Polski potencjał w końcu zaczyna być wykorzystywany

Polski potencjał w końcu zaczyna być wykorzystywany

29/07/2009
Autor:
|

31 marca w siedzibie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych odbyła się konferencja „Energie odnawialne – szansa dla polskich przedsiębiorców”. Celem spotkania było przedstawienie możliwości wsparcia inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz dyskusja nad szansami rozwoju sektora w Polsce.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) zyskują coraz większe znaczenie dla polskiej gospodarki w aspekcie dywersyfikacji źródeł energii. Obecnie 6 % energii elektrycznej w Polsce wytwarzane jest z OZE. Zgodny z dyrektywami unijnymi dokument Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zakłada osiągnięcie do 2020 r. 15 %,a do 2030 r. – 20 % udziału OZE w zużyciu energii finalnej. Dla Polski oznacza to konieczność powiększenia zarówno mocy wytwórczych, jak i rozbudowy sieci przesyłowych energii.

Produkcja urządzeń oraz instalacji służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych wiąże się z zastosowaniem wysoko zaawansowanych procesów produkcyjnych, spełnianiem restrykcyjnych wymogów środowiska oraz zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanej i odpowiednio przeszkolonej kadry. Dlatego projekty w sektorze OZE oznaczają duże nakłady inwestycyjne. W celu rozwoju branży w Polsce niezbędna jest odpowiednia promocja oraz wypracowanie efektywnego systemu zachęt dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Strategie rządowe w zakresie propagowania OZE w Polsce zaprezentował przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Sebastian Stępnicki.
Szansą na rozwój tej istotnej dla polskiej gospodarki branży są fundusze unijne dostępne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz transfer wiedzy z przedsiębiorstw zagranicznych do firm krajowych. Zasady i możliwości uzyskania unijnego wsparcia na OZE przybliżyła Magdalena Mielczarska-Rogulska z Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, Instytucji Wdrażającej niektóre z działań PO IŚ. O pozostałych możliwościach uzyskania dofinansowania i pożyczek na realizację projektów z zakresu OZE poinformował dr Leszek Katkowski z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Polsce istnieje znaczny potencjał do pozyskiwania energii z elektrowni wodnych, które nie były dotychczas w pełni wykorzystywane, bogatych źródeł biomasy w postaci odpadów gospodarki leśnej, odpadów rolniczych i upraw roślin oraz możliwości wykorzystania biogazu. Alternatywnym źródłem energii są również wody geotermalne, które według szacunków znajdują się pod powierzchnią ok. 80 % terytorium Polski. Perspektywiczne może okazać się także wykorzystanie energii słonecznej, obecnie służącej przede wszystkim jako źródło ciepła. Sektor OZE ma w Polsce szanse rozwoju również ze względu na strategiczne położenie kraju w bezpośrednim sąsiedztwie rynków zbytu oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Potwierdzili to w swoich prezentacjach przedstawiciele regionów aktywnie zaangażowanych w pozyskiwanie inwestorów z sektora OZE: Agnieszka Myszkowska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wiceprezes Katowickiej SSE, Andrzej Zabiegliński.
Maciej Grzybowski z LM Glasfiber, firmy produkującej łopaty śmigłowe przedstawił case study na przykładzie inwestycji tej firmy w Goleniowie. O warunkach rozwoju sektora w czasach kryzysu gospodarczego opowiedział Christopher Siemieński z Frost & Sullivan.
Konferencję prowadził Sławomir Majman, Członek Zarządu PAIiIZ. Agencja od kilku lat odnotowuje wzrost zainteresowania energiami odnawialnymi w Polsce ze strony inwestorów zagranicznych. W latach 2004-2007 zainteresowanie to skupiało się na sektorze biopaliw (7 projektów). Od 2008 roku do PAIiIZ trafiło 12 projektów z sektora OZE, głównie z zakresu produkcji oprzyrządowania, wytwarzania energii z odpadów przemysłowych oraz budowy farm wiatrowych. Łączna wartość tych inwestycji szacowana jest na 1,5 mld euro. Ilość miejsc pracy utworzonych w zakładach produkcyjnych wyniosłaby ok. 500 osób.

Źródło: PAIiIZ