Trwałe zabezpieczenie zbiorników na paliwa płynne

Trwałe zabezpieczenie zbiorników na paliwa płynne

21/03/2018
|
sika.pl

Omówienie doświadczeń w zakresie powłok ochronnych podczas wieloletniej eksploatacji zbiorników na paliwa płynne

Myśląc o bezpieczeństwie energetycznym kraju, nie można pominąć kwestii bezpieczeństwa eksploatacji infrastruktury paliwowej. Jednym z elementów decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu obiektów do transportu i magazynowania paliw płynnych są powłoki antykorozyjne. Trwałość zastosowanych systemów w wymierny sposób wpływa na okres eksploatacji oraz koszty ewentualnych remontów. W ostatnim czasie aspekt ten zyskuje szczególne znaczenie. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na powierzchnie magazynowe, również wśród prywatnych operatorów, spowodował znaczące ożywienie wśród firm z branży petrochemicznej, a chęć zapewnienia długiej żywotności i bezpieczeństwa pracy infrastruktury krytycznej wymusza stosowanie sprawdzonych rozwiązań.

Sika Poland od początku swojej obecności na polskim rynku, tj. od 1991 roku, jest aktywnym uczestnikiem działań związanych z procesami inwestycyjnymi i remontowymi zarówno na terenie zakładów petrochemicznych, jak i baz magazynowych. Systemy powłok antykorozyjnych SikaCor® były wielokrotnie stosowane do zabezpieczania zbiorników oraz infrastruktury towarzyszącej na bazach wszystkich liczących się w kraju operatorów. W roku 2007 koncern Sika poszerzył swoją ofertę o nowo nabytą markę Permacor, która w Polsce doskonale znana była dzięki popularności powłoki epoksydowej antystatycznej Fundix 128A. Działania te wpłynęły na zwiększenie konkurencyjności oraz pozwoliły w znaczący sposób poszerzyć ofertę firmy skierowaną do branży petrochemicznej.

Dwie dekady obecności na rynku krajowym oraz ponad 100 lat działalności na świecie pozwoliły nie tylko na zdobycie doświadczenia popartego wieloma aplikacjami, lecz stały się również okazją do sprawdzenia skuteczności proponowanych rozwiązań oraz zadania sobie pytania o zwiększanie trwałość systemów antykorozyjnych. W celu wykonania praktycznej oceny trwałości proponowanych zabezpieczeń poddano badaniom systemy antykorozyjne stosowane na stalowych zbiornikach magazynowych, w tym powłoki zewnętrzne: SikaCor® (dawny Icosit®), Sika® Permacor (dawny Permacor) oraz powłokę wewnętrzną: Sika® Permacor-138 A (dawny Fundix 128A)[1]. Celem badań była ocena wpływu wieloletniej eksploatacji powłok w określonych agresywnych warunkach na właściwości użytkowe przedmiotowych powłok.

Dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Sika Poland Sp. z o.o. a jednym z wiodących operatorów w zakresie logistyki paliwowej został przeprowadzony szereg badań obejmujących min.:

  • wizje lokalne udostępnionych zbiorników,
  • oględziny istniejących powłok,
  • pomiary grubości powłok wg PN-EN ISO 2808,
  • stopień zniszczenia powłok wg PN-EN ISO 4628,
  • przyczepność powłok wg PN-EN ISO 16276 -1 i 2,
  • twardość powłok wg PN-EN 13523-4:2002 oraz ASTM D3363 (powłoki wewnętrzne),
  • kredowanie powłok wg PN-EN ISO 4628-6,
  • właściwości antystatyczne powłok wg PN-92/E-05203 pkt. 2.4.15. (oporność skrośna) dla powłoki wewnętrznej.

Badania zostały przeprowadzone na terenie baz znajdujących się w różnych częściach kraju, co dodatkowo zwiększyło reprezentatywność wyników ze względu na zróżnicowane środowisko korozyjne. Ponadto każdy z badanych zbiorników został zabezpieczony w innej technologii, co umożliwiło ocenę różnych rozwiązań antykorozyjnych.

W przypadku powłoki wewnętrznej antystatycznej Sika® Permacor138 A, pomimo upływu 10 i 15 lat od wykonania systemu antykorozyjnego, nie stwierdzono istotnych wad. Dotyczy to zarówno zbiorników zabezpieczanych wewnątrz systemem powłokowym, jak również zbiorników z wykonanym laminatem. W zbiornikach przeprowadzono m.in. badania twardości i przyczepności powłok do podłoża metodą pull-off (PN-EN ISO 16276-1) oraz sprawdzono oporność skrośną. Wszystkie uzyskane parametry pozwalały na dopuszczenie powłok do dalszej, bezpiecznej pracy.

Systemy powłokowe na zewnętrz zbiorników również nie wykazały istotnych wad po tak długim okresie pracy w różnych środowiskach korozyjnych – od C3 do C5 wg PN-EN ISO 12944-2. Pomimo wieloletniego narażenia na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV, wyniki badań pokazały nadal wysoką przyczepność do podłoża (na poziomie 10 MPa) oraz umiarkowane skredowanie nawet na najbardziej eksponowanych częściach zbiorników.

Wszystkie oceniane systemy powłokowe na płaszczu zbiorników nie wykazały uszkodzeń korozyjnych po 10-15 latach eksploatacji, nawet w przypadku  słabszego przygotowania podłoża niż standardowe, tak jak to miało miejsce na jednym z obiektów, gdzie  w ramach prowadzonych prac renowacyjnych podłoże stalowe było przygotowane do stopnia PSa 2 (PN ISO 8501-2).

Wszystkie badane systemy, mimo wieloletniej eksploatacji, wykazały doskonałe właściwości antykorozyjne, dzięki czemu zbiorniki mogą być użytkowane w dalszym ciągu bez konieczności przeprowadzania kosztownych remontów. Wydłużenie okresu między remontami w sposób wymierny wpływa na rentowność prowadzonej działalności. Właściwy dobór wysokiej jakości systemów antykorozyjnych pozwala ponadto zminimalizować ryzyko awarii, co ułatwia prowadzenie gospodarki magazynowej.

sika antykorozja przemysł

Słusznym wydaje się również stosowanie różnych rozwiązań lub różnych grubości aplikowanych systemów w zależności od zabezpieczanej powierzchni. Zmienne warunki korozyjne panujące na dachu oraz płaszczu zbiornika powinny wymuszać zróżnicowane rozwiązania. Takie podejście do problematyki zabezpieczeń antykorozyjnych wydłuża znacząco trwałość powierzchni dachu (szczególnie dachu pływającego), który jest znacznie bardziej poddawany obciążeniom atmosferycznym niż inne zewnętrzne elementy zbiornika.

Projektowanie systemów powłokowych połączone z fachowym i profesjonalnym wykonawstwem oraz świadomą eksploatacją pozwoli z pewnością na użytkowanie zbiorników w czasie znacznie dłuższym niż przewidziany okresem gwarancji.

[1] „Metodologia badań stanu technicznego zabezpieczeń antykorozyjnych zbiorników magazynowych ropy naftowej wraz z przedstawieniem przeprowadzonych reprezentatywnych badań oraz ich wyników” (J. Bordziłowski, K. Maciejewski) w: Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych. Centrum Edukacji „Alias”, Poznań 2013.