybuchowej i urządzeń metanometrycznych, realizując 26% marży na sprzedaży. Ostatni segment, Usług Górniczych zanotował przychody w wysokości 128 mln zł.

Wśród rynków zagranicznych, największą sprzedaż FAMUR osiągnął w Rosji i krajach WNP, które zapewniły 21,6% ogółu przychodów oraz krajach UE, których udział w strukturze sprzedaży wyniósł 8,2%.