NIK negatywnie o procesie powstawania farm wiatrowych

NIK negatywnie o procesie powstawania farm wiatrowych

28/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, w trakcie procesu powstawania farm wiatrowych w Polsce, zauważalne są negatywne tendencje, mające bezpośredni wpływ na rozwój tej technologii na terenie kraju. Ma to o tyle znaczenie, że liczba powstających instalacji w tym zakresie z każdym rokiem się zwiększa. W 2013 roku zainstalowano 835 masztów, w 2012 roku 696, w 2011 roku 526, a w 2010 roku 413. Wśród najistotniejszych problemów, związanych z farmami wiatrowymi w Polsce, NIK w pierwszej kolejności wymienia: częste ich powstawanie na terenach należących do osób zatrudnionych w gminach (co zagraża konfliktem interesów); budowie farm wiatrowych w bardzo sporadycznym stopniu towarzyszą konsultacje społeczne; gminy bardzo często uzależniają zgodę na lokalizacje tego typu instalacji od darowizn lub tez finansowania dokumentacji gminnej przez firmy budujące elektrownie; jak dotąd brak jest precyzyjnych przepisów, dotyczących lokalizacji farm wiatrowych (w tym m.in. norm odległości, poziomów infradźwięków, a także efektów stroboskopowych); brakuje także właściwej kontroli bezpieczeństwa technicznego farm wiatrowych.

W związku z tym NIK rekomenduje szereg rozwiązań, które w skuteczny sposób rozwiążą te problemy. Wśród nich znajdują się m.in.: podjęcie działań w zakresie sposobów finansowania dokumentacji planistycznej gmin związanych z budową elektrowni wiatrowych, opracowanie jednolitej metodologii pomiaru emisji hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe, skutecznego ograniczenia możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych na obszarach przyrodniczo chronionych, respektowania odpowiedzialności z powodu niewyłączenia się radnego z głosowania w sprawie dotyczącej jego interesu prawnego, ustalenia podstawy prawnej dopuszczającej do użytkowania elektrownię wiatrową, a także objęcia nadzorem technicznym eksploatacji turbin wiatrowych.