POWERPOL – Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy

POWERPOL – Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy

18/03/2015

W dniach 12-13 marca 2015 r. w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą odbyła się XV jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, poświęcona omówieniu perspektyw rozwoju polskiej energetyki w odniesieniu do najbliższych lat.

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Marcina Korolca, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Od strony merytorycznej Kongres wspierany był przez ekspertów z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy PwC Polska.

Tematy, jakie zostały podjęte podczas Kongresu to: polityka elektroenergetyczna Polski do 2050 roku, zmiany modeli funkcjonowania elektroenergetycznej grupy kapitałowej, energetyka jądrowa i gazowa w kontekście wykorzystania węgla, inteligentne liczniki, miejsce prosumentów w dzisiejszej energetyce, ciepłownictwo i odnawialne źródła energii. Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się „Loża ekspertów” w której zaproszeni prelegenci – eksperci w zakresie funkcjonowania sektora energetyczno-ciepłowniczego – debatowali nad aktualnymi problemami i przyszłością polskiej energetyki.

POWERPOL 2015 055

Dwudniowy Kongres podzielony został na siedem sześć paneli dyskusyjnych:

I panel zatytułowany „Polska elektroenergetyka 2050 – dokąd zmierzamy?” poświęcony był najważniejszym zagadnieniom dotyczącym polityki energetycznej w Polsce w najbliższej przyszłości. Moderatorami panelu byli dr Paweł Grzejszczak, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska. W charakterze prelegentów udział wzięli: Adam Dobrowolski, Dyrektor w Urzędzie Regulacji Energetyki; Stanisław Iwan, Senator RP; Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu ds. Handlowych, ENEA S.A.; Marcin Korolec – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska; Krzysztof Maryl – Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki; Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednym z kluczowych zagadnień, nad jakimi debatowali prelegenci była możliwość korekty polityki energetycznej Państwa w perspektywie do 2050 roku, biorąc pod uwagę zarówno program Polskiej Energetyki Jądrowej, obowiązującą ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, jak i proces liberalizacji rynku gazu. W dalszej części zastanawiano się nad kluczowymi problemami sektora z perspektywy Prezesa URE, a także problemy związane z implementacją wspólnotowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora i jego wpływu na środowisko. Równie ważną kwestią było bezpieczeństwo energetyczne w kontekście zaostrzenia sytuacji politycznej w regionie Europy środkowo-wschodniej oraz możliwości w zakresie dalszej prywatyzacji i konsolidacji polskiej energetyki.

II panel nosił tytuł „Zmierzch tradycyjnego modelu elektroenergetycznej grupy kapitałowej – fakt czy mit?” koncentrował się wokół starych i nowych modeli funkcjonowania inwestycyjnych grup kapitałowych działających w Polsce. Moderatorami tej części Kongresu byli Dorota Dębińska-Pokorska, Dyrektor w Grupie Energetycznej PwC Polska oraz dr Paweł Grzejszczak, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś za stołem prelegenckim zasiedli: Grzegorz Kinelski, Członek Zarządu ds. Handlowych, ENEA S.A.; prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka; Janusz Moroz, Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Polska S.A.; Katarzyna Rozenfeld, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tauron Polska Energia S.A.; Tomasz Sikorski, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Początek panelu otworzyło pytanie o wyczerpanie się tradycyjnego modelu grupy elektroenergetycznej. Stanowiło to wstęp do nakreślenia obecnych zmian w otoczeniu biznesowym oraz regulacyjnym i ich wpływu na strategie inwestycyjne koncernów energetycznych. W konsekwencji możliwe było zarysowanie współczesnych gwarantów sukcesu rynkowego grupy energetycznej działającej w Polsce, uwzględniając miejsce energetyki odnawialnej i kogeneracji w strategiach grup energetycznych. W dalszej części panelu skoncentrowano się na rynku mocy – na ile jest to nadzieja dla wytwórców energii a na ile może być to ryzyko zniekształcenia „niewidzalnej ręki rynku”. Przy okazji podjęto też ważny problem progu opłacalności inwestycji przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych i podstawowych wyzwań w zakresie pozyskiwania finansowania dla nowych inwestycji

