Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa o potrzebie ochrony rynku stali

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

HIPH wystosował specjalny komunikat, dotyczący nieuczciwej konkurencji ze strony krajów pozaunijnych. Czytamy w nim: „Hutnicza Izba Przemysłowo- Handlowa jako branżowa organizacja reprezentująca sektor hutniczy w Polsce, stoi na stanowisku, iż konieczna jest skuteczniejsza i szersza ochrona unijnego rynku przed agresywnym importem wyrobów stalowych z krajów trzecich.

Od kilku lat obserwuje się stały i znaczący wzrost importu wyrobów stalowych do Polski z kierunków wschodnich. Statystyki potwierdzają np. gwałtownie rosnący import blach grubych z Ukrainy. W roku 2015 wynosił on ok. 174 tys. ton, natomiast  tylko w ciągu 9 m-cy 2016 wzrósł o 40% (wobec analogicznego okresu), do 200 tys. ton, co stanowi ok. 30% całkowitego zużycia blach grubych w Polsce. Import z Ukrainy do Polski w tym samym okresie 1-9’2016r. stanowił  ponad 83%  całego importu blach grubych z krajów spoza UE. Chociaż krajowe zdolności produkcyjne pozwalają na zaspokojenie popytu, znaczny wzrost – w dużym stopniu nieuczciwego – importu ograniczył dostawy krajowe a produkcja krajowa w 2015 r. zmniejszyła się do niecałych 369 tys. ton.

zdj-cie

HIPH na październikowym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Społecznych Warunków Restrukturyzacji Hutnictwa z udziałem p. Jadwigi Emilewicz, wiceminister resortu Rozwoju i Finansów, przedstawiała problem nieuczciwej konkurencji ze strony krajów pozaunijnych oraz zagrożeń wynikających z planowanych zmian do Dyrektywy ETS.

Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa oczekuje wsparcia polskich władz i działań pozwalających skutecznie chronić huty w Polsce, a tym samym miejsca pracy i zatrudnionych pracowników.

Nasze stanowisko wobec importu wyrobów ze wschodu na rynek Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w polityce EUROFER – Europejskiego Stowarzyszania Producentów Stali. Na wniosek tej organizacji Komisja Europejska  wprowadziła cła antydumpingowe na blachy grube importowane z Chin oraz wszczęła postępowanie wobec wyrobów płaskich gorącowalcowanych  w kręgach pochodzących z Rosji, Ukrainy, Brazylii, Serbii oraz Iranu. Obecnie podobne postępowanie jak dla blach grubych z Chin należałoby otworzyć wobec importu tych wyrobów z kolejnych krajów spoza UE, np. Rosji i Ukrainy.

W połowie października br. szefowie europejskich firm z branży stalowej zrzeszeni w EUROFER wystosowali list otwarty do liderów państw Unii Europejskiej, w którym domagają się od decydentów aktywnej walki i „właściwych decyzji” w sprawie kształtu i warunków funkcjonowania europejskiego sektora stalowego. Hutnicza Izba Przemysłowo – Handlowa  była jednym z sygnatariuszy tej ważnej dla branży petycji na rzecz wolnego konkurencyjnego rynku stali opartego na równym traktowaniu wszystkich jego uczestników.”

Stefan Dzienniak

Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej