Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014 – relacja

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny – Gdańsk 2014 – relacja

07/04/2014
|

W dniach 26-27 marca 2014 r. w Gdańsku odbyła się II edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – Gdańsk 2014, poświęconego wyzwaniom stojącym przed rozwojem polskiej energetyki. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego, Ministra Finansów Mateusza Szczurka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza oraz Polski Komitet Światowej Rady Energetyki.

Temat przewodni całego spotkania brzmiał „Energetyka dla Gospodarki – Gospodarka dla Energetyki”, który został szeroko omówiony w ramach siedmiu sesji tematycznych. Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna, podczas której podjęto problematykę wzajemnego oddziaływania polityki i gospodarki w Polsce. Następnie debata podzielona została na dwie, równolegle trwające sesje: „Energetyka i Gospodarka” oraz „Efektywność i Innowacyjność”. W ramach sesji „Energetyka i Gospodarka” odbyły się trzy panele dyskusyjne: Bezpieczeństwo energetyczne – wyzwania i kluczowe problemy; Ład prawny a perspektywy inwestycji w energetyce; Inwestycje w energetyce i źródła ich finansowania. Z kolei podczas sesji „Efektywność i Innowacyjność” podjęto tematy statusu inwestycji energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy do 2014 r., Smart Cities oraz komunikacji społecznej jako ważnego czynnika inwestycyjnego sukcesu. Ostatnia sesja pierwszego dnia poświęcona była Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), jako czynnika wzrostu wartości firmy, zaś wieczorem odbyła się w Hotelu Scandic uroczysta kolacja dla gości Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, podczas której rozdano nagrodę „Bursztyny Polskiej Energetyki”. W drugim dniu odbyły się sesje: „Pomorski Mix Energetyczny”; „Ciepło i Kogeneracja”; „Rynek Energii Elektrycznej: Sieci elektroenergetyczne i sprzedaż energii”. Ponadto, w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, zorganizowano dla uczestników wycieczkę studialną po instalacjach energetycznych i petrochemicznych na Pomorzu. Zwiedzano m.in. lokalizacje Grupy GPEC, instalacje rafineryjne Grupy LOTOS S.A. oraz naftowy terminal przeładunkowy Naftoport Sp. z o.o.

W ramach oficjalnego otwarcia do zgromadzonych na sali zwrócili się Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Pańśtwa, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej oraz Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu w Grupie LOTOS S.A. W swoich wystąpieniach wskazywali, jak ważnym tematem jest dzisiaj energetyka na Pomorzu i jakie będzie jej znaczenie dla przyszłości polskiej gospodarki. Jesteśmy bowiem obecnie w bardzo ważnym dla przyszłości polskiego sektora energetycznego momencie, stąd wszelkie decyzje muszą być poprzedzone dogłębną analizą i uwzględniać jak najwięcej scenariuszy rozwoju.

OSE 2014 227

Panelem otwierającym obrady Szczytu była Sesja Plenarna w której udział wzięli: Tadeusz Aziewicz – Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa; Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE; Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej; Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Jacek Socha – Wiceprezes PwC Polska; Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego; Marek Woszczyk – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; prof. Anna Zielińska-Głębocka – Członek Rady Polityki Pieniężnej. Moderatorem Sesji Plenarnej była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Tematy, jakie zostały podjęte w ramach tej części obrad to kierunki dla Polityki Energetycznej Polski, znaczenie dla Polski propozycji w zakresie Polityki Klimatycznej UE na 2030 rok, a także temat liberalizacji rynków energetycznego i gazowego w kontekście celów Polityki Energetycznej. Równie istotne było zagadnienie możliwości dalszego rozwoju OZE w kontekście nowej ustawy i systemów wsparcia. Prelegenci zastanawiali się w również nad optymalnym miksem energetycznym dla Polski i rolą Państwa w realizacji Polityki Energetycznej w szczególności, jeżeli chodzi o istniejące regulacje jako czynnik stymulujący lub hamujący rozwój gospodarczy. W ostatniej części sesji skoncentrowano się na kwestii konkurencyjności polskiej gospodarki na tle UE i w kontekście globalnym jak i również działań UE na rzecz energetyki.

Po Sesji Plenarnej odbyła się kolejna sesja „Energetyka i Gospodarka” w ramach której zaplanowano trzy panele. I Panel poświęcony był bezpieczeństwu energetycznemu w kontekście wyzwań i kluczowych problemów. W charakterze prelegentów udział wzięli: Daniel Borsucki – Dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy S.A.; Jan Chadam – Prezes Zarządu, OGP GAZ-SYSTEM S.A.; Andrzej Dycha – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Skarbu Państwa; Jerzy Kurella – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; Adam Oleksy – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Grupa LOTOS SA; Marek Woszczyk – Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. W roli moderatora ponownie wystąpiła Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Początek debaty dotyczył kwestii prognozowanego deficytu mocy w Krajowym Systemie Energetycznym i sposobó jak można mu zapobiec, w tym również jeżeli chodzi o budowę nowych bloków. Istotnym problemem, jaki został podniesiony podczas tej części dyskusji była dekapitalizacja polskich sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Następnie zastanawiano się nad paliwem dla energetyki, w szczególności czy priorytetem ma tu być węgiel. W dalszej kolejności debatowano nad spobami zabezpieczenia dostaw surowców z importu oraz przesyłu i magazynowania gazu. Problematyka surowców musiała zostać uzupełniona ważnym wymiarem społecznym i ekonomicznym, jeżeli chodzi o polskie górnictwo.

II Panel poruszał tematykę ładu prawnego w kontekście perspektyw inwestycji w energetyce, zaś do dyskusji zasiedli: Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE; dr Filip Elżanowski – Adwokat, Uniwersytet Warszawski, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna; Marek Kossowski – Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie; Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska, b. Główny Geolog Kraju. Moderatorem panelu był Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose Fulbright. Pierwszą kwestią dyskutowaną przez prelegentów było pytanie o obszary wymagające regulacji (m.in.: sieci – korytarze przesyłowe, prawo energetyczne, oddzielenie ciepłownictwa) oraz jakie implikacje dla sektora niesie polityka klimatyczna. Następnie zastanawiano się nad rolą Urzędu Regulacji Energetyki – czy jego istnienie pomoga, czy raczej przeszkadza. W dalszej części dyskusji zadano pytanie, czy możliwe jest zagwarantowanie jednolitych i niezmiennych regulacji prawnych dla dużych inwestycji w perspektywie długookresowej a także, czy regulacje te mogą stymulować/wyhamowywać rozwój sektora (w tym szczególnie uwzględniając perspektywy rozwoju kogeneracji w Polsce i UE)

III Panel podjął problem inwestycji w energetyce i źródeł ich finansowania, zaś jego omówienia podjęli się: Agnieszka Ferek – Partner, Baker & McKenzie; Paweł Graniewski – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Barbara Koszułap – Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Piotr Lasecki – Wiceprezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Michał Lubieniecki – Wiceprezes Zarządu, Polskie Inwestycje Rozwojowe; Małgorzata Ostrowska – b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego; Paweł Skowroński – ITC Instytut Techniki Cieplnej PW; Marcin Szpak – Dyrektor Centrum Inwestycji, ENERGA S.A. Za moderację dyskusji odpowiadała Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Paneliści w pierwszej kolejności dyskutowali o najważniejszych projektach w energetyce opartej na węglu i gazie, w tym na sposobach pozyskiwania środków finansowych (na bilansie, poprzez kapitały własne, bądź rynek kapitałowy). Z drugiej strony analizie zostały poddane możliwości finansowania ze źródeł zewnętrznych, takich jak fundusze unijne, NIB, EBI, NFOŚiGW. Następnie skonentrowano się na perspektywie rozwoju energetyki w obliczu braku wsparcia ze środków KE i roli Państwa jako twórcy atrakcyjnego systemu zachęt, zwłaszcza w projektach kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego. Nie bez znaczenia były również kwestie formuły Project finance, rynku mocy (w kontekście kontraktów różnicowych), pierwszych wniosków z działalności Polskich Inwestycji Rozwojowych oraz zagadnienia partnerstwa publiczno-prywatnego.

W tym samym czasie, co sesja „Energetyka i Gospodarka” trwała sesja samorządowa „Efektywność i Innowacyjność”, w ramach której odbyły się również trzy panele. I Panel poswięcony był statusowi inwestycji energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samorządy w 2014 r. W jego ramach uczestnicy prezentowali wybrane projekty i inicjatywy, planowane w gminach na Pomorzu. Moderatorem panelu była Małgorzata Ostrowska – b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, zaś ze swoimi prezentacjami wystąpili: Olena Zinchuk, Komisja Ochrony Środowiska Związku Miast Bałtyckich, Turku, Finlandia (temat prezentacji: „Miasta Inteligentne w regionie Morza Bałtyckiego – koncepcje oraz format przyszłej współpracy”); Sławomir Kiszkurno – Główny Specjalista, Zakład Utylizacyjny w Gdańsku (temat prezentacji: „Energia z odpadów, plany budowy ZTPOK w Gdańsku”); Mikołaj Orzeł – Kierownik Referatu Funduszy Strukturalnych, Analiz i Promocji, Gmina Gniewino (temat prezentacji: „Energetyka a rozwój lokalny na przykładzie gminy Gniewino”); dr inż. Patrycja Rogalska – Dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi (temat prezentacji: „Odnawialne Źródła Energii – szansą rozwoju Pomorza Zachodniego?”); Katarzyna Kruszyńska – Skarbnik Gminy Ustronie Morskie (temat prezentacji: „Czy fotowoltaika się opłaca?”)

II Panel podjął szczególnie aktualny dzisiaj temat Smart Cities, zaś w debacie wzięli udział: Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Gospodarczej; Magdalena Kogut-Czarkowska – Mecenas, Baker & McKenzie; Katarzyna Grzejszczak – Dyrektor w Departamencie Realizacji Projektów, ENERGA Innowacje; Henryk Halmann – Skarbnik Województwa Pomorskiego; Danuta Grodzicka-Kozak – Prezes Zarządu, WFOŚiGW w Gdańsku; Zbigniew Kozak – Business Development Manager, Swarco Traffic Polska Sp. z o.o., Poseł na Sejm V i VI kadencji; Małgorzata Ostrowska – b. Wiceminister Gospodarki i Skarbu, Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego; Andrzej Stanuch – Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin; Edmund Wach – Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Odpowiedzialnym za moderację był Zbigniew Canowiecki – Prezes Zarządu, Pracodawcy Pomorza. Tematy, jakie zostały podjęte w tej części konferencji to infrastruktura (energetyczna, telekomunikacyjna) jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju regionalnego w tym również kwestia lokalizacji i finansowania inwestycji. Równie ważnym zagadnieniem były zastosowanie nowych technologii w projektach. Na koniec zastanawiano się nad problematyką efektywności energetycznej i prawnym aspektem funkcjonowania inteligentnych sieci.

III Panel poświęcony był komunikacji społecznej, jako ważnego czynnika inwestycyjnego sukcecu. Moderatorem panelu był Mariusz Wójcik – Dyrektor, Fundacja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej, zaś w debacie wzięli udział: Małgorzata Klawiter-Piwowarska – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Gazu Łupkowego; Krzysztof Martyniak – Instytut Socjologii, Pracownia Teorii Zmiany Społecznej, Uniwersytet Warszawski; Damian Mucha – Prezes Fundacji Rozwiązań Ekoenergetycznych FREE; dr Piotr Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na początku uczestnicy podzielili się doświadczeniami w komunikacji społecznej inwestycji energetycznych na Pomorzu (gaz łupkowy, OZE, energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa). Ważną kwestią, jak zaznaczali prelegenci była tu również rola władz centralnych oraz samorządów lokalnych i regionalnych w komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych. Zastanawiano się także, czy istnieje jedna uniwersalna strategia, jeżeli chodzi o kluczowe elementy skutecznej komunikacji społecznej przy inwestycjach energetycznych oraz jak na tle europejskich doświadczeń wypada Polska.

Ostatnia sesja pierwszego dnia miała tytuł „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) czynnikiem wzrostu wartości firmy”. Do dyskusji zostali zaproszeni: Paweł Graniewski – Wiceprezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Leszek Miazga – Wiceprezes Zarządu, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza; Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu, ZA Puławy SA, Grupa Azoty; Jowita Twardowska – Dyrektor ds. Komunikacji i CSR, Grupa LOTOS S.A.; Kamil Wyszkowski – National Representative – United Nations Global Compact, zaś odpowiedzialną za moderację była dr Monika Białek – Uniwersytet Gdański. Pierwsza części debaty dotyczyła ogólnego przybliżenia uczestnikom OSE idei CSR. Z jednej strony zapytano prelegentów o budowanie wartości poprzez identyfikację stron i grup zainteresowanych wzrostem wartości firmy w ramach Corporate Social Responsiblity (CSR), z drugiej wskazywano funkcję CSR jako instrumentu bazującego na doskonaleniu, innowacyjności oraz współuczestnictwie organizacji. Następnie zaprezentowano możliwości budowania wartości i odpowiedzialności w oparciu o: zmniejszenie ryzyka związanego z wymogami przepisów prawa, redukcję kosztów procesów, różnicowanie oferty produktowej w celu zaspokojenia społecznych i ekologicznych potrzeb klientów, rozwijanie nowych rodzajów działalności oraz dążenie do zmiany środowiska regulacyjnego, praktyk biznesowych i zasad branżowych. Na koniec nakreślono wymiary budowania wartości firmy poprzez strategiczne podejście CSR, wśród których wymieniono: ograniczania wpływu na środowisko naturalne, inwestowanie w kapitał ludzki i intelektualny, transparentną komunikację z kluczowymi grupami, interesariuszy, wyzwania związane z odpowiedzialnym łańcuchem dostaw.

W pierwszym dniu OSE GDAŃSK odbyła się również uroczysta kolacja, podczas której wręczono statuetki „Bursztyny Polskiej Energetyki”, za działania na rzecz rozwoju sektora energetycznego w Polsce. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się: prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego za reprezentowanie i promowanie interesów polskiej energetyki na arenie międzynarodowej; Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa za skuteczny nadzór i wsparcie dla firm w realizacji inwestycji służacych poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju; Marek Woszczyk – Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za decyzję o rozbudowie Elektrowni Opole – największej inwestycji w elektroenergetyce konwencjonalnej w Polsce; dr Filip Elżanowski – Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna za wkład w doskonalenie regulacji prawnych w zakresie prawa energetycznego oraz zaangażowanie w kształtowanie polityki energetycznej Polski w kraju i za granicą; Spółka EDF Polska S.A. za konsekwentne rozwijanie kogeneracji oraz współodpowiedzialność za rozwój lokalnych sieci ciepłowniczych z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego.

Drugi dzień obrad otworzyła sesja zatytułowana Pomorski Mix Energetyczny, w którym wzięli udział: Maciej Bando – Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, wykonujący obowiązki Prezesa URE; Wojciech Blew – Dyrektor ds. Rozwoju Nowych Technologii, Grupa LOTOS S.A.; Rafał Hajduk – Partner, Kancelaria Norton Rose Fulbright; Rafał Hyrzyński – Dyrektor Departamentu Programowania Inwestycji, ENERGA S.A.; dr inż. Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Maciej Stryjecki – Prezes Zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej; Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska, b. Główny Geolog Kraju. Moderatorem sesji była Agnieszka Łakoma – Dziennikarka Serwisu Energetyka Extra PAP. Początek dyskusji rozpoczęto od kwestii znaczenia inwestycji dla regionu – od wpływów z podatków po obawy o przyszłość turystyki. Następnie podjeto temat projektów w OZE, w kontekście efektów i dalszych możliwości inwestycji, w tym również inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe. Nie bez znaczenia była również problematyka gazu łupkowego i elektrowni atomowej zwłaszcza, jeśli chodzi o bariery rozwoju inwestycji (w jaki sposób ich uniknąć) oraz przekonanie społeczności lokalnej do tych inicjatyw.

Na specjalne zaproszenie w drugim dniu OSE zgodził się przyjechać i wystąpić ze swoim wykładem inauguracyjnym prof. Grzegorz W. Kołodko – Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER w Akademii Leona Koźmińskiego, Wicepremier i Minister Finansów w latach 1994-1997 i 2002-2003. Pan Profesor swoim wykładem pod tytułem Ćwierć wieku transformacji i co dalej? poczynił wstęp do dalszej dyskusji.

W ramach kolejnej sesji pt. „Ciepło i Kogeneracja” poświęconej aktualnej sytuacji sektora ciepłowniczego w Polsce udział wzięli: Tomasz Adamczyk – Prezes, Instytut Innowacyjnych Technologii; Andrzej Gajewski – Prezes PGNiG Termika SA; prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Elżbieta Kowalewska – Dyrektor Departamentu Handlu, EDF Polska Oddział Wybrzeże; Michał Machlejd – Prezes Zarządu, DALKIA Warszawa S.A.; Janusz Ryk – Dyrektor PTEZ; Oskar Waluśkiewicz – Adwokat, Baker & McKenzie; Igor Wasilewski – Członek Zarządu, GPEC Sp. z o.o. zaś odpowiedzialnym za moderację był dr Dariusz Gulczyński, Ekspert Euroheat & Power. Tematy, jakie zostały podjęte przez panelistów to m.in. pozycja rynkowa ciepła systemowego, istniejące mechanizmy i regulacje (w tym również kierunki rozwoju CS z punktu widzenia URE i przedsiębiorstw). Następnie skoncentrowano się na problematyce rynku ciepła i elementach konkurencji. Duże znaczenie miały również zagadnienia inwestycji w ciepłownictwie (ciepło komunalne czy prywatne) i przyczyn niskiej rentowności kapitału ciepłowniczego. Druga część sesji poświęcona była sieciom ciepłowniczym (jako elementu ekorozwoju kogeneracji w Polsce) i ciepłownictwu, jako podsektor z wieloma niewiadomymi, w szczególności biorąc pod uwagę efekty prywatyzacji PECów w Polsce (oczekiwane rezultaty, bariery, zalety prywatyzacji). Na koniec dyskusja dotyczyła zarysowujących się trendów w ciepłownictwie.

Ostatnia sesja tegorocznej edycji OSE GDAŃSK zatytułowana była „Rynek Energii Elektrycznej: sieci elektroenergetyczne i sprzedaż energii”. Moderatorem sesji był Sebastian Janda – Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Biznesowego, PwC Polska, zaś w charakterze prelegentów uczestniczyli: Paweł Gorczyński – Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, ENERGA OBRÓT S.A.; prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Technologii Energetycznych, Politechnika Gdańska; Marek Kossowski – Członek Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej; Stanisław Kubacki – Wiceprezes Zarządu, ENERGA-OPERATOR S.A., Adam Simonowicz – Wiceprezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.; Remigiusz Nowakowski – Dyrektor ds. Optymalizacji Produkcji i Zarządzania Paliwami, Fortum Power and Heat Polska. Debata została podzielona na trzy podtematy: rynek, klient i efektywność energetyczna. W ramach pierwszej części prelegenci zastanawiali się nad kształtem rynku po 2015 roku – czy będzie on bardziej, czy mniej zliberalizowany. Ponadto, debatowano nad możliwością zastosowania wybranych mechanizmów istniejących na rynkach w innych krajach UE oraz jakie są perspektywy, jeśli chodzi o ceny energii. Druga część rozpoczęła się od pytania o walkę o klienta w Polsce i to, jak daleko nam do Brytyjczyków. Stanowiło to wstęp do kolejnego pytania o przyszłość koncernów energetycznych i czy są skazane na utratę klientów na rzecz dynamicznych, niezależnych konkurentów. W ramach dyskusji o efektywności energetycznej w Polsce zastanawiano się, czy może ona być potraktowana jako „produkt” i platforma współpracy z konsumentem (rola OSD vs. rola sprzedawców). Na koniec debatowano nad faktem, czy nowe technologie przyspieszą zainteresowanie efektywnością wśród klientów.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.osegdansk.pl

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organizator OSE GDAŃSK 2014 pragnie szczególnie podziękować Patronowi Merytorycznemu, Grupie EDF Polska S.A., Partnerom Merytorycznym: Kancelarii Baker & McKenzie Krzyżanowski i Wspólnicy sp. k.; PwC Polska, Partnerom: Grupie LOTOS S.A.; ENERGA S.A.; EuRoPol GAZ s.a.; Spółce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; Towarowej Giełdzie Energii S.A.; Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Partnerom Sesji: Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.; Przedsiębiorstwu Przeładunku Paliw Płynnych Naftoport Sp. z o.o.; Sponsorom: Spółce DALKIA Polska S.A.; Kancelarii Norton Rose Fulbright; Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Partnerowi Technologicznemu firmie Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o., a także Miastu Gdańsk, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelarii Prawnej; Grupie GPEC; AMBEREXPO Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.; EUROTRUCK Sp. z o.o, Autoryzowanemu Dealerowi Mercedes-Benz; Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej; Związkowi Miast i Gmin Morskich.

Podziękowania należą się także Patronom Medialnym: Polskiej Agencji Prasowej; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL; Telewizji Polskiej S.A. – Oddział w Gdańsku; Radiu Gdańsk; Magazynowi Acta Energetica; Portalowi E-Petrol.pl; Samorządowemu Serwisowi Prawnemu; Portalowi Polskielupki.pl; Wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.com oraz czasopisma Paliwa i Energetyka; Portalowi Euractiv.pl; Czasopismu Smart-Grids Polska; Portalowi Nuclear.pl; Portalom elektroinzynieria.pl, energetykacieplna.pl i srodowisko.pl; Portalowi eko24.pl; Miesięcznikowi Gigawat Energia; Portalowi Elektroonline.pl; Magazynowi Nowa Energia; Wortalowi branżowemu Energoelektronika.pl; Portalowi Europa Bezpieczeństwo Energia; Magazynowi Czysta Energia; Portalowi IOZE.pl; Czasopismu Biznes i Ekologia; Magazynowi Polski Przemysł; Portalowi GramwZielone.pl; Portalowi EiP-Online.pl; Centrum Analiz Energetycznych; Portalowi Ecomanager.pl; PortalEnergia.pl; Forum Samorządowemu.