Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2016

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2016

22/04/2016
|

W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2016, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Energii, Sekretarza Stanu – Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Ministerstwo Finansów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza, Przewodniczą Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, Zastępcę Przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju Maksa Kraczkowskiego, Krajową Izbę Gospodarczą, Agencję Rynku Energii, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych oraz Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.

Temat przewodni całego spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”, który został szeroko omówiony w ramach trzech sesji tematycznych. Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna, zatytułowana „Konkurencyjna gospodarka – bezpieczne Państwo”, w ramach której odbyły się debaty: „Infrastruktura – klucz do bezpieczeństwa gospodarczego” oraz „Loża ekspertów”. Następnie debata podzielona została na dwie, równolegle trwające sesje: „Energetyka i Gospodarka” oraz „Sesja Innowacyjna Gospodarka”. W ramach sesji „Energetyka i Gospodarka” odbyły się cztery panele dyskusyjne: „Rynek energii elektrycznej, ropy i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju”, „Ciepło i Kogeneracja”, „Ład prawny a plany strategicznych projektów inwestycyjnych” oraz „Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę”.

W ramach Sesji Innowacyjna Gospodarka zorganizowane zostały trzy panele: „Laboratorium Innowacyjności”, podczas którego zaprezentowano najbardziej innowacyjne rozwiązania w przemyśle, „Infrastruktura i logistyka jako zaplecze rozwoju gospodarczego”, „Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2016 r.”

IV edycję Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE Gdańsk 2016 rozpoczęło wystąpienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który oficjalnie zainaugurował OSE GDAŃSK 2016.

Po oficjalnym wystąpieniu Ministra Tchórzewskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród „Bursztyn Polskiej Energetyki” oraz „Fal Innowacji”. Tegoroczna nagroda Bursztyn Polskiej Energetyki została wręczona dla: Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, za konsekwentne budowanie potencjału Ministerstwa Energii oraz działania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju, Sekretarza Stanu i Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, za inicjatywy zmierzające do uporządkowania oraz optymalizacji polityki geologicznej i eksploatacji surowców na terenie Polski, Grupy ENEA (w imieniu Grupy ENEA nagrodę odebrał Pan Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu Grupy), za uzupełnienie łańcucha wartości o aktywa węglowe, a tym samym zabezpieczenie dostaw surowca do kluczowej inwestycji grupy w segmencie wytwarzania, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (w imieniu spółki nagrodę odebrał Włodzimierz Mucha, Dyrektor Departamentu Rozwoju), za realizację i uruchomienie połączenia transgranicznego „LitPol Link”, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (nagrodę w imieniu spółki Fortum odebrał Marcin Bruszewski, Dyrektor ds. Prawnych), za konsekwentny rozwój i ekspansję na rynku polskim, Gminy Ustronie Morskie (w imieniu której nagrodę odebrał Jerzy Kołakowski, Wójt Gminy), za budowę farmy fotowoltaicznej jako efektywnej formy zagospodarowania terenu wysypiska. Wyróżnienie Bursztyn Polskiej Energetyki otrzymała Grupa GPEC, w imieniu której nagrodę odebrał Marcin Lewandowski, Członek Zarządu Grupy. Wyróżnienie zostało wręczone, za pomoc, wsparcie i zaangażowanie przy organizacji „Laboratorium Innowacji” w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2016.

Wieczorną Galę zwieńczyło wręczenie nagrody „Fale Innowacji” – specjalnego wyróżnienia od Grupy GPEC dla najbardziej innowacyjnych technologii i rozwiązań, zgłaszanych przez firmy i instytucje w ramach odbywającego się w drugim dniu eventu panelu „Laboratorium Innowacyjności”. Laureatem tegorocznej nagrody, wręczonej przez Członka Zarządu Grupy GPEC Marcina Lewandowskiego, została firma KIC InnoEnergy za projekt TAURON Smart Home.

