Grupowe zakupy, T-Scale w praktyce

Grupowe zakupy, T-Scale w praktyce

12/03/2013
|

Praktykom może się wydawać, że w wybranych rejonach brakuje dostępnej floty pojazdów, jednak jeśli uwzględnimy zbędne puste kilometry, które pokonują pojazdy, to wykorzystanie ładowności pojazdów drogowych utrzymuje się na poziomie 54%.

Problem ten można rozwiązać poprzez współpracę niezależnych przedsiębiorstw w organizacji przewozów. Te przedsiębiorstwa, które jako pierwsze zdecydowały się podjąć wyzwanie i opracować taki model, zderzyły się z podstawowym i zarazem istotnym problemem poufności danych logistycznych. Wiele firm bardzo ostrożnie udostępnia takie dane lub nie udostępnia ich w ogóle. Wszyscy doszli do wniosku, że współpraca musi jednak odbywać się na podstawie ustalonych reguł. W tym celu Instytut Logistyki i Magazynowania opracował model biznesowy umożliwiający skoordynowaną organizację procesów transportowych przez grupę niezależnych producentów oraz przewoźników.

W praktyce umożliwia on współpracę przy grupowych zakupach usług transportowych, jest weryfikowany i wdrażany przez przedsiębiorstwa należące do ECR Polska (m.in. Bakalland SA i Farmada Transport sp. z o.o., należąca do grupy Neuca). Neuca SA została uhonorowana w roku 2012 Nagrodą Polskiego Towarzystwa Logistycznego za to wdrożenie i nominowana do Europejskiej Nagrody Logistycznej (European Award for Logistics Excellence). Nagrody te podkreślają innowacyjny charakter rozwiązania, całkowicie zmieniający model organizacji procesów transportowych.

Mocną stroną proponowanego rozwiązania jest partnerska współpraca producentów z przewoźnikami. To właśnie dzięki współpracy możliwe jest maksymalne wykorzystanie dostępnych pojazdów i minimalizacja ich pustych przebiegów.

Rys. 1. Idea współdzielenia łańcuchów dostaw w praktyce; Źródło: www.t-scale.ilim.poznan.pl

Kluczowym elementem opracowanego przez instytut modelu jest elektroniczna platforma T-Scale, umożliwiająca wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy firmami zaangażowanymi w realizację procesów transportowych w ramach poszczególnych łańcuchów dostaw. Dostęp do platformy posiadają zdefiniowani użytkownicy pełniący określone funkcje na platformie. Firmy definiujące potrzeby przewozowe są użytkownikami transportu. Za planowanie przewozów i generowanie skonsolidowanych zleceń transportowych odpowiedzialny jest koordynator transportu, pełniący jednocześnie funkcję pośrednika pomiędzy nadawcami ładunków a przewoźnikami. Sam przewóz jest realizowany przez dostawców usług przewozowych. Dodatkowym podmiotem w całym procesie jest Instytut Logistyki i Magazynowania, będący koordynatorem technicznym i merytorycznym. Instytut sprawuje nadzór nad techniczną stroną funkcjonowania platformy, realizuje bieżące audyty efektywności i skuteczności planowania transportu oraz zapewnia stabilność i bezpieczeństwo rozwiązania.

„Idea współpracy pomiędzy producentami w celu redukcji kosztów transportu jest znana od dłuższego czasu. Jednak dzięki T-Scale współpraca taka stała się możliwa na większą skalę. Przewidujemy, że nasze koszty transportu na wybranych trasach mogą spaść nawet o 15%” – zapowiada Norbert Ołtarzewski, dyrektor Działu Logistyki i Obsługi Klienta w Bakalland SA.

T-Scale nie jest kolejną giełdą transportową. Zasadniczą przewagą stworzonego rozwiązania jest pełna koordynacja realizowanych procesów w celu zrównoważonego wykorzystania dostępnych zasobów transportowych. Co więcej, T-Scale bazuje na jednolitych globalnych standardach komunikacji, zgodnych z systemem GS1, co umożliwia bezpieczną i skuteczną wymianę danych pomiędzy firmami. Dodatkowo rozwiązanie to umożliwia także dynamiczne planowanie i śledzenie stopnia realizacji zleceń (rys. 1). Platforma T-Scale jest także dostępna w wersji mobilnej dla przewoźników. Dzięki temu, korzystając np. ze smartfona, kierowca zyskuje bezpośredni dostęp do zleceń na platformie, a także może poinformować koordynatora o zrealizowanej dostawie.

Platforma T-Scale, ułatwiając komunikację podmiotów przy wspólnej organizacji przewo­zów, pozwala na osiągnięcie szeregu korzyści wynikających ze współpracy firm, takich jak:
– optymalizacja kosztów transportu dzięki uzyskanemu efektowi skali,
– zwiększenie dostępności powierzchni ładunkowej,
– lepsze wykorzystanie ładowności pojazdów,
– eliminacja „pustych przewozów”,
– zapewnienie przewoźnikom stałych zleceń i płatności,
– redukcja natężenia ruchu na drogach.

Na podstawie pilotażowego testu w grupie firm z branży farmaceutycznej oraz FMCG udało się uzyskać między innymi mniej więcej 15% oszczędności w kosztach transportu na wybranych trasach. O 21% zmalały także puste przebiegi.

Platforma T-Scale posiada także innowacyjny moduł monitorowania pojazdów oraz komunikacji z kierowcami. Rozwiązanie to umożliwia nielimitowaną komunikację pomiędzy kierowcą a koordynatorem, niezależnie od regionu, w którym się znajduje. Wszystko to za płaską i atrakcyjną opłatę miesięczną. Najważniejsze jest jednak to, że korzystanie z modułu monitorowania pojazdów i komunikacji z kierowcami działa na całym świecie z pominięciem drogich opłat roamingowych, naliczanych przez operatorów sieci komórkowych.