10 procent energii z OZE w Polsce

10 procent energii z OZE w Polsce

04/04/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z pierwszego sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczącego postępów w dziedzinie energii odnawialnej, udział energii wytwarzanej z OZE osiągnął w Polsce poziom 9,5 procent. Sprawozdania w tej kwestii publikowane będą co dwa lata. Wiąże się to z faktem, przyjęcia przez KE w 2007 r. tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego, w ramach którego Unia Europejska ma obowiązek zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20 procent w 2020 roku.

Na rok 2010 średniookresowy cel dla całej UE wynosił 10,7 procent energii pozyskiwanej z OZE. Do tego czasu udział energii z odnawialnych źródeł wyniósł 12,7 procent. Jednocześnie większość państw członkowskich osiągnęła swoje cele średniookresowe, wskazane w dyrektywie. W przypadku Polski cel wyznaczony do 2020 roku to zwiększenie  udziału energii wytwarzanej z OZE do 15 procent całkowitego zużycia energii. Średnioterminowy cel, związany z okresem do 2010 roku wynosił 8.8 procent. Jak wynika  raportu KE udało się go zrealizować na poziomie wyższym niż zakładany w dyrektywie.