Jest szansa na restrukturyzację zadłużenia Grupy Kopex

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje TDJ S.A.:  „dzisiaj, po kilkumiesięcznych negocjacjach, zostały podpisane Kluczowe warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Kopex S.A. oraz jej wybranych spółek zależnych (tzw. term sheet), określające kierunek restrukturyzacji zadłużenia Grupy Kopex. Głównym celem podpisanego dokumentu jest odsunięcie ryzyka upadłości spółek z Grupy Kopex, dostosowanie warunków spłaty wierzytelności finansowych do trudnej sytuacji Grupy i stworzenie możliwości zaspokojenia roszczeń wierzycieli finansowych w możliwie najszerszym zakresie.

Kombajn chodnikowy KTW_150

Podpisany term sheet zarysowuje kluczowe kierunki i założenia działań restrukturyzacyjnych, przewidujących m.in. spłatę zadłużenia ze środków wypracowanych z działalności operacyjnej oraz w wyniku zbywania aktywów, których wartość jest niewystarczająca dla zaspokojenia wszystkich zobowiązań narosłych w ramach Grupy Kopex. Powyższe wymusza konieczność restrukturyzacji zadłużenia oraz pilnego wdrożenia przygotowanego przez Zarząd Kopeksu, we współpracy z zewnętrznymi doradcami, planu restrukturyzacji spółek Grupy Kopex. Jest to trudny i bardzo ambitny plan, którego przeprowadzenie jest absolutnie niezbędne i powinno nastąpić maksymalnie do końca 2021 roku. – Program restrukturyzacji całej Grupy Kopex, jak i jego realizacja, są wymagane przez banki, aby utrzymać dalsze finasowanie Kopeksu. Co więcej, banki oczekują od nas, jako Inwestora, że zaraz po przejęciu kontroli nad Kopeksem, w pełni zaangażujemy się w realizację tego programu wierząc, iż jedynie dzięki zasobom, doświadczeniu i know-how TDJ jest możliwy sukces pełnego wykonania jego założeń. Dodatkowym wymogiem banków było udzielenie Grupie Kopex przez Inwestora finasowania ratunkowego. Jako Grupa TDJ zadeklarowaliśmy takie finansowanie w wysokości do 100 mln zł. Należy również zaznaczyć, że większość kwoty z ceny zapłaty za zakup kolejnego pakietu akcji od pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, tj. 60 mln zł, trafi bezpośrednio do Kopeksu na spłatę kredytów. Instytucje finansowe wyraziły zgodę na sprzedaż na naszą rzecz części wierzytelności z dyskontem, jeżeli zrealizujemy wymagany przez banki program restrukturyzacji. Kompromis był bardzo trudny do osiągnięcia. Warunki postawione przed nami przez banki traktujemy jako ogromne wyzwanie i są one dla nas warunkami brzegowymi. – mówi Czesław Kisiel Prezes Zarządu TDJ S.A.

Podpisanie porozumienia nie kończy rozmów i prac nad ostatecznym kształtem restrukturyzacji długu Grupy Kopex, której szczegółowe warunki oraz przebieg zostaną uzgodnione dopiero w umowie restrukturyzacyjnej. Stanowi ono jednak istotny krok naprzód oraz wyraz woli i determinacji stron w dążeniu do ratowania Grupy Kopex. Dokument ten, w swym obecnym kształcie stanowi bazę do dalszych negocjacji dotyczących treści umowy restrukturyzacyjnej, jaka ma zostać zawarta pomiędzy bankami, spółkami Grupy Kopex oraz Inwestorem, ustalającej szczegółowe warunki restrukturyzacji oraz jej przebieg. Celem zaangażowanych stron jest uzgodnienie i podpisanie umowy restrukturyzacyjnej do końca listopada tego roku.”