III panel został zatytułowany „Energetyka jądrowa i gazowa – wróg czy przyjaciel węgla?”. Odpowiedzialnymi za moderację dyskusji byli ponownie Dorota Dębińska-Pokorska z PwC Polska oraz dr Paweł Grzejszczak z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś udział w tym panelu wzięli: Mariusz Grochowski, Prezes Zarządu Erbud Industry Pomorze oraz Dyrektor Pionu Serwisu Erbud Industry; Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu, Tauron Wytwarzanie S.A.; Wojciech Kozak, Wiceprezes Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; Dariusz Marzec, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; David Powell, Wiceprezes, Nuclear Power Plant Sales GE Hitachi; Andrzej Twardowski, Dyrektor Zakładu Elektrowni Alstom Power. Pierwsza część debaty zogniskowana była wokół realizowanych i planowanych projektów związanych z budową i modernizacją konwencjonalnych mocy wytwórczych. Następnie nakreślono zebranym uczestnikom najważniejsze założenia polskiego programu jądrowego, co pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy wytwarzanie energii z atomu jest szansą, czy raczej zagorzeniem dla węgla. Zaproszeni prelegenci zastanawiali się również, czy energetyka gazowa ma możliwości rozwoju w Polsce w dzisiejszych realiach rynkowych. Odpowiedzi na powyższe pytania pozwoliły zgromadzonym na sali panelistom określić miejsce węgla w polskiej energetyce.

IV panel pod tytułem „Inteligentny licznik vs. Inteligentny klient”, moderowany był przez: Katarzynę Radzewicz, Radcę Prawnego, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i Sebastiana Jandę, Wicedyrektora w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska. W panelu zasiedli: Adam Dobrowolski, Dyrektor w Urzędzie Regulacji Energetyki; Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Krzysztof Maryl, Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki; Robert Świerzyński, Wiceprezes Zarządu, ENERGA-Operator S.A.; Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu, RWE Stoen Operator Sp z o.o. W pierwszej kolejności prelegenci zastanawiali się nad dwoma kluczowymi problemami, dotyczącemi inteligentnych liczników – czy będą one w stanie funkcjonować, jeżeli zarówno klient, jak i sieć „nie będą inteligentne”. W dalszej części debatowano nad potencjalnymi korzyściami z zainstalowania inteligentnego licznika, zarówno jeżeli chodzi o klientów, jak i segmenty dystrybucji i sprzedaży. W końcowej części dyskusji skupiono się na kluczowych wyzwaniach związanych z inteligentną siecią, w tym kosztach instalacji takich liczników w każdym domu, biorąc pod uwagę opłacalność dla firm energetycznych.

Pierwszy dzień zamykała niezwykle interesująca debata w panelu „Loża Ekspertów”. Do „Loży Ekspertów” zostały zaproszone niekwestionowane autorytety z sektora energetycznego, gospodarczego , naukowego i politycznego, aby wymienić poglądy na temat perspektyw rozwoju sektora energetycznego, zarówno jeśli chodzi o Polskę jak i całą Unię Europejską. Moderatorami panelu byli dr Paweł Grzejszczak, Radca Prawny, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka oraz Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska. Tegoroczna edycja „Loży Ekspertów” została podzielona na dwie części, odpowiadająca dwóm kluczowym zagadnieniom, które zostały podjęte podczas debaty: pakietowi klimatycznemu i bezpieczeństwu energetycznemu. W ramach pierwszej części wystąpili: Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP, Premier, Wicepremier i Minister Gospodarki w latach 2007-2012; Jacek Piechota – Prezes PUIG, b. Minister Gospodarki 2001-2003,2005; Tadeusz Soroka, b. Wiceminister Skarbu Państwa, Dyrektor w Biurze Projektów Strategicznych, Kompania Węglowa S.A.; Piotr Woźniak, b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju. W drugiej części debaty wzięli udział: Jan Bogolubow, Prezes Zarządu, Zarządca Rozliczeń S.A.; Mieczysław Borowski, Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego; Marek Kossowski, Przewodniczący Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Paweł Skowroński, Prezes Zarządu, SAG Elbud Gdańsk S.A.; prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Instytut Elektroenergetyki Politechnika Łódzka.W drugim dniu odbyły się kolejne dwa panele. V panel został zatytułowany „Prosument – czy Polskę czeka rewolucja?” i moderowany był przez Sebastiana Jandę, Wicedyrektora w Dziale Doradztwa Biznesowego PwC Polska. Wśród panelistów znaleźli się: Adam Dobrowolski, Dyrektor w Urzędzie Regulacji Energetyki; Marek Kulesa, Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią; Michał Jarczyński, Prezes Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Andrzej Modzelewski, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, EDF Polska S.A.; Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. Uczestnicy debaty najpierw rozważali czy możliwy jest wzrost liczby prosumentów w Polsce, a jeśli tak, to czy spółki sprzedażowe powinny w większym stopniu uwzględniać ich w swoich planach? W szczególności chodzi o realne możliwości sprzedawców w konstruowaniu nowych ofert produktowych w obecnie panujących warunkach rynkowych. W dalszej części zastanawiano się nad konsekwencjami rozszerzania się idei prosumenckości w Polsce na kondycję sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także możliwościami odniesienia sukcesu na rynku klienta końcowego.

