PGE z dużym zyskiem

PGE z dużym zyskiem

30/01/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Według wstępnych wyników finansowych za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna osiągnęła skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości ok. 8,1 mld zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 3,6 mld zł. Jak wynika z informacji PGE: wyniki uwzględniają pozytywny wpływ niegotówkowych zdarzeń jednorazowych, które łącznie przyczyniły się do zwiększenia zysku EBITDA o ok. 2,5 mld zł. Złożyły się na to rekompensaty dla wytwórców energii z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych na jej odbiór (KDT) w wysokości dodatkowych 1,5 mld zł, rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego dotyczących rekompensat KDT – dodatkowe 250 mln złotych oraz rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 w 2013 roku – dodatkowe 750 mln zł.

Opublikowane przez koncern sprawozdanie ma charakter wstępny. Pełne sprawozdanie finansowe jest obecnie przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu finansowego za rok 2014 zaplanowana jest 17 lutego.