Powołano Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Głównym zadaniem nowopowstałej spółki będzie zapewnienie kontynuacji rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz powodzenia systemu wsparcia dla sektora OZE, bazującego na systemie aukcyjnym. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki OREO gromadzić będzie środki pieniężne, które pochodzić będą z tytułu opłaty OZE; finansowania wytwórców wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w przypadku, które pokryją ewentualne tzw. ujemne saldo po stronie tychże wytwórców; a także rozliczania ujemnego salda i zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty OZE na zasadach określonych w ustawie o OZE. Tzw. ujemne saldo powstanie wówczas, gdy wytwórcy energii elektrycznej dokonując sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem mechanizmów stricte rynkowych, np. na Giełdzie, uzyskają cenę za energię elektryczną niższą, niż cena, którą zaoferowali w systemie aukcyjnym.
Pierwszy Zarząd OREO S.A. jest jednoosobowy. Siedzibą spółki jest, zgodnie z przepisami ustawy o OZE, miasto Bytom. Spółka przekazywać będzie corocznie informacje prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki na temat wysokości wydatków i kosztów związanych z rozliczaniem opłaty OZE, stanie środków zgromadzonych na rachunku opłaty OZE, oraz o prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty OZE na dzień 31 grudnia danego roku.