Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2015 – relacja

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2015 – relacja

06/10/2015
|

W dniach 28-29 września 2015 r. w Lublinie odbył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2015, poświęcony bezpieczeństwu narodowemu i gospodaczemu Polski. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Andrzeja Czerwińskiego, Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego, Ministra Środowiska Sławomira Brodzińskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Ministra Finansów Mateusza Szczurka, Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk. dypl. Piotra Chudzika, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka oraz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Temat przewodni całego spotkania brzmiał „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo. Polskie bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze, który został szeroko omówiony w ramach dwóch sesji tematycznych, ujmujących bezpieczeństwo zarówno w perspektywie ogólnopolskiej i europejskiej oraz lokalnej.

W ramach oficjalnego otwarcia do zgromadzonych na sali zwrócili się Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin. W swoich wystąpieniach wskazywali, jak ważnym tematem jest dzisiaj bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze w szczególności, jeżeli chodzi o Województwo Lubelskie i Miasto Lublin, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą i geopolityczną Europy.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna, zatytułowana „Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa Polskiego w aktualnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej”. Moderatorem Sesji był Jacek Socha – Wiceprezes PwC, zaś w roli uczestników debaty wystąpili: prof. dr hab. Jarosław Gryz –  Akademia Obrony Narodowej; Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Włodzimierz Karpiński – Poseł na Sejm RP, b. Minister Skarbu Państwa, b. Przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych; Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; płk Piotr Potejko – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Janusz Skulich – Dyrektor, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; dr Przemysław Zaleski – Ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki. Początek debaty zdominował temat roli poszczególnych organów państwa w zakresie bezpieczeństwa oraz polityki unijnej w tym zakresie, z perspektywy polskiej racji stanu. Na tej podstawie możliwe było określenie kompetencji i decyzji Rządu i aktywności Prezydenta RP w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa narodowego. Następnie omówiono zamierzenia Skarbu Państwa w firmach strategicznych – chodziło przede wszystkim o uniezależnienie surowcowe, transportowe, finansowe i militarne. Na koniec prelegenci dyskutowali nad skutecznymi metodami lobbingu na arenie międzynarodowej, aby z jednej strony zapewnić bezpieczeństwo kraju, z drugiej uwzględniać w swoich działaniach obecnie funkcjonującą politykę międzynarodową w UE i NATO.

Fot. ECB

Fot. ECB

Po Sesji Plenarnej odbyło się pięć paneli, szczegółowo rozwijające tezy nakreślone w debacie otwierającej – analizowano więc rolę przemysłu w kształtowaniu bezpieczeństwa, przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego, polską infrastrukturę krytyczną jako gwarant bezpieczeństwa kraju, rolę sektora chemicznego i politykę bezpieczeństwa w miastach przyszłości.

W ramach Panelu I – Znaczenie strategii i polityk sektorowych dla bezpieczeństwa politycznego i ekonomicznego – rola przemysłu wystąpili: Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Marek Kossowski – Prezes Zarządu, IPE TRADING; Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Andrzej Sikora – Prezes instytutu Studió Energetycznych; Jacek Socha – Wiceprezes PwC; Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju. Moderatorem panelu była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Dziennika „Rzeczpospolita”. W pierwszej części prelegenci ocenili aktualność listy strategicznych sektorów dla bezpieczeństwa kraju oraz stan realizacji priorytetów inwestycyjnych w spółkach strategicznych pod kątem bezpieczeństwa państwa. W tym kontekście zastanawiano się, jak wzmocnić efekt współpracy na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy spółkami kluczowymi. W dalszej części dyskusji oceniono wpływ legislacji polskiej i unijnej na realizację polityk sektorowych oraz wpływ inwestorów prywatnych w spółkach surowcowych na bezpieczeństwo państwa.