VI panel, zatytułowany „Ciepłownictwo vs. Odnawialne Źródła Energii” został podzielony na dwie części tematyczne: „Wspólny rozwój, czy kanibalizacja: elektrownie systemowe, kogeneracja, OZE” i „Czerwone, żółte, zielone – jak efektywnie wspierać rozwój OZE i kogeneracji”. Moderatorami panelu byli Piotr Łuba, Partner Zarządzający w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska i Katarzyna Radzewicz, Radca Prawny, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś w debacie udział wzięli: Marian Babiuch, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.; Sławomir Burmann, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, Veolia Energia Łódź; Adam Dobrowolski, Dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki; Mariusz Dzikuć, Dyrektor ds. Inwestycji, Fortum Power and Heat Polska; Juliusz Jankowski, Główny Analityk Biznesowy, PGNiG Termika S.A.; Piotr Kołodziej, Wiceprezes Zarządu, Tauron Wytwarzanie S.A.; Marek Kossowski, Przewodniczący Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu, Izba Gospodarcza Gazownictwa; Michał Prażyński, Wiceprezes Zarządu ds. Energetyki Odnawialnej, ENEA Wytwarzanie S.A.; Paweł Skowroński, Prezes Zarządu, SAG Elbud Gdańsk S.A.; Jacek Szymczak, Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.; Maciej Tomaszewski, Członek Zarządu, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. W ramach pierwszej części dyskusji paneliści zastanawiali się, czy jest możliwy wspólny rozwój dużych elektrowni systemowych, kogeneracji i OZE, a także czy rynek mocy „nie zabierze” wsparcia kogeneracji i OZE. Pozwoliło to skoncentrować się na sposobach modernizacji kogeneracji w taki sposób, aby nie doprowadzić do drastycznego wzrostu cen ciepła dla systemów ciepłowniczych i odbiorów. Dalsza część debaty dotyczyła sposobów budowy instalacji kogeneracyjnych, w kontakście obowiązującej polityki taryfowej URE oraz Ustawy o OZE, jako potencjalnego bodźca do inwestycji. W drugiej części panelu, poświęconym certyfikatom i wsparci kogeneracji najpierw podniesiono kwestię zbyt krótkiego czasu funkcjonowania systemu wsparcia dla kogeneracji. Następnie zastanawiano się, czy jest możliwe pogodzenie wsparcia dla OZE i kogeneracji pod kątem ich rozwoju i przyrostu mocy. Na koniec odniesiono się do pozostałych problemów, poza systemem wsparcia, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorstwa ciepłownicze i OZE.

POWERPOL 2015 067

XV jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu POWERPOL była wspierana przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Prawnemu Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Partnerowi Merytorycznemu firmie PwC Polska, Sponsorowi Głównemu: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sponsorom: ERBUD Industry Sp. z o.o.; Innsoft Sp. z o.o., a także Partnerom: ENEA S.A., Fortum Power and Heat Polska; Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., RWE Polska S.A., Veolia Energia Polska S.A., „Energoprojekt-Katowice” S.A. Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o.; Lexus Kraków; Nalewki Staropolskie.

Podziękowania należą się Głównemu Patronowi Medialnemu Kongresu firmie Bonnier Business wydawcy „Puls Biznesu” oraz pozostałym Patronom Medialnym: Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.pl; Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle; Portalowi www.portalenergia.pl, Portalowi BiznesAlert.pl; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Czasopismu Smart Grids Polska Magazynowi Nowa Energia; Portalowi Nuclear.pl; Firmie xtech.pl, właściciel portali Energetykacieplna.pl i Elektroinzynieria.pl; Portalowi Elektroonline.pl; Miesięcznikowi Ekologia i Rynek; Magazynowi Energetyka Wodna”; Portalowi Energetykon.pl; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Portalowi Czystaenergia.pl; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi IOZE.pl; Czasopismu Polski Przemysł; Portalowi GramWZielone.pl; Portalowi StrategieIBiznes.pl.