Panelem otwierającym część merytoryczną Szczytu była Sesja Plenarna, w której udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii; Maciej Bando – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski; dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Partner, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna, Uniwersytet Warszawski; Jerzy Materna – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; Jacek Socha – Wiceprezes, PwC Polska; Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. Moderatorem panelu była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka specjalizująca się w problematyce energetyki. Zaproszeni goście najpierw zastanawiali się, czy Polska powinna włączać się aktywnie w nowe sytuacje polityczne mające wpływ na bezpieczeństwo energetyczne, takie jak złoża w Arktyce, budowa nowych magazynów, ropociągów i gazociągów,  rozwój upstream i downstream przez polskie rafinerie. Pytanie to zadano w kontekście kwestii odbudowy narodowego potencjału gospodarczego, który mógłby stać się gwarantem suwerenności i podniesienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Duże znaczenie w dyskusji nad bezpieczeństwem energetycznym Polski miało również pytanie o konkurencyjność polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym, uwzględniając czynnik walutowy. Prelegenci zastanawiali się także, czy działania UE pomagają czy szkodzą polskiej energetyce a tym samym gospodarce oraz jakie możliwości negocjacyjne na forum europejskim ma Polska, na przykładzie nowych ram unijnej polityki klimatycznej. W dalszej części dyskutowano nad rolą Państwa w gospodarce w szczególności, czy działania polityków prowadzą do optymalnego ukształtowania rynku surowców i energii. Poruszono tu również wątek społecznych aspektów działań politycznych w sektorze, czego przykładem jest kwestia akceptacji społecznej dla różnych koncepcji rozwoju polskiej energetyki i branży węglowej. Podjęto także temat rozwoju Polski w oparciu o rodzimy kapitał (priorytet mobilizacji potencjału i kapitału polskiego), innowacyjności, jako strategicznego priorytetu rozwoju regionalnego, a także strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa z perspektywy najważniejszych sektorów gospodarki. Z punktu widzenia energetyki kluczowe stały się pytania m.in. o przyszłość sektora węglowego, przyszłość energetyki jądrowej i koncepcji połączenia grup energetycznych. Jak powiedział Minister Krzysztof Tchórzewski, Polska w kwestii pierwszej elektrowni jądrowej nie wycofuje się z pomysłu budowy, aczkolwiek konieczne jest ponowne przeanalizowanie systemu finansowania. Jednocześnie zaznaczył, że nie ma planów połączenia Grupy ENERGA i PGE, zaś powstanie 1 maja 2016 r. Polskiej Grupy Górniczej przyczyni się do większej stabilizacji w sektorze węglowym.

Po Sesji Plenarnej odbyła się debata Infrastruktura – klucz do bezpieczeństwa gospodarczego, której moderatorami byli: dr hab. Filip M. Elżanowski – Radca Prawny, Partner, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna, Uniwersytet Warszawski oraz ponownie Agnieszka Łakoma. W roli prelegentów wystąpili: Tomasz Blacharski – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Kaśków – Prezes Zarządu, Grupa ENERGA S.A.; Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu Grupa ENEA S.A.; Włodzimierz Mucha – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A.; Andrzej Sikora – Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A. Dyskusję otworzyło pytanie o najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi Wspólnota Europejska w kontekście sektora energetycznego. Chodzi z jednej strony o bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich, solidarność energetyczną w Europie oraz nowe regulacje związane z  Unią Energetyczną. Pozwoliło to zastanowić się, które projekty infrastrukturalne są najważniejsze i jakie efekty mają za ich pomocą zostać osiągnięte. Sieci przesyłowe w elektroenergetyce i nowe drogi transportu gazu do Polski były kolejnymi tematami, z jakim skonfrontowano prelegentów. Chodziło zarówno o odpowiedź na pytanie, które inwestycje mają realne szanse na realizację, jak i potencjalne źródła ich finansowania. Wnioski pozwoliły zastanowić się nad kwestią transportu i zaopatrzenia w kluczowe surowce z szerszej perspektywy: czy Państwo powinno obecnie koncentrować się na własnych zasobach, czy raczej na tanim (ale mniej kontrolowalnym) imporcie. Koniec debaty zdominował temat omawianej obecnie szeroko kwestii reindustrializacji w kontekście kluczowych gospodarczych projektów Rządu.