Panel II – Przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego a bezpieczeństwo narodowe poprowadzony został przez dr Filipa Elżanowskiego – Partnera w Kancelarii Elżanowski, Cherka & Wąsowski, zaś w roli prelegentów wzięli udział: płk dypl. Piotr Chudzik – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie;Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, WSK PZL-Świdnik S.A.; prof. dr hab. Stanisław Koziej – Akademia Obrony Narodowej; Sławomir Kułakowski – Prezes Zarządu, Polska Izba Producentów na rzecz Obronności Kraju; Konrad Raczyński – Dyrektor ds. Handlowych, Enigma Systemy Ochrony informacji; Marek Wośko – Prezes Zarządu MAW Telecom Intl S.A., Komitet Przemysłowy Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Wśród tematów, jakie zostały poruszone w tej części debaty to kwestia offsetu oraz zmian w dyrektywie obronnej w związku z niestabilnością geopolityczną. Na tej podstawie było możliwe określenie głównych wyzwań stojących przed przemysłem zbrojeniowym. W tym kontekście rozważano również zagadnienie partnerstwa publiczno-prywatnego i udziału SMP w sektorze obronnym, przede wszystkim w wymiarze współpracy w obszarze wojskowych i cywilnych technologii i pojazdów bezzałogowych. Kolejna część debaty dotyczyła transferu technologii, prawa własności intelektualnej, funkcjonowania, współpracy i konkurencyjności na rynku wewnętrznym UE i międzynarodowym. Nie bez znaczenia była również kwestia inwestycji w R&D, a także wyzwania przed polską armią i sektorem zbrojeniowym w aktualnej sytuacji geopolitycznej. Na koniec podjęty został temat cyberbezpieczeństwa i mediów społecznościowych oraz ich roli w rekrutowaniu, wspieraniu operacji, angażowaniu opinii publicznej i zarządzaniu kryzysowym.

W ramach Panelu III – Realizacja strategii w kluczowych spółkach jako gwarant realizacji priorytetów polityki bezpieczeństwa – infrastruktura krytyczna wystąpili Jerzy Jan Jóźkowiak – Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.; Dariusz Kacprzyk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Włodzimierz Mucha – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Janusz Skulich – Dyrektor, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Tomasz Szubiela – Dyrektor Zarzadzający, Polskie LNG S.A., zaś odpowiedzialnym za moderację był dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Główne problemy, jakie zostały poruszone podczas tej części dyskusji, związane były z realizacją strategii w kluczowych spółkach jako gwarant realizacji priorytetów polityki bezpieczeństwa – infrastruktura krytyczna i projekty PCI. W tym wymiarze bardzo istotną kwestią były ropociągi, gazociągi, terminal LNG i magazyny gazu i paliw płynnych, które są głównym elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa. W kolejnej części debaty skoncentrowano się na zabezpieczeniu dostaw węgla dla energetyki i inwestycji sieciowych w elektroenergetyce. Na tej podstawie możliwe było omówienie potencjału dalszego rozwoju, jeżeli chodzi o nowe moce wytwórcze w polskiej energetyce. Przy okazji przeanalizowano również istotny temat infrastruktury pocztowej i jej znaczenia dla świadczenia usługi powszechnej. W ostatniej części debaty rozważano problem źródeł finansowania dużych projektów infrastrukturalnych i możliwości pozyskania kapitału oraz wyzwań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej (Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej)

Rola przemysłu chemicznego w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego Państwa, był kolejnym tematem, poruszanym podczas pierwszego dnia debat. Moderatorem panelu był Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zaś do dyskusji zostali zaproszeni: Maciej Barycki – Prezes Zarządu,  Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.; Marek Jagieła – Dyrektor Działu Chemikaliów i Tworzyw Sztucznych, BASF Polska Sp. z o.o.; Artur Kopeć – Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.; dr Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Arkadiusz Świerczewski – Dyrektor Biura Projektów Innowacyjnych, PKN ORLEN S.A. Na początku goście ocenili rozwój możliwości infrastrukturalnych pod kątem zabezpieczenia dostaw energii i surowców oraz kwestię bezpieczeństwa energetycznego kraju w kontekście bezpieczeństwa przemysłu energochłonnego. Nie bez znaczenia był problem uzależnienia surowcowego w kontekście bezpieczeństwa energetyczne Polski oraz czy rozwój konkurencyjności może być sposobem na zwiększanie bezpieczeństwa gospodarczego. W dalszej części debaty zaproszeni eksperci podjęli bardzo ważny temat bezpieczeństwa zakładów chemicznych w kontekście zagrożeń wynikających z sytuacji geopolitycznej i liberalizacji rynku energii i gazu jako sposób dywersyfikacji. Na koniec zaś, zastanawiano się nad narzędziami do zapewnienia bezpiecznego rozwoju firm chemicznych.

