Grupa FAMUR: 1,03 mld wartości przychodów ze sprzedaży w 2016 roku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Koncern opublikował skonsolidowany raport kwartalny, podsumowujący wyniki spółki za cztery kwartały 2016 roku. Jak informuje Grupa FAMUR: „wartość przychodów ze sprzedaży Grupy FAMUR wyniosła w tym czasie 1,03 mld zł, wobec 801,0 mln zł w 2015 roku. Znacząco wzrósł także zysk netto, który wyniósł 93,8 mln zł, a EBITDA 238,6 mln zł.

W czwartym kwartale 2016 roku FAMUR S.A. i jej spółki zależne uzyskały ponad 304 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 64% (+119 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 2015 roku. Dzięki temu przychody Grupy FAMUR w całym 2016 roku wyniosły 1,03 mld zł, wobec 801,0 mln zł w 2015 roku. Wraz ze wzrostem przychodów znacząco zwiększył się także zysk netto, który w okresie sprawozdawczym wyniósł 93,8 mln zł, w stosunku do 50,7 mln zł w roku wcześniejszym. Wartość EBITDA wyniosła z kolei 238,6 mln zł i była wyższa o 30% w ujęciu rok do roku.

famur

Na tak dobre wyniki wpływ miał spory wzrost eksportu będący konsekwencją wdrażanej strategii „Go Global”. Sprzedaż Grupy FAMUR poza granice naszego kraju za 12 miesięcy 2016 roku stanowiła 30% przychodów ze sprzedaży ogółem, a w wartościach nominalnych osiągnęła poziom 304 mln zł, wykazując wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego aż o 40%. Najważniejszym rynkami zagranicznymi dla Grupy FAMUR były w 2016 roku Rosja oraz kraje Wspólnoty Niepodległych Państw i Unii Europejskiej. Natomiast coraz ważniejszym kierunkiem współpracy zagranicznej są rynki wschodzące, w szczególności Indonezja, Wietnam, Indie, Mongolia, Turcja, kraje bałkańskie, a także państwa Ameryki Południowej i Bliskiego Wschodu.

Istotny wpływ na wyniki Grupy FAMUR w 2016 roku miał również wzrost sprzedaży w segmencie Surface, obejmującym górnictwo odkrywkowe, usługi dla górnictwa oraz urządzenia przeładunkowe. Udział przychodów z tego obszaru w przychodach ze sprzedaży ogółem wzrósł do 28% z 20% w stosunku do danych za 2015 r. W obrotach segmentu powierzchniowego istotny udział mają kontrakty realizowane przez spółkę FAMUR FAMAK S.A., w szczególności zaprojektowanie i wyprodukowanie systemów nawęglania dla polskich elektrowni w Opolu i Kozienicach, dostawa układu przeładunkowego dla klienta słowackiego oraz realizacja kontraktu dla terminalu przeładunkowego EMO w Holandii.

Aby kontynuować dynamiczny rozwój segmentu Surface podjęto decyzję o inwestycjach w rozbudowę jego mocy wytwórczych dedykowanych do profilu produkcyjnego tego segmentu. Grupa Famak znajduje się w procesie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Famago Sp. z o.o. w upadłości oraz złożyła ofertę na nabycie Spółki Fugo Zamet Sp. z o.o. Zakończenie sukcesem powyższych procesów umożliwiłoby pozyskanie nie tylko unikatowego w skali kraju parku maszynowego, ale przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. W przypadku ich zrealizowania, inwestycje te w znaczący sposób wzmocnią potencjał techniczny Grupy Famak, a także pozwolą na skonsolidowanie w jej zakresie producentów zarówno sprzętu przeładunkowego, jak i urządzeń dla kopalni odkrywkowych. Jednocześnie Famur S.A. podjął decyzję o podniesieniu kapitału w Famak S.A. o kwotę 40 mln zł, w celu sfinansowania tych inwestycji i wzmocnienia bilansu tego segmentu, co powinno umożliwić pozyskanie niezbędnych limitów gwarancyjnych i kredytowych dla realizacji nowych kontraktów.

Z kolei w segmencie górnictwa podziemnego (Underground) znacząco wzrosła marża na sprzedaży z 7,3% w 2015 roku do 16,1% w 2016 roku. Na przychody tego segmentu największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne, sprzedaż zarówno nowych, jak i modernizacja istniejących sekcji obudów ścianowych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów wraz z obsługą serwisową, produkcja przekładni do kopalń węgla brunatnego, czy sprzedaż kombajnów ścianowych i przenośników zgrzebłowych, w tym na eksport.

Zarówno w segmencie Underground, jak i Surface, Grupa FAMUR osiągnęła w 2016 roku wyższe marże na sprzedaży niż w porównywalnym okresie 2015 roku.

Jednym z kluczowych zdarzeń w okresie sprawozdawczym było nabycie w grudniu 2016 roku przez TDJ S.A., jednostkę pośrednio dominującą nad Grupą FAMUR, większościowego pakietu akcji KOPEX S.A. W konsekwencji tego, Zarząd Grupy FAMUR rozpoczął prace nad integracją aktywów Grupy KOPEX. Celem Zarządu jest zakończenie procesu integracji do końca 2017 roku. Współpraca dwóch największych polskich producentów maszyn dla górnictwa da realną szansę na zbudowanie silnego, polskiego podmiotu, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi liderami na rynku producentów maszyn górniczych. Podobne procesy konsolidacyjne w obrębie firm z branży zaplecza górniczego  przeprowadzane były w przeszłości również w innych krajach np. na rynku niemieckim i amerykańskim. Zasoby i kompetencje, jakimi dysponuje FAMUR i KOPEX, oraz wspólne doświadczenie i pozycja rynkowa dają szansę na zbudowanie platformy umożliwiającej ekspansję eksportową polskiej myśli technologicznej oraz sprawdzonych produktów i usług.

To równocześnie najlepsza droga do skutecznego przeciwstawienia się negatywnym tendencjom w branży. Konsolidacja pozwoli na jeszcze lepsze dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb rodzimego górnictwa, a optymalizacja procesów produkcyjnych powinna dodatkowo poprawić strukturę kosztową i tym samym może być realnym wsparciem dla spółek węglowych. Realizacja tego projektu z jednej strony umożliwi zbudowanie oferty, która pod kątem cenowym, jakościowym, technologicznym i efektywnościowym pomoże kopalniom w procesie poprawy rentowności wydobycia węgla, z drugiej może zapewnić stabilność oraz wsparcie w realizacji ekspansji eksportowej i programów rozwojowych.”