Janar zgłasza wniosek o upadłość Rafako

Janar zgłasza wniosek o upadłość Rafako

02/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

W Sądzie Rejonowym w Gliwicach Jan Rędziniak, prowadzący działalność gospodarczą pod marką Janar, złożył wniosek u opadłość Rafako SA. Był on podwykonawcą dla dostawy wentylatorów w ramach realizowanej prze raciborska spółkę inwestycji wymiany elektrofiltru w TE Tuzla. W swoim oświadczeniu w tej sprawie Rafako stwierdza, że w związku z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem w terminie wykonania umowy przez Janar,  firma naliczyła kary umowne. Stosowna nota księgowa z tego tytułu została skompensowana z należnościami Janaru z tytułu tej umowy (668.200 zł), w wyniku czego w księgach rachunkowych Rafako nie widnieją już jakiekolwiek zobowiązania w tym zakresie.

Współpraca między obiema firmami ma charakter długofalowy. Do problemów dochodziło także już wcześniej. Jak w swoim oświadczeniu Rafako określa: podobna sytuacja (opóźnienie w realizacji) miała miejsce przy realizacji innej umowy z Janar (na dostawę wentylatorów do Elektrowni Kozienice). Uprawniało to raciborski koncern do naliczenia kilkunastu milionów złotych kar umownych, jednakże celem uniknięcia dalszych komplikacji w realizacji projektu,  strony zawarły porozumienie, w wyniku którego Rafako SA warunkowo zawiesiła naliczenie kar. W tej chwili Rafako rozważa różne możliwości podjęcia działań prawnych, celem doprowadzenia do oddalenia wniosku przez Sąd oraz ochrony swoich interesów.