Ostatni panel pierwszego dnia Szczytu nosił tytuł tytuł Polityka bezpieczeństwa w polskich miastach przyszłości i poprowadzony został przez Bartosza Soroczyńskiego – Vice President, Lighting Systems, Central & Eastern Europe, Philips, zaś w gronie panelistów znaleźli się: Mieczysław Borowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego; Krzysztof Kosterski – Zastępca Dyrektora Handlowego, Enigma Systemy Ochrony Informacji; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Jacek Łukaszewski – Prezes Zarządu, Schneider Electric Polska; Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie; Artur Różycki – Prezes RoundTable Society; Mariusz Sokołowski – b. Rzecznik Komendanta Głównego Policji; Mariusz Turski – Prezes Zarządu, AIP Seed Capital Sp. z o. o.; Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Projekty infrastrukturalne a bezpieczeństwo w miastach oraz poziom dojrzałości polskich miast przyszłości były tematami od których uczestnicy rozpoczęli dyskusję. Stanowiły one wstęp do rozważań nad aktualnym dziś problemem cyber-bezpieczeństwa i polityki prywatności w projektach Smart City. Uzyskane wnioski można było skonfrontować z opiniami prelegentów, dotyczących zastosowanych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych w projektach infrastrukturalnych oraz możliwościami innowacyjnego biznesu w rozwoju miast przyszłości w Polsce.

W drugim dniu Szczytu odbyły się jeszcze dwa panele, w ramach sesji poświęconej bezpieczeństwu w wymiarze ogólnopolskim. Pierwszy z nich zatytułowany był „Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego w Polsce bezpieczeństwem gospodarczym kraju, którego moderatorem była Beata Drewnowska – Dziennikarka Dziennika „Rzeczpospolita”. W roli panelistów wzięli udział: Edward Bajko – Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK; Krzysztof Borkowski – Prezes, Zakład Mięsny Mościbrody Sp z o.o, Poseł na Sejm RP; Witold Choiński – Związek Polskie Mięso ; Andrzej Gantner – Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności; prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Mirosław Maliszewski – Prezes, Związek Sadowników RP, Poseł na Sejm RP; Adam Rychliczek – Dyrektor Oddziału Terenowego w Lublinie, Agencja Rynku Rolnego; Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego; Bronisław Wesołowski – Prezes Zarządu Głównego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Uczestnicy debaty na początku zostali skonfrontowani z tezą mówiącą, że ekspansja zagraniczna jest kluczowa dla bezpieczeństwa i dalszego rozwoju branży rolno-spożywczej, zwłaszcza w kontekście sytuacji polskiego eksportu rolno-spożywczego rok po wprowadzeniu embarga przez Rosję. Z drugiej strony zastanawiano się, czy polska branża spożywcza i rolnictwo w ogóle mogą rozwijać się bez eksportu i co zrobić, aby utrzymać wzrost przy kurczących się przewagach konkurencyjnych. W drugiej części panelu podjęto omawiany temat z perspektywy Unii Europejskiej – najpierw przeanalizowano szczególnie dostrzegany dzisiaj odradzający się protekcjonizm w UE i zagrożenie dla polskiej ekspansji na rynkach wspólnotowych. Następnie oceniono szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego w kontekście obowiązującej umowy o wolnym handlu między UE i USA. Równie istotnym tematem, jaki został poruszony podczas panelu był problem anonimowości polskiej żywności zagranicą i sposobów realizacji strategii promocyjnych polskich produktów, aby silnie wspierały ich sprzedaż. Powyższy problem stał się częścią szerszego pytania, skierowanego do zaproszonych prelegentów – cz polskie firmy mogą stać się liderami w Europie Środkowo – Wschodniej – na ile polskie spółki są stanie konsolidować rynek w regionie, a na ile skazane są na połknięcie przez globalne koncerny.

Panel VII – Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne, poprowadzony został przez Barbarę Koszułap –  Zastępcę Dyrektora Biuro Relacji Miedzynarodowych Grupa LOTOS S.A. zaś w roli prelegentów wystąpili: Jerzy Kuliński – Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Łukasz Piechowiak – Główny Ekonomista Bankier.pl; Jan Wiater – Ekspert, NFOŚiGW; Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju; ks. prof. Stanisław Zięba – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Panel został poprzedzony wprowadzeniem w problemtykę bezpieczeństwa przez ks. prof. Stanisława Ziębę. Pozwoliło to zastanowić się, jak istotnym składnikiem bezpieczeństwa narodowego jest ekologia tym bardziej, że obecnie nie traktuje się stabilności ekologicznej w kategoriach doktryny. W dalszej części zastanawiano się nad pojawiającymi się granicami wzrostu gospodarczego, wynikającego z deficytów zasobów naturalnych oraz jakie należy przyjąć strategie przeciwdziałania temu zjawisku. W szczególności rozważano problem zmian klimatycznych, biorąc pod uwagę Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. Koniec dyskusji zdominował temat ekoterroryzmu.

W ramach Sesji Potencjał Polski Wschodniej, odbyły się dwa panele. Panel VIII – Kapitał Ludzki w Polsce wschodniej – jak zatrzymać migrację talentów z makroregionu, poprowadzony został przez Macieja Manieckiego z Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, zaś w panelu udział wzięli: Leszek Czech – Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP; Wiktor Doktór – Prezes Fundacji ProProgressio; Tomasz Małecki – Prezes Zarządu, Lubelski Park Naukowo Technologiczny; Marek Okularczyk – IBM Polska; Artur Palac – Dyrektor Delivery Center Sii w Lublinie; Prof. Urszula Paprocka-Piotrowska – Prorektor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Prelegenci rozpoczęli dyskusję od popularnego ostatnimi czasy stwierdzenia „syndrom słoików” i „pozycja Polski B”, czyli zjawisku odpływu najbardziej ambitnych i uzdolnionych w makroregionie do większych miast. Zastanawiano się też, jak wykorzystać potencjał tysięcy studentów kończących edukację w Lublinie – jednym z największych w Polsce ośrodków akademickich i czy rozwój sektora BPO/SSC w Lublinie i regionie zatrzyma migrację młodych ludzi. Jednym z rozwiązań, jakie zaproponowano dla ich zatrzymania na lubelszczyźnie były platformy start-upowe w Polsce Wschodniej. Uczestnicy wskazywali jakie są możliwości rozwoju ekosystemów start-upowych, zwłaszcza w tej części kraju.

Panel IX Czy Lublin może być kołem zamachowym gospodarki Polski wschodniej, zamykający obrady tegorocznej edycji OSG Lublin 2015 moderowany był przez Mariusza Sagana – Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów w Urzędzie Miasta Lublin. W roli uczestników dyskusji wystąpili: Tomasz Bembenek – Dyrektor oddziału lubelskiego BGK; Robert Bronisz – Dyrektor Zakładu, ABM Greiffenberger Polska; prof. Kazimierz Głowniak – Prorektor ds. Nauki Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Aparatury; Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski w Lublinie; Jan Kidaj – Prezes Zarządu, Aliplast Sp. z o.o.; Krzysztof Krystowski – Prezes Agusta Westland; Robert Mościcki – Dyrektor, COMARCH S.A. Oddział Lublin; Piotr Romańczuk – Wiceprezes Lubella Sp. z o.o. Sp.k.;  Prof. Mirosław Wendeker – Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Politechnika Lubelska. Debatę rozpoczęto od omówienia koncepcji inteligentnych specjalizacji Lublina i Regionu oraz czy wokół nich można zbudować ponadregionalne innowacyjne platformy przemysłowe i usługowe dla całej Polski Wschodniej. Równocześnie podniesiono temat re-industrializacji regionu poprzez rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Parków Przemysłowych w województwie lubelskim. Stanowiło to wstęp do dyskusji nad innowacyjnością i nowymi technologiami – w jaki sposób należy wykorzystać potencjał naukowy i biznesowy Polski Wschodniej dla wyższej konkurencyjności makroregionu. Z drugiej storny uczestnicy zwracali uwagę, że nie wolno zapominać o rolniczym potencjale regionu oraz jego lokalizacji przy wschodniej granicy UE. Z jednej strony zastanawiano się więc, jak podnieść rentowność i produktywność kluczowego sektora Polski Wschodniej, z drugiej jak lepiej wykorzystać fakt, iż większość przejść granicznych na wschód leży na terenie Lubelszczyzny.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, który odbędzie się już na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osglublin.pl.

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSG LUBLIN 2015 pragnie szczególnie podziękować Partnerom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, spółce System Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ s.a., spółce PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., spółce Poczta Polska S.A., Grupie Azoty S.A., Sponsorom: BBI Development, właścicielowi apartamentów Złota 44, firmie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji, Gospodarzom Paneli: Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski, firmie Philips Lighting Poland, oraz Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. ECB pragnie podziękować również firmie LUBELLA Sp. z o.o. Sp. k., Perła Browarom Lubelskim, Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, ENEIA, Stowarzyszeniu AIESEC oraz Głównemu Patronowi Medialnemu Spółce Agora, właścicielowi Gazety Wyborczej i portalu wyborcza.pl.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: TVP Lublin, Radiu Lublin, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Portalowi Bankier.pl; Magazynowi Nowa Energia; Magazynowi Business Security Magazine, Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Portalowi Rynek Infrastruktury; Magazynowi Bezpieczeństwo Publiczne; Magazynowi Spożywczemu; Portalowi eGospodarka.pl; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Czasopismu Smart-Grids Polska; Portalom elektroinzynieria.pl, energetykacieplna.pl i srodowisko.pl; Magazynowi Reporter Chemiczny; Forum Samorządowemu; Portalowi Wysokienapiecie.pl; Magazynowi Polski Przemysł; Portalowi Energetykon.pl; Magazynowi Strategie i Biznes; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl.