Polska logistycznym centrum Europy

Polska logistycznym centrum Europy

16/12/2015
|

Rynek usług logistycznych w Polsce dynamicznie się rozwija. Nasz kraj posiada szereg zalet, dzięki którym w dającej się przewidzieć przyszłości mamy szansę stać się logistycznym centrum Europy. Celem niniejszego artykułu jest usystematyzowanie tychże zalet.

 

Dynamiczny rozwój infrastruktury

W ostatnich latach daje się zauważyć znaczący wzrost poziomu jakości infrastruktury transportowej. Mówimy tu zarówno o infrastrukturze liniowej – głównie autostradach i drogach szybkiego ruchu – oraz infrastrukturze o charakterze punktowym – punktach przeładunkowych, parkach logistycznych, parkingach itp.

Dzięki lepszej infrastrukturze liniowej podmioty gospodarcze funkcjonujące na polskim rynku mają możliwość lepszego wykorzystania posiadanego taboru transportowego. Co prawda to lepsze wykorzystanie dotyczy głównie transportu drogowego (lepszy stan dróg oznacza wyższą średnią prędkość przejazdu, a to z kolei przekłada się na skrócenie czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi punktami trasy – dzięki temu w trakcie jednej trasy o ustalonej długości (w ujęciu czasowym) środek transportu jest w stanie obsłużyć większą liczbę punktów. Ten wzrost pracy przewozowej wpływa z kolei na alokację kosztów stałych w transporcie i skutkuje spadkiem cen jednostkowych wraz ze wzrostem wolumenu przewozowego. Inaczej mówiąc, lepsza infrastruktura zachęca przewoźników do jej bardziej intensywnego wykorzystania, co przekłada się na wzrost pracy przewozowej i spadek kosztów jednostkowych.

Od infrastruktury liniowej niemniej ważna jest infrastruktura punktowa. Dostępność coraz to nowych powierzchni magazynowych i przeładunkowych jest niezbędna do zapewnienia właściwego rozwoju sieci transportowych. Większa liczba punktów przeładunkowych zwiększa zasięg i pojemność każdej sieci transportowej. Rozbudowana sieć staje się atrakcyjna dla klientów, a wzrost zainteresowania skutkuje jej rozbudową i zwiększeniem zapotrzebowania na kolejne elementy infrastruktury punktowej.

Rozwój infrastruktury liniowej i punktowej powinien być oczywiście w pewnym stopniu zrównoważony i zsynchronizowany, jednakże znaczące różnice w tempie budowy powodują, że dochodzi do sytuacji, w których np. elementy infrastruktury punktowej są budowane znacznie wcześniej niż elementy liniowe. Takich sytuacji jest na szczęście coraz mniej i w przeważającej liczbie przypadków wynikają z przyczyn niezależnych od inwestora (protesty, zmiana przepisów itd.).

Atrakcyjne koszty pracy

Kolejnym atutem Polski w oczach potencjalnych inwestorów są niewątpliwie atrakcyjne koszty pracy oraz dostępność siły roboczej. Kwestia ta staje się niezwykle istotna w wypadku operacji, w których koszty pracy stanowią większość nakładów niezbędnych do prowadzenia projektu – mówimy tu zwłaszcza o prostych operacjach, takich jak obsługa zwrotów dla klientów odzieżowych, prowadzenie regionalnego centrum dystrybucji czy też dokonywanie prostych prac montażowych. Dzięki niskim kosztom pracy w Polsce funkcjonują takie operacje jak Zalando czy też Amazon. Szeroka dostępność pracowników (w pełnym przekroju kwalifikacji) powoduje, że przeniesienie nawet dużych operacji (vide Amazon) jest obarczone stosunkowo niskim ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi. Koszty zniwelowania tego ryzyka są tak niskie, że w niektórych wypadkach ryzyko to nie jest wyszczególnione i ujmuje się je zbiorczo w pozycji „ryzyko ogólne” – bez przypisanej procentowej wartości wystąpienia.

Aby nie pozostać gołosłownym, poniżej przedstawiam krótkie porównanie kosztów pracy w trzech krajach w Europie. Koszt obejmuje również koszt pracodawcy:

  • Polska – około 10 tys. euro rocznie za pracownika magazynowego,
  • Niemcy – 24–26 tys. euro rocznie za pracownika magazynowego,
  • Dania – 35–45 tys. euro rocznie za pracownika magazynowego.

Nietrudno zauważyć, że różnice są kolosalne. Nawet w wypadku wyższych kosztów transportu, wynikających z nowej lokalizacji magazynu, oszczędności w kosztach pracy mogą być znaczne.

Korzystne położenie geograficzne

Kolejnym atutem wpływającym na poziom atrakcyjności naszego kraju w międzynarodowym systemie transportowym jest korzystne położenie geograficzne. Centralne położenie na mapie Europy umożliwia zlokalizowanie w Polsce centrów dystrybucji o dalekim zasięgu. Tak więc na południu kraju można zlokalizować centra dystrybucji obsługujące rejon Bałkanów i południową część Europy Zachodniej. W centralnym i północnym rejonie kraju warto lokalizować centra obsługujące kraje bałtyckie i Rosję, a także odpowiedzialne za dystrybucję lokalną. Ściana zachodnia (Wrocław, Poznań, Szczecin) jest zaś idealna do realizacji dystrybucji do Austrii, Włoch, Niemiec, Francji oraz Skandynawii.

Różnorodność opcji w połączeniu z coraz lepszym stanem infrastruktury i wciąż atrakcyjnymi kosztami pracy powoduje, że coraz więcej przedsiębiorców poważnie zastanawia się nad przeniesieniem swoich operacji do Polski. Zagraniczny kapitał przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, pozytywnych zmian na rynku pracy oraz do ogólnego wzrostu dobrobytu w kraju.