W drugim dniu Szczytu, w ramach kontynuacji wcześniejszych debat, odbyła się Loża ekspertów, w której udział wzięli: Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej; Adam Gawęda – Senator RP; Adam Janczak – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Marek Kossowski – Prezes Zarządu, Polish Trading Point S.A.; Paweł Poncyliusz – b. Minister Gospodarki; Bartosz Soroczyński – Ekspert ds. Rynku Energii; dr inż. Janusz Steinhoff – Doradca Zarządu PwC Polska; Joanna Strzelec-Łobodzińska – b. Wiceminister Gospodarki, zaś odpowiedzialnymi za moderację byli: Dziennikarka Agnieszka Łakoma oraz dr Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Zaproszeni goście w pierwszej kolejności zastanawiali się, czy mamy obecnie do czynienia ze zmierzchem tradycyjnego modelu grupy energetycznej, a także jaki będzie docelowy kształt polskiego mixu energetycznego. Następnie zastanawiano się, kto może być zainteresowany inwestowaniem w aktywa spółek energetycznych w ramach giełdy, a także nad miejscem klienta na rynku energii, w kontekście rozwoju technologii prosumenckiej, jako alternatywy dla tradycyjnej energetyki. Na koniec zaproszeni eksperci analizowali wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz czy mogą one być skutecznym motorem działań inwestycyjnych.

ecb1

Panel Rynek energii elektrycznej i gazu – uwarunkowania dalszego rozwoju, który odbył się w ramach sesji Energetyka i Gospodarka, poprowadzony został przez Rafała Hajduka – Partnera w Kancelarii Norton Rose Fulbright, zaś w roli uczestników panelu wystąpili: Jarosław Dybowski – Prezes Zarządu, Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Roman Pionkowski – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie S.A.; Andrzej Wołosz – Przewodniczący Rady Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; dr Przemysław Zaleski – Politechnika Wrocławska. Dyskusję rozpoczęto od analizy łącznej sprzedaży energii i gazu oraz pytania, czy na rynku lepiej radzą sobie przedsiębiorstwa Skarbu Państwa czy z udziałem kapitału zagranicznego. Następnie zastanawiano się, kto w Polsce jest beneficjentem, a kto ponosi koszty szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Pozwoliło to na ujęcie tematu z perspektywy polityki Unii Europejskiej względem ochrony środowiska. W szczególności interesujące było pytanie, czy Polskę stać na dalsze ograniczanie emisji oraz jak wymusić działania ekologiczne na konsumentach. Tę część dyskusji zamknął temat połączenia polskiego rynku energii z rynkiem europejskim (projekt CEF). Na koniec panelu uczestnicy debaty zastanawiali się jeszcze nad kwestią obliga giełdowego w praktyce i pytaniem, czy giełda gazowa nabierze takiego znaczenia jak giełda energii, a także tradingu jako największej wartości dodanej i elementu budowania przewagi konkurencyjnej.

Kolejny panel, zatytułowany Ciepło i Kogeneracja, moderowany był przez dr Dariusza Gulczyńskiego ze Światowej Rady Energii. W charakterze prelegentów udział wzięli: Marian Babiuch – Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych; Marcin Bruszewski – Dyrektor ds. Prawnych, Region Polska, Fortum Power and Heat Sp. z o.o.; prof. Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska; Włodzimierz Kędziora – Wiceprezes Zarządu, VEOLIA Energia Polska S.A.; Elżbieta Kowalewska Dyrektor, EDF Polska Oddział Wybrzeże; Marcin Lewandowski – Członek Zarządu, Grupa GPEC; Bogusław Regulski – Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Debatę rozpoczęła krótka analiza pozycji rynkowej ciepła systemowego. Pozwoliło to zarysować najważniejsze mechanizmy i regulacje, jakie dotyczą ciepła systemowego, a także kierunki jego regulacji i rozwoju z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw zwłaszcza, jeżeli chodzi o inwestycje w ciepłownictwie (ciepłownictwo komunalne czy prywatne, produkcja zimna jako element budowania większej rentowności). Równie istotnym pytaniem, jakie zostało zadane prelegentom dotyczyło możliwości sieci ciepłowniczych, jako elementu ekorozwoju kogeneracji w Polsce. W dalszej części dyskusji skoncentrowano się na możliwościach wsparcia ciepłownictwa funduszami unijnymi, w kontekście udzielania pomocy publicznej w regulacjach Unii Europejskiej. Koniec panelu poświęcony był trendom i efektom prywatyzacji PECów w Polsce, a także trendom w ciepłownictwie w perspektywie kolejnych 10 lat.

Panel Ład prawny a plany strategicznych projektów inwestycyjnych moderowany był przez dr Jerzego Baehra – Partnera w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr, zaś w panelu wzięli udział: Tomasz Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Energii, Ministerstwo Energii;  Barbara Koba – Dyrektor O/Gdańsk, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, Grupa LOTOS S.A.; Roman Pionkowski – Wiceprezes Zarządu, ENERGA Wytwarzanie S.A.; Kazimierz Rajczyk – Dyrektor Zarządzający Sektorem Energetycznym, ING Bank Śląski S.A. Początek debaty zdominowało pytanie o to, które obszary wymagają regulacji, biorąc pod uwagę sieci wraz z korytarzami przesyłowymi i prawo energetyczne, w tym dotyczące ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii, węgla i off-shore. W szczególności zastanawiano się, czy zasadne jest zwiększenie roli i kompetencji Prezesa URE. Kolejne pytanie, jakie zadano podczas dyskusji, dotyczyło potrzeby uchwalenia ustawy węglowodorowej oraz jej ewentualnego finalnego kształtu. Wynikało ono z szerszego problemu, z jakim, zdaniem zaproszonych gości, należy się zmierzyć tj. możliwości zagwarantowania jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia firm energetycznych, których plany inwestycyjne w energetyce i potencjalne źródła finansowania w dużej mierze są od w/w regulacji uzależnione. Koniec panelu poświęcony był perspektywom rynku mocy oraz aktywności polskiego przemysłu energetycznego przy konsultowaniu regulacji europejskich.

Kolejny panel, zatytułowany Polityka klimatyczna UE 2030 – wpływ na polską gospodarkę moderowany był przez Rafała Hajduka – Partnera w Kancelarii Norton Rose Fulbright, zaś w debacie udział wzięli: Jan Biernacki – Manager, Energy Group, PwC Polska; Patryk Demski – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin; Paweł Kowalczyk – Dyrektor Inwestycyjny, Centrum Rozwoju Energetyki; Izabela Kielichowska – Członek Zarządu, PSEW; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej oraz Kamil Szydłowski – Dyrektor Stowarzyszenia Małej Energetyki Wiatrowej. W pierwszej części dyskusji starano się dokonać swego rodzaju konfrontacji pomiędzy dofinansowanym ciepłem z OZE i ciepłem systemowym. W dalszej kolejności omówiono rolę prosumenta w obecnej sytuacji sektora, a także kwestie implikacji dla branży nowych regulacji OZE. Stanowiło to wstęp do rozważań nad planami i kierunkami inwestycji w OZE w perspektywie do 2020 oraz nową polityką klimatyczną 2030 w kontekście krajowych możliwości zwiększania udziału OZE w bilansie energetycznym. Na koniec zastanawiano się nad niezbędnymi nakładami na inwestycje do 2040 roku i źródłami pozyskiwania kapitału, w tym roli funduszy unijnych w rozwoju produkcji OZE. Podczas debaty poruszono także temat biogazowni i innych inicjatyw lokalnych jako naturalnej drogi produkcji energii ze źródeł rozproszonych.

Sesję Innowacyjna Gospodarka otworzył panel Laboratorium Innowacyjności – prezentacje innowacyjnych rozwiązań w przemyśle – nowej platformy do wymiany doświadczeń, gdzie firmy i instytucje zaprezentowały najbardziej innowacyjne technologie i rozwiązania, które obecnie wdrażają. Inicjatorem Laboratorium Innowacyjności była Grupa GPEC. W ramach zgłoszonych prezentacji swoje wystąpienia mieli: Dominik Brach – Wiceprezes Zarządu, DB Energy Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Efektywność Energetyczna w kontraktach ESPC); Dominik Mieczkowski – Infracorr Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Zarządzanie energią cieplną w małym systemie ciepłowniczym na przykładzie Portu Wojennego w Gdyni); Radosław Majewski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży, Enspirion Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Rola Agregatora: innowacyjne rozwiązania wspierające stabilność Krajowego Systemu elektroenergetycznego); Konrad Kula – Kierownik Projektu Smart Home, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o (tytuł prezentacji: TAURON Smart Home); Małgorzata Sądej – Specjalista ds. Realizacji Usług, Infracorr Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: Budowa innowacyjnych kogeneratorów gazowych małej mocy wraz z systemem zarządzania energią do zastosowania w miejskiej sieci ciepłowniczej).

Panel Infrastruktura transport i logistyka jako niezbędne zaplecze rozwoju gospodarczego moderowany był przez Tadeusza Syryjczyka z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, zaś w roli uczestników dyskusji wystąpili: Maciej Brzozowski – Dyrektor Przedstawicielstwa w Polsce, Hafen Hamburg Marketing e.V.; Andrzej Bułka – Dyrektor Zarządzający Fracht FWO Polska; Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej STK; Dominik Landa – Dyrektor Handlowy, DCT Gdańsk S.A.; Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Pomorski Urząd Marszałkowski; Tadeusz Zakrzewski – Dyrektor Pionu Handlowego, ZMPG. Zaproszeni goście rozpoczęli dyskusje od próby zbudowania listy propozycji rozwiązań podstawowych problemów transportowych lub alternatywnych środków transportu dla ponadgabarytowych przewozów drogowych. Następnie skoncentrowali się na kluczowych problemach z realizacją przewozów koleją oraz trudnościami z realnym oszacowaniem kosztów transportu, prowadzących do zawyżonych szacunków i podwyższania kosztów ogólnych inwestycji. Nie bez znaczenia była również kwestia problemów wykonawców w transporcie drogowym i śródlądowym w przypadku dużych lub ciężkich elementów, a także rewitalizacji i wzrostu znaczenia portów. Trzecia część dyskusji poświęcona była kolei i infrastrukturze kolejowej w nowej perspektywie i polityce transportowej Polski oraz białym plamom na mapie sieci połączeń kolejowych  i drogowych, zwłaszcza, jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią. Na koniec uczestnicy debaty starali się dokonać bilansu otwarcia i omówić celowość i zasadność inwestycji infrastrukturalnych, takich jak lotniska, porty i huby.

Ostatni panel w ramach Sesji Innowacyjna Gospodarka zatytułowany był Status inwestycji infrastrukturalnych, energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2016 r., zaś w roli moderatora wystąpił Zbigniew Canowiecki – Prezes, Pracodawcy Pomorza. W roli prelegentów wystąpili: Tomasz Balcerowski – Prezes Zarządu, Ekoinbud; Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej; Sławomir Kiszkurno – Kierownik JRP, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku; Rafał Kosecki – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim; Beata Maciejewska – Pełnomocnik  ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji, Miasto Słupsk; Łukasz Pawłowski – Dyrektor ds. Rozwoju, Grupa GPEC, Anna Wiosna – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Pełnomocnik ds. Sektora Energetycznego, HOCHTIEF Polska S.A. Debata została podzielona na dwie części: w pierwszej przedstawiciele samorządów starali się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest rola jednostek samorządu terytorialnego w realizacji projektów infrastrukturalnych, na przykładzie własnych doświadczeń. Prelegenci prezentowali zarówno najciekawsze inwestycje, jakie na terenie ich gmin są prowadzone, jak i wskazywali wyzwania i bariery, z którymi spotkali się podczas całego procesu. W drugiej części debaty przedstawiciele przedsiębiorstw specjalizujących się w projektach skierowanych do samorządów podzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami przy realizacji tego typu inwestycji.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2016 pragnie szczególnie podziękować Partnerowi Strategicznemu Grupie ENERGA S.A. Partnerowi Głównemu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partnerom: Bankowi Gospodarstwa Krajowego, CEZ Polska Sp. z o.o., Grupie GPEC, ING Bankowi Śląskiemu S.A., Grupie LOTOS S.A., Kancelarii Norton Rose Fulbright, Spółce Veolia Energia Polska S.A.; Gospodarzowi Gali Bursztyn Polskiej Energetyki Urzędowi Miasta Gdańska, Sponsorom: Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., PwC Polska oraz Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr a także Kancelarii Prawnej Elżanowski, Cherka & Wąsowski, MULTISERVIS Sp. z o.o., ESPIRION sp. z o.o., KIC InnoEnergy, HOCHTIEF Polska S.A., Międzynarodowym Targom Gdańskim AMBEREXPO, Związkowi Miast i Gmin Morskich, Europejskiemu Centrum Solidarności.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Grupie Onet; Radiu Gdańsk; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Czasopismu Smart-Grids Polska; Magazynowi Nowa Energia; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Magazynowi Polski Przemysł; Magazynowi Czysta Energia oraz Portalkomunalny.pl Portalom elektroinzynieria.pl, energetykacieplna.pl i srodowisko.pl; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi Wysokienapiecie.pl; Czasopismu Biznes i Ekologia; Portalowi Energrtykon; Portalowi Biznes Alert; Portalowi EnergiaDirect.pl; Portalowi Środowisko; Czasopismu Nowoczesne Technologie w Przemysle; Portalowi EkoNews.com.pl; Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym; Portalowi elektroonline.pl Czasopismu Energetyka